Město Blatná
Blatná

Blatná

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE


Úplné znění Územního plánu Blatná po Změně č. 1 ÚP Blatná

(se zahrnutými změnami ÚP 1, 2, 3 a 4)

A) TEXTOVÁ ČÁST ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Úplné znění ÚP Blatná po změně č. 1 Typ: PDF dokument, Velikost: 2.73 MB

B) GRAFICKÁ ČÁST ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Výkres základního členění území ÚZ Typ: PDF dokument, Velikost: 2.62 MB

Hlavní výkres ÚZ (měřítko 1:10 000) Typ: PDF dokument, Velikost: 4.89 MB

Hlavní výkres - detail sídel ÚZ (měřítko 1: 5 000) Typ: PDF dokument, Velikost: 3.76 MB

Hlavní výkres - prostorová regulace ÚZ Typ: PDF dokument, Velikost: 2.68 MB

Výkres veřejně prospěšných staveb ÚZ Typ: PDF dokument, Velikost: 1.86 MB

Koordinační výkres ÚZ Typ: PDF dokument, Velikost: 15.11 MB


Změna č. 1 územního plánu Blatná

Zastupitelstvo města Blatná rozhodlo o pořízení a obsahu Změny č. 1 územního plánu Blatná na svém zasedání dne 26. června 2019 pod usnesením č. 36/19.

Zastupitelstvo města Blatná vydalo Změnu č.1 územního plánu Blatná  dne 6. 12. 2023, č. usnesení 47/23. Změna č. 1 ÚP Blatná nabyla účinnosti 25. 1. 2024. Změna územního plánu je připravena k nahlédnutí v tištěné verzi na Městském úřadu v Blatné a na Krajském úřadu v Českých Budějovicích.

A) TEXTOVÁ ČÁST

Textová část ZM č. 1 ÚP Blatná - výrok + odůvodnění Typ: PDF dokument, Velikost: 1.41 MB

Příloha č. 1 k textové části - srovnávací text Typ: PDF dokument, Velikost: 3.66 MB

B) GRAFICKÁ ČÁST

Výkres základního členění území ZM1 ÚP Blatná Typ: PDF dokument, Velikost: 3.04 MB

Hlavní výkres ZM1 ÚP Blatná Typ: PDF dokument, Velikost: 2.78 MB

Hlavní výkres - prostorová regulace ZM1 ÚP Blatná Typ: PDF dokument, Velikost: 2.5 MB

Výkres veřejně prospěšných staveb ZM1 ÚP Blatná Typ: PDF dokument, Velikost: 1.31 MB

Výkres širších vztahů ZM1 ÚP Blatná Typ: PDF dokument, Velikost: 19.05 MB

Koordinační výkres ZM 1 ÚP Blatná Typ: PDF dokument, Velikost: 10.68 MB

Koordinační výkres ZM 1 ÚP Blatná - legenda Typ: PDF dokument, Velikost: 1.14 MB

Výkres záborů ZPF ZM1 ÚP Blatná Typ: PDF dokument, Velikost: 5.97 MB

Odkaz na registrační list Změny č. 1 územního plánu Blatná:

https://www.uur.cz/eupc/RegList?id=46120


Manuál k prostorové regulaci Územního plánu Blatná

Textová část: zde ke stažení

Případné další informace k územnímu plánu poskytnou pracovníci odboru výstavby a územního plánování:

Mgr. Vlastimil Peterka, telefon: 383 416 155, Ing. Martina Linhartová, telefon: 383 416 150


Změna č. 4 Územního plánu Blatná

Zastupitelstvo města Blatná rozhodlo na svém zasedání dne 22. 6. 2022 o pořízení Změny č. 4 ÚP Blatná, č. usnesení 33/22. Změna se týká pozemků v k. ú. Drahenický Málkov.

Zastupitelstvo města Blatná vydalo změnu územního plánu  dne 7. 12. 2022, č. usnesení 69/22. Změna č. 4 ÚP Blatná nabyla účinnosti 23. 12. 2022. Změna územního plánu je připravena k nahlédnutí v tištěné verzi na Městském úřadu v Blatné a na Krajském úřadu v Českých Budějovicích.

A) TEXTOVÁ ČÁST

textová část - výrok + odůvodnění (746.82 kB)

příloha č. 1 k textové části - srovnávací text (2.32 MB)

B) GRAFICKÁ ČÁST

výkres základního členění území (152.11 kB)

hlavní výkres (140.02 kB)

výkres prostorové regulace (97.36 kB)

výkres širších vztahů (1.34 MB)

koordinační výkres (462.98 kB)

Odkaz na registrační list Změny č. 4 územního plánu Blatná:

https://www.uur.cz/eupc/RegList?id=62793


Změna č. 3 Územního plánu Blatná

Zastupitelstvo města Blatná rozhodlo na svém zasedání dne 8. 12. 2021 o pořízení Změny č. 3 ÚP Blatná, č. usnesení 89/21.

Zastupitelstvo města Blatná vydalo změnu územního plánu  dne 22. 6. 2022, č. usnesení 32/22. Změna č. 3 ÚP Blatná nabyla účinnosti 12. 7. 2022. Změna územního plánu je připravena k nahlédnutí v tištěné verzi na Městském úřadu v Blatné a na Krajském úřadu v Českých Budějovicích.

A) TEXTOVÁ ČÁST

textová část - výrok + odůvodnění

srovnávací text

B) GRAFICKÁ ČÁST

výkres základního členění území

hlavní výkres

hlavní výkres - prostorová regulace

širší vztahy

koordinační výkres

výkres záborů ZPF a PUPFL

Odkaz na registrační list Změny č. 3 územního plánu Blatná:

https://www.uur.cz/eupc/RegList?id=62629


Změna č. 2 Územního plánu Blatná

Zastupitelstvo města Blatná rozhodlo na svém zasedání dne 21.4.2021 o pořízení Změny č. 2 ÚP Blatná, č. usnesení 31/21.

Změna č. 2 ÚP Blatná nabyla účinnosti 25.9.2021. Změna územního plánu je připravena k nahlédnutí v tištěné verzi na Městském úřadu v Blatné a na Krajském úřadu v Českých Budějovicích.

A) TEXTOVÁ ČÁST

textová část - výrok + odůvodnění (364.59 kB)

srovnávací text (2.43 MB)

B) GRAFICKÁ ČÁST

výkres základního členění území (135.8 kB)

hlavní výkres (135.49 kB)

hlavní výkres - prostorová regulace (114.95 kB)

výkres širších vztahů (318.55 kB)

koordinační výkres (503.87 kB)

Odkaz na registrační list Změny č. 2 územního plánu Blatná:

https://www.uur.cz/eupc/RegList?id=62469


Zpráva o uplatňování Územního plánu Blatná (2017-2021)

Zpráva o uplatňování ÚP Blatná za roky 2017-2021 byla schválena dne 21.4.2021, č. usnesení 30/21.

schválená zpráva - zde ke stažení (559.24 kB)


Územní plán Blatná

publicita

Územní plán Blatná byl zpracován s finanční spoluúčastí Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Údaje o projektu: IROP – integrovaný regionální operační program. Prioritní osa 06.3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí. Název projektu:  Územní plán Blatná. Číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0001108.

Doporučujeme stáhnout přslušnou část územního plánu na pevný disk počítače, otevření v prohlížečí nemusí kvůli velikosti výkresů zdárně dopadnout!!!

A) TEXTOVÁ ČÁST

výroková část

odůvodnění

hydrogeologické posouzení zastavitelných ploch - příloha č. 1

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - část A

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - část BCDE

B) GRAFICKÁ ČÁST

výkres základního členění území pdf

výkres základního členění území png

hlavní výkres - Drahenický Málkov, Skaličany pdf

hlavní výkres - Drahenický Málkov, Skaličany png

hlavní výkres - Blatná, Řečice pdf

hlavní výkres - Blatná, Řečice png

hlavní výkres - Hněvkov, Blatenka, Jindřichovice pdf

hlavní výkres - Hněvkov, Blatenka, Jindřichovice png

hlavní výkres - Čekanice, Milčice pdf

hlavní výkres - Čekanice, Milčice png

výkres prostorové regulace pdf

výkres prostorové regulace png

výkres širších vztahů pdf

výkres širších vztahů png

koordinační výkres - Drahenický Málkov, Skaličany pdf

koordinační výkres - Drahenický Málkov, Skaličany png

koordinační výkres - Blatná, Řečice pdf

koordinační výkres - Blatná, Řečice png

koordinační výkres - Hněvkov, Blatenka, Jindřichovice pdf

koordinační výkres - Hněvkov, Blatenka, Jindřichovice png

koordinační výkres - Čekanice, Milčice pdf

koordinační výkres - Čekanice, Milčice png

výkres dopravy pdf

výkres dopravy png

výkres technické infrastruktury pdf

výkres technické infrastruktury png

výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf

výkres předpokládaného záboru půdního fondu png

Odkaz na registrační list Územního plánu Blatná:

https://www.uur.cz/eupc/RegList?id=31603


ÚZEMNÍ STUDIE

Územní studie Za Malým Vrchem

Územní studie Za Malým Vrchem je k dispozici na Městském úřadu v Blatné, odboru výstavby a územního plánování.

Soubory ke stažení:

Textová část

Situace

Odkaz na registrační list Územní studie Za Malým Vrchem:

https://www.uur.cz/eupc/RegList?id=42749


Územní studie Sahara (Z39)

Územní studie Sahara (Z39) je v tištěné podobě k dispozici na Městském úřadu v Blatné, odboru výstavby a územního plánování a Krajském úřadu Jihočeského kraje - OREG.

Soubory ke stažení:

textová část

situace stávajícího terénu a zákres parcelace

koordinační situace

zastavitelnost stavebních parcel

pozemky, sítě

dopravní řešení

Odkaz na registrační list Územní studie Sahara (Z39):

https://www.uur.cz/eupc/RegList?id=41206


Územní studie (Z15)

Územní studie (Z15) je v tištěné podobě k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadu v Blatné, odboru výstavby a územního plánování a Krajském úřadu Jihočeského kraje - OREG.

Soubory ke stažení:

textová část (350.39 kB)

výkres širší vztahy (1.04 MB)

výkres architektonická a urbanistická koncepce (129.55 kB)

výkres parcelace (97.03 kB)

Odkaz na registrační list Územní studie (Z15):

https://www.uur.cz/eupc/RegList?id=44551


OSTATNÍ

Opatření obecné povahy - zrušení Regulačního plánu Skaličany 

zde ke stažení

Upozorňujeme, že předchozí Územní plán sídelního útvaru Blatná z roku 1996 včetně jeho 5 změn pozbyl dne 14.4.2017 účinnosti.

Město Blatná

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Mapový portál Mapotip

Mapový portál Mapotip

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, neděle 14. 4. 2024
zataženo 20 °C 11 °C
pondělí 15. 4. slabý déšť 15/9 °C
úterý 16. 4. déšť se sněhem 10/3 °C
středa 17. 4. déšť se sněhem 9/2 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.