#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Krizové stavy

Krizovou situací je dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů, mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

Druh

Vyhlašující orgán

Důvod

Územní rozsah

Časová účinnost

Stav nebezpečí

 

Hejtman

(primátor hl.m. Prahy)

Ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činnosti správních úřadů, orgánů krajů a obcí, IZS nebo subjektu kritické infrastruktury

Celý kraj nebo jeho část

Nejdéle 30 dnů; prodloužení je přípustné jen se souhlasem vlády

Nouzový stav

 

Vláda (při nebezpečí z prodlední předseda vlády)

V případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost

Celý stát nebo jeho část

Nejdéle 30 dnů; prodloužení je přípustné po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny

Stav ohrožení státu

 

Parlament na návrh vlády

Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy

Celý stát nebo jeho část

Bez omezení

Válečný stav

Parlament

Je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení

Celý stát

Bez omezení