#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Diskuze, ankety

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 8. 2019

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 19 až 23°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Obsah

 01 Sekretariát (krizové řízení)


Vykonává činnost v oblasti samostatné i přenesené působnosti a je řízeno tajemníkem MěÚ.

Počet funkčních míst je celkem 5 (sekretariát starosty 1, sekretariát tajemníka 4).
 
Přehled hlavních právních předpisů:
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, vyhláška č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, obecně závazné vyhlášky a nařízení města, vnitřní směrnice.
 
 

Tř. T. G. Masaryka 322:


Starostka:
Bc. Kateřina Malečková  - 1. patro vpravo


Místostarosta:
Pavel Ounický  - 1. patro vpravo


Tajemnice:
Ing. Simona Sedláčková  - 1. patro vlevo


Gabriela Mlíčková - budova 322, 1.patro vpravo - sekretariát

 • asistentka starosty a místostarosty
 • ověřování listin a podpisů
 • tel. 383 416 101 e-mail: mlickova@mesto-blatna.cz

Iva Sloupová - budova 322, 1.patro vpravo


Pavel Korous - budova 322, 2.patro


Jan Prček - budova 1520, 4. patro


Jarmila Vonešová - budova 322, 1. patro


Marie Tvrdá - budova 322, 2. patro

 • Krizové řízení

 

Hlavní činnosti:

 1. zabezpečuje provoz sekretariátu starosty, místostarosty a tajemníka;
 2. organizačně koordinuje činnost jednotlivých útvarů MěÚ a právnických osob zřízených městem s programem starosty, místostarosty a tajemníka;
 3. vede evidenci obecně závazných vyhlášek, nařízení, usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města a rady města a zápisů z porad vedení MěÚ;
 4. soustřeďuje materiály pro jednání zastupitelstva a rady, dle pokynu starosty vyhlašuje termíny jednání a zveřejňuje je obvyklým způsobem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích;
 5. vede centrální evidenci podání stížností dle vnitřní směrnice, včetně přijatých nápravných opatření;
 6. eviduje zřizovací listiny organizací města a korespondenci města a MěÚ s nimi;
 7. eviduje organizační agendu městského muzea, knihovny a TSM a personální údaje jejich ředitelů;
 8. vede agendu výběrových řízení dle zákona 312/2002 Sb.;
 9. zajišťuje akce ke zvyšování a doplňování kvalifikace zaměstnanců;
 10. zajišťuje sekretářské a administrativní práce pro starostu, místostarostu a tajemníka;
 11. vykonává práci asistenta starosty, místostarosty a tajemníka;
 12. pořizuje zápisy z jednání rady města, zastupitelstva města a porad vedení MěÚ, popř. jiných orgánů;
 13. provádí kontrolu plnění minulých usnesení a výsledky předkládá tajemníkovi;
 14. zabezpečuje přiměřenou informovanost o platných právních předpisech pro potřeby MěÚ;
 15. eviduje odebíraná periodika;
 16. zajišťuje řádnou funkci spisovny pro písemnosti MěÚ, vede spisovou agendu starosty, místostarosty a tajemníka v souladu s platným spisovým a skartačním řádem;
 17. ukládá do spisovny vyřízené spisy starosty, místostarosty a tajemníka a navrhuje je ke skartaci;
 18. vykonává spisovou službu elektronickou formou za použití integrovaného informačního systému GINIS;
 19. zabezpečuje veškeré práce související s přijímáním a vypravováním korespondence MěÚ v návaznosti na platný spisový řád;
 20. zajišťuje funkci datových schránek úřadu v návaznosti na informační systém úřad dle zákona č. 300/2008 Sb.;
 21. zajišťuje kopírování písemností pro občany;
 22. provádí výkaznictví provozu automobilů, dohlíží na efektivní využívání služebních vozidel a vyplňování příslušných formalit dle vnitřního předpisu;
 23. zajišťuje administrativní servis pro zastupitelstvo, radu města a pro vybrané komise;
 24. eviduje agendu komise pro partnerské vztahy a zajišťuje setkání s blatenskými rodáky;
 25. spolupracuje s komisí pro občanské záležitosti a zajišťuje věcné dary a pamětní listiny pro slavnostní akce (jubilea);
 26. zabezpečuje provoz telefonní ústředny;
 27. vede agendu ztrát a nálezů, vede předepsanou evidenci, zveřejňuje oznámení o nalezených věcech vhodnou formou, předává nalezené doklady (občanské a řidičské průkazy, pasy atd.) příslušným odborům;
 28. zajišťuje funkci úřední desky před č.p. 322, neprodleně zveřejňuje důležitá písemná oznámení;
 29. zajišťuje informovanost občanů a osadních výborů o nejdůležitějších a nejvýznamnějších záležitostech města dle pokynů starosty, místostarosty a tajemníka v součinnosti s vedoucími útvarů;
 30. provádí drobný nákup v maloobchodě;
 31. ve spolupráci se správním odborem zajišťují hlášení městským rozhlasem;
 32. spravuje WWW stránky města;
 33. metodicky a technicky zajišťuje provoz pracovišť Czechpoint;
 34. ukládá a aktualizuje informace o městě do ePUSA, spolupracuje s oddělením krizového řízení;
 35. zajišťuje chod sítě výpočetní techniky, včetně jejího rozvoje;
 36. zajišťuje chod sítě telefonů, faxů, městského rozhlasu a podává návrhy na její zdokonalování;
 37. zajišťuje správu softwaru i hardwaru, případně podává návrhy jejich zdokonalení, příp. výběrová řízení;
 38. provádí zaškolení zaměstnanců do práce s PC, konzultace, poradenskou činnost;
 39. vypracovává programy, provádí ochranu a údržbu datové báze, koordinuje zadávání úloh a provádí výběr vhodných dodavatelů software na základě požadavků jednotlivých útvarů MěÚ a ve spolupráci s těmito útvary vyhodnocuje efektivnost zavedení konkrétních programů, resp. přijímá další potřebná opatření;
 40. plní povinnosti vyplývající z řádu provozu informačního systému MěÚ;
 41. plní další úkoly uložené zastupitelstvem, radou, starostou, místostarostou a tajemníkem.

 

krizové řízení


Vykonává činnost v oblasti samostatné a přenesené působnosti

 

Přehled hlavních právních předpisů:

  Severoatlantická smlouva (Washington, D.C., 4. dubna 1949) č. 168/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o vázanosti České a Slovenské federativní Republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8. června 1977, č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, č. 347/1997 Sb., Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady, č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, č. 110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, č. 239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů , Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  Vyhláška č. 103/2006 Sb., MV, o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu, Zákon č. 183/2006 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, Vyhláška MPSV č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí Státní, Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, Vyhláška SSHR č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), Vyhláška SSHR č. 452/2002 Sb., kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování Zákon, č.  406/2000 Sb., o hospodaření s energií, Zákon č.  458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), Zákon č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),  Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, Nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu, Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, Nařízení vlády č. 522/2005 Sb.,kterým se stanoví seznam utajovaných informací, Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě),Zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků,. Zákon č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

 

Hlavní činnost:

 1. Krizové plány – během roku spolupracují s ÚO HZS Strakonice na doplnění a aktualizaci krizového plánu ORP Blatná.
 2. Tajemník Bezpečnostní rady ORP – má za úkol provádět přípravu na zasedání Bezpečnostní rady a minimálně dvakrát za rok provádí zasedání a vypracování usnesení, zpracovávání Plánu činnosti BR, dále provádí každý rok školení pracovníků krizového štábu, připraví jednou za dva roky cvičení pro členy krizového štábu a plní úkoly, které vyplynou z jednání BR. Připravuje a předkládá rozpočet na řešení krizových situací.
 3. HOPKS (hospodářské opatření pro krizové stavy), provádí vytipování podniků a organizaci, pro organizační systém ARGIS a další úkoly, které nám uloží KÚ. Účastní se pracovních porad a to 6 dní v roce. Využíváme informačních systémů v oblasti HOPKS. Zabývají se problematikou přípravy regulačních opatření v podmínkách obecních úřadů. Jednou za rok v měsíci říjnu, zasílají vyhodnocení Zaměření spolu s návrhy do Zaměření na další rok řediteli KÚ
 4. Armáda – během roku aktualizují dílčí plán obrany dle potřeby.  Vedou seznam zdravotních pracovnic a jednou za rok provádí aktualizaci. Vedou seznam sil a prostředků a minimálně jednou za rok provádí aktualizaci, dle požadavků armády. Provádí aktualizaci a kontrolu odvodních místností, seznam pracovníků, kteří budou zproštěny z mimořádné vojenské služby, vedou přehled o krizových pracovištích (hlavní a záložní) a plní další úkoly uložené KÚ.
 5. Hasiči – vedou agendu JSDHO, zpracovávají plán školení a výcviku, provádí výcvik a školení jednotky v rozsahu min. 40 hod. za rok (každé pondělí od 17,00 hod.), provádí nákup technických prostředků, zpracovává inventuru majetku, připravují podklady pro rozpočet, zpracují požární řád obce a provádí každý rok aktualizaci a kontrolu vodních zdrojů pro jednotky a v neposlední řadě pomáhají při různých akcích. Dále zajišťují školení velitelů a strojníků pro všechny jednotky, které spadají pod město Blatná
 6. Pracovní úrazy – provádí zpracování dokumentace při pracovních úrazech a to od sepsání úrazu až po zaslání na pojišťovnu.
 7. Školení BOZP,PO – zajišťují školení úředníků a zaměstnanců. Dále zajišťují školení první pomoci pro určené pracovníky úřadu, kontrolují a popřípadě doplňují lékárničky novým materiálem.  Provádí kontrolu s p. Maškem našich objektů a vedou požární knihu a další určenou dokumentaci. Zpracovávají podklady pro rozpočet.
 8. Bezpečnostní ředitel – provádí školení, jednou za rok u všech pracovníků a dále podle ukončení pětiletého cyklu, vedou evidenci úředníků, kteří mají stupeň utajení „VYHRAZENÉ“,  a vedou dokumentaci v režimu vyhrazené, další úkoly vyplývající ze zákona č.412/2005 Sb.,(o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti). Zajišťují zpracování  aktualizaci směrnic k administrativní a fyzické bezpečnosti.
 9. Vlajková výzdoba – koordinují vlajkovou výzdobu na našich objektech dle potřeby, navrhují opravy poničených žerdí, vlajek.
 10. Volby – podíleli se na zajištění průběhu voleb.
 11. Kontrola obecních úřadů v ORP Blatná – provádí kontroly minimálně na pěti obecních úřadech během roku, kde kontrolují krizové dokumenty a připravenost na krizové stavy.