#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Informace k válečným hrobům

Informace Krajského úřadu Jihočeského kraje pro rok 2017

Letos nebude Krajským úřadem Jihočeského kraje vyhlášován dotační program Úcta k předkům na rok 2017 v rámci kterého bylo možno získat dotace na opravu válečných hrobů a pietních míst .

Alternativní možnosti čerpání dotací na opravu VH a PM v Jihočeském kraji jsou v Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017 v dotačním titulu 2 (Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně, oprava, rekonstrukce a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších stezek). V uvedeném dotačním titulu lze provést i opravu pomníků.

Program obnova venkova Jihočeského kraje je vyhlašován každoročně. Na rok 2017 byl program již vyhlášen a příjem žádostí bude probíhat do 31.12.2016.

Více informací a kontakty na pracovníky, kteří program administrují naleznete na web. stránkách Jihočeského kraje pod záložkou dotace a programy:

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=1110&par%5blang%5d=CS


Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby
/V případě žádostí o dotace je nutno provést předem konzultaci s pracovnicí KÚ JČ kraje pí. Ing. Pavlou Bártovou č.tel.: 386 720 212/

Právní předpisy

Ministerstvo obrany poskytuje účelové dotace na zabezpečení péče o válečné hroby na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech (*.doc, 43 kB), a na základě usnesení vlády České republiky č. 427/1999 o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí.
Poskytování dotací se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a vyhláškou Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. V letech 2008 - 2010 jsou dotace na zabezpečení péče o válečné hroby poskytovány v rámci podprogramu ISPROFIN č. 107 440 „Zachování a obnova historických tradic". Možnost poskytnutí účelové dotace se vztahuje na všechny válečné hroby, které jsou evidovány jako válečné hroby u obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle § 4 odst. 1 zák. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.


Žádost o státní účelovou dotaci

Základní podmínkou poskytnutí dotace je předložení „Žádosti o státní účelovou dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby" (*.xls, 42 kB) a investičního záměru k realizaci dotace.

Obsah investičního záměru:

 1. Zdůvodnění nezbytnosti akce.
 2. Technická zpráva v členění:
  - základní údaje o válečném hrobu (charakteristika, historie, dislokace apod.),
  - popis stávajícího stavu s důrazem na technické parametry,
  - popis navrhovaného technického řešení v rámci realizace akce,
  - kontrolní rozpočet realizace akce. 
 3. Majetkoprávní vztahy doložené výpisem z katastru nemovitostí a snímkem pozemkové mapy s označením místa dislokace válečného hrobu (lze nahradit situačním náčrtem). V případech, kdy žadatel o dotaci není současně vlastníkem nemovitosti (pozemku nebo objektu), na které je válečný hrob umístěn, je nutno doložit písemný souhlas vlastníka nemovitosti s realizací akce.
 4. Závazné stanovisko (rozhodnutí) příslušného orgánu státní památkové péče k realizaci akce v případech, kdy válečný hrob je evidován jako kulturní nemovitá památka.
 5. Souhlasné stanovisko územně příslušného odboru životního prostředí k realizaci akce v případech, kdy jsou součástí realizace akce práce týkající se životního prostředí (např. sadové a parkové úpravy).
 6. Vyjádření Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 k realizaci akce v případech, kdy se jedná o válečný hrob vztahující se k prusko-rakouské válce r. 1866.
  Adresa: Komitét pro udržování památek z války roku 1866, Eliščino nábřeží 465, budova Muzea Východních Čech, Hradec Králové, 500 01.
  Kontaktní pracovníci: Ing. Josef Komárek, tel. 602 163 755,
                                         Ing. Radek Teichman, tel. 605 205 331,
                                         RNDr. Tomáš Kaláb, tel. 602 859 593.
 7. Dokumenty týkající se součinnosti se stavebním úřadem. Stavební povolení je poskytovatelem dotace požadováno nejpozději před vydáním rozhodnutí o přiznání dotace a vlastním přidělením prostředků dotace.
 8. Fotodokumentace (postačující je černobílá fotokopie).
 9. Vstupní formuláře programového financování (vyhláška Ministerstva financí č.560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku).

Poskytovatel dotace je oprávněn v případě potřeby požadovat po žadateli další upřesňující podklady a stanoviska.

Žádosti se předkládají průběžně v jednom výtisku (formát A4, nevázané) na adresu:

Odbor mimorezortní spolupráce sekce personální Ministerstva obrany,
náměstí Svobody 471, Praha 6 - Dejvice, 160 01.

O poskytnutí dotace rozhoduje ministryně obrany na základě návrhu Mezirezortní koordinační komise pro válečné hroby (dále jen komise). Žádost o dotaci je komisí posuzována ve dvou po sobě následujících letech. Jednání komise organizuje a řídí ředitel odboru mimorezortní spolupráce sekce personální Ministerstva obrany. Termín jednání komise k posouzení žádostí je volen tak, aby rozpis dotací jednotlivým žadatelům byl zapracován do návrhu státního rozpočtu, kapitoly - Ministerstvo obrany, na příslušný rozpočtový rok. Zpravidla žádosti o dotace doručené do 31. ledna jsou zahrnuty do rozhodování o poskytnutí dotací v následujícím kalendářním roce. Přesný termín uzávěrky pro vyhodnocení žádostí stanoví ředitel odboru mimorezortní spolupráce sekce personální Ministerstva obrany v návaznosti na datum jednání komise.

Posouzení žádostí s návrhem na poskytnutí dotace na příslušný rok je zveřejněno na internetových stránkách Ministerstva obrany. Zveřejnění zabezpečí odbor mimorezortní spolupráce sekce personální Ministerstva obrany do konce kalendářního roku, který předchází roku poskytnutí dotace.

Nerealizované žádosti ani připojená dokumentace se nevracejí. Případným neposkytnutím dotace ve dvou po sobě následujících letech od podání žádosti není dotčeno právo uplatnit novou žádost na stejnou akci s aktualizovanou dokumentací.

Pokud je obsahem žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby (obsahem plánované realizace akce) jiná změna válečného hrobu než jeho údržba a úprava (odst. 2 § 3 zák. č. 122/2004 Sb.) je rozhodnutí o přiznání dotace (při poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva obrany) současně písemným souhlasem Ministerstva obrany s provedením požadované jiné změny.


Finanční spoluúčast Ministerstva obrany ČR na realizaci akce 
Dotace Ministerstva obrany na realizaci akce je max. 80 % z celkových skutečně vynaložených nákladů na realizaci akce.
Ve zvlášť odůvodněných případech může na základě žádosti a po doporučení komise rozhodnout o vyšší spoluúčasti Ministerstva obrany na realizaci akce ministryně obrany.
Minimální výše poskytované dotace je 50,0 tis. Kč. Náklady na drobné opravy a údržbu hradí vlastníci z vlastních zdrojů. Dotace jsou poskytovány především na stavební část realizace akce. Případné náklady přípravy a zabezpečení akce (inženýrská činnost, projektová dokumentace, restaurátorská zpráva apod.) se financují přednostně z vlastních zdrojů, v rámci finanční spoluúčasti žadatele.


Kritéria pro hodnocení a výběr žádostí k poskytnutí dotací na zabezpečení péče o válečné hroby

Prioritou Ministerstva obrany je zabezpečit péči o válečné hroby s fyzickými ostatky obětí válek.
Žádosti o dotace jsou komisí posuzovány v následujícím pořadí:

 1. Žádosti o dotace na obnovu, rekonstrukci, opravu, výstavbu válečných hrobů s fyzickými ostatky obětí válek (samostatné a hromadné hroby, pohřebiště, hřbitovy, osária apod.), na odkoupení nemovitostí, na kterých jsou umístěny válečné hroby na území České republiky, vytyčování válečných hrobů, exhumace a přemísťování ostatků.
 2. Dotace na obnovu, rekonstrukci, opravu a výstavbu symbolických válečných hrobů a pietních míst postavených k uctění památky obětí válek (pomníky, památníky, pamětní desky apod.) .

Komise při posuzování žádostí dále přihlíží:

 • k úplnosti a správnosti obsahu předložené žádosti a investičního záměru včetně příloh
 • k úplnosti a správnosti vyúčtování dříve poskytnuté dotace.


Posouzení žádostí o dotace Mezirezortní koordinační komisí pro válečné hroby pro rok:


Vyúčtování dotace a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu

K vyúčtování dotace a finančnímu vypořádání prostředků státního rozpočtu poskytnutých na financování dotace je příjemce povinen předložit:

 1. Vyplněný formulář „Vyúčtování dotace na zabezpečení péče o válečné hroby" (*.xls, 29 kB).
 2. Dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce dle § 6 vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb.
 3. Zápis o předání a převzetí stavby, díla, prací apod. (po ukončení realizace akce).
 4. Doklady k součinnosti se stavebním úřadem (např. ohlášení stavebnímu úřadu a jeho případné stanovisko, kolaudační rozhodnutí s doložkou právní účinnosti vydané v termínu stanoveném pro ukončení realizace akce).

Kontrola využití prostředků poskytnutých dotací
Kontrolu využití prostředků poskytnutých dotací podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), provádí za poskytovatele zaměstnanci odboru mimorezortní spolupráce sekce personální Ministerstva obrany.
Cílem kontrol je prověřit využití prostředků poskytnuté dotace se zaměřením na dodržování právních předpisů a průkaznost hospodaření s prostředky státního rozpočtu.
Ředitele odboru mimorezortní spolupráce sekce personální Ministerstva obrany, jako věcně příslušného interního správce programu ISPROFIN a předsedu Mezirezortní koordinační komise pro válečné hroby, zmocňuji schvalovat úpravy obsahu formulářů „Žádosti o státní účelovou dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby" a „Vyúčtování dotace na zabezpečení péče o válečné hroby" a obsahu investičního záměru v návaznosti na změny norem a podmínek týkajících se poskytování dotací na zabezpečení péče o válečné hroby.
„Postup při poskytování a vyúčtování dotací na zabezpečení péče o válečné hroby" nabývá účinnosti dnem 1. června 2007 a vztahuje se na všechny žádosti o dotace doručené po tomto termínu.


Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Görner, tel. 973 214 207
Ing. Ivo Markovič , tel. 973 212 506
Aktualizováno: 25. 4. 2007.