#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

ROK 2017


 

Usnesení

z 20. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 25. ledna 2017

 

Usnesení č. 1/17

k žádosti Blatenské ryby, spol. s r.o., o finanční podporu akce „Rybářské slavnosti v Blatné 2017“.

ZM po projednání

schvaluje 

poskytnutí dotace Blatenské rybě, spol. s r.o., na akci „Rybářské slavnosti v Blatné 2017“ ve výši 30 tisíc Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 2/17

ke změně rozpočtu na rok 2016.

ZM po projednání

a) schvaluje 

rozpočtová opatření č. 63/16/Z-65/16/Z dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

rozpočtovou změnu CKVB dle předloženého návrhu;

c) schvaluje

rozpočtovou změnu č. 3 Domova pro seniory dle předložené žádosti;

d) bere na vědomí

zápis z finančního výboru ze dne 16. 1. 2017.

 

Usnesení č. 3/17

ke stavu rozpočtu k 31. 12. 2016. 

ZM po projednání

a) bere na vědomí

předložený stav rozpočtu k 31. 12. 2016;

b) schvaluje

převod přebytku rozpočtu za rok 2016 do fondu rezerv a rozvoje.

 

Usnesení č. 4/17

ke změně rozpočtu na rok 2017.

ZM po projednání

schvaluje

rozpočtová opatření č. 1/17/Z-3/17/Z dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 5/17

k žádosti o uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu.

ZM po projednání

a) souhlasí

s postupem vytváření společného školského obvodu základních škol zřízených městem Blatná dle předloženého návrhu;

b) souhlasí

s  postupem vytváření společného školského obvodu mateřských škol zřízených městem Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 6/17

k návrhu na převod pozemků na budoucí rozšíření komunikací v ul. Na Hřebeni, Blatná.

ZM po projednání

schvaluje

převod části pozemku p.č. 926/45 (pozemek p.č. 926/49 dle geometrického plánu č. 2741-214/2016) o výměře 77 m2 a části pozemku p.č. 926/44 (pozemek p.č. 926/48 dle geometrického plánu č. 2741-214/2016) o výměře 73 m2 v katastrálním území a obci Blatná do majetku města formou darování za účelem budoucího rozšíření komunikace v ul. Na Hřebeni v Blatné dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 7/17

k prodeji části pozemku p.č. 1984/13 k.ú. Blatná.

ZM po projednání

schvaluje

prodej části pozemku p.č. 1984/13 o výměře 18 m2 (pozemek p.č. 1984/74 dle geometrického plánu 2747-160481/2017) v katastrálním území a obci Blatná panu M. P., Spálená 440, Blatná za cenu ve výši 1.500,- Kč/m2 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 8/17

k majetkové dispozici s nemovitými věcmi v lokalitě Vinice, k.ú. Blatná.

ZM po projednání

ruší

usnesení ZM č. 49/16 ze dne 22. 6. 2016 ve věci záměru prodeje nemovitých věcí v lokalitě Vinice, k.ú. Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 9/17

k odměnám členů Zastupitelstva města.

ZM po projednání

bere na vědomí

předložené odměňování členů Zastupitelstva města s účinností od 1. 1. 2017 bez připomínek.

 

 

Usnesení

z 21. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 29. března 2017

 

 

Usnesení č. 10/17

k rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Blatná.

ZM (příslušné dle 172 odst. 5 správního řádu) po projednání

rozhoduje

o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Blatná takto:

a) Zastupitelstvo města po projednání námitku č. 1 pana S. N. zamítá.

b) Zastupitelstvo města po projednání námitku č. 2 pana J. E. zamítá.

c) Zastupitelstvo města po projednání námitku č. 3 paní doktorky J. S. zamítá.

d) Zastupitelstvo města po projednání námitce č. 4 paní J. Ž. vyhovuje.

e) Zastupitelstvo města po projednání námitce č. 5 pana Ing. R. F. vyhovuje.

f) Zastupitelstvo města po projednání námitce č. 6 paní I. S. a pana R. B. vyhovuje.

g) Zastupitelstvo města po projednání námitce č. 7 pana M. V. vyhovuje.

h) Zastupitelstvo města po projednání námitku č. 8 pana P. V. zamítá.

i) Zastupitelstvo města po projednání námitku č. 9 společnosti BIO TOP s.r.o. zamítá.

 

Usnesení č. 11/17

k připomínkám uplatněným k návrhu Územního plánu Blatná ke společnému jednání a veřejnému projednání.

ZM po projednání

bere na vědomí

vyhodnocení uplatněných připomínek ke společnému jednání a veřejnému projednání návrhu Územního plánu Blatná.

 

Usnesení č. 12/17

ke zrušení Regulačního plánu Skaličany.

ZM Blatná (příslušné dle § 6 odst. (5) stavebního zákona, v návaznosti na ustanovení § 71 odst. (3) stavebního zákona a § 171 – 174 správního řádu) po projednání

ruší

Regulační plán Skaličany.

 

Usnesení č. 13/17

k vydání územního plánu Blatná.

ZM Blatná (příslušné dle § 6 odst. (5) stavebního zákona) po projednání

vydává

v samostatné působnosti Územní plán Blatná (v návaznosti na ustanovení § 171 – 174 správního řádu a § 54 odst. (2) stavebního zákona).

 

Usnesení č. 14/17

k plánu společných zařízení – komplexní pozemková úprava Hněvkov a komplexní pozemková úprava Mačkov.

ZM po projednání

a) schvaluje

plán společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hněvkov u Mačkova dle předloženého návrhu společnosti Pozemkové úpravy K+V s.r.o., Plzeň;

b) schvaluje

plán společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Mačkov a v navazujících částech katastrálního území Blatná a katastrálního území Blatenka dle předloženého návrhu společnosti Pozemkové úpravy K+V s.r.o., Plzeň.

 

Usnesení č. 15/17

k záměru prodeje části pozemku p.č. 2145/1 v k.ú. a obci Blatná.

ZM po projednání     

schvaluje

záměr prodeje části pozemku p.č. 2145/1 v katastrálním území a obci Blatná o výměře cca 35 m2 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 16/17

k majetkoprávnímu vypořádání k pozemkům v zahrádkářské osadě za Nohavickým mostem v Blatné - záměr prodeje pozemků p.č. 2066/5 a p.č. 2066/6 v k.ú. Blatná.

ZM po projednání

schvaluje

záměr prodeje pozemků p.č. 2066/5 a p.č. 2066/6 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 17/17

k majetkovému vypořádání k pozemkům pod řadovými garážemi – záměr prodeje pozemků p.č. st. 1102 a p.č. st. 1963 v k.ú. Blatná, lokalita Topič.

ZM po projednání

schvaluje 

záměr prodeje pozemků st.p.č. 1102 a st.p.č. 1963 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 18/17

k záměru prodeje pozemků p.č. 2056/24 a p.č. 1187/7 v k.ú. Blatná.

ZM po projednání

schvaluje

záměr prodeje pozemků p.č. 2056/24 a p.č. 1187/7 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 19/17

k majetkovému vypořádání - záměr prodeje částí pozemků p.č. 408/3 a p.č. 157/1 v k.ú. Blatná.

ZM po projednání

schvaluje

záměr prodeje části pozemku p.č. 408/3 o výměře cca 290 m2 a části pozemku p.č. 157/1 o výměře cca 20 m2 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 20/17

k majetkoprávnímu vypořádání – záměr vzájemného darování pozemků souvisejících s cestní sítí (pozemky v k.ú. Blatná a na osadách).

ZM po projednání

schvaluje

záměr darování pozemků p.č. 1972/18 o výměře 180 m2, p.č. 1984/59 o výměře 34 m2, p.č. 2008/8 o výměře 39 m2, p.č. 2008/9 o výměře 59 m2, p.č. 2047/24 o výměře 41 m2, p.č. 2047/29 o výměře 46 m2, p.č. 2047/30 o výměře 1111 m2, p.č. 2140/1 o výměře 106 m2, v k. ú. a obci Blatná, p.č. 564/5 o výměře 113 m2, p.č. 564/9 o výměře 359 m2, p.č. 564/18 o výměře 1 m2, p.č. 564/19 o výměře 99 m2, p.č. 564/24 o výměře 107 m2, v k. ú. Blatenka, p.č. 564/26 o výměře 66 m2, oddělený geometrickým plánem č. 104 – 111/2016 z p.č. 564/26, v k. ú. Blatenka, p.č. 839/2 o výměře 248 m2, oddělený geometrickým plánem č. 236 – 112/2016 z p.č. 839/2, v k. ú. Čekanice a p.č. 452/2 o výměře 9097 m2, oddělený geometrickým plánem č. 70 – 114/2016 z p.č. 452, v k. ú. Jindřichovice u Blatenky dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 21/17

k majetkoprávnímu vypořádání - záměr směny částí pozemků p.č. 847/9 a p.č. 844 v k.ú. Drahenický Málkov.

ZM po projednání

schvaluje

záměr směny pozemku p.č. 844/2 o výměře 75 m2, který vznikl oddělením dílu „a“ od pozemku p.č. 844 o výměře 36 m2 a dílu „b“ odděleného od pozemku p.č. 847/9 o výměře 39 m2 dle geometrického plánu č. 111-30/2017; a pozemku p.č. 844/3 o výměře 6 m2, který vznikl oddělením od pozemku p.č. 844 dle geometrického plánu č. 111-30/2017 v katastrálním území Drahenický Málkov, obec Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 22/17

k záměru směny pozemku p.č. 1733/11 a části pozemku p.č. 1733/7 v k.ú. a obci Blatná.

ZM po projednání

schvaluje

záměr směny pozemku p.č. 1733/11 a části pozemku p.č. 1733/7 (pozemek p.č. 1733/14 dle geometrického plánu č. 2761-35/2017) o výměře 287 m2 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 23/17

k záměru prodeje řadové garáže v lokalitě Podskalská, Blatná.

ZM po projednání

schvaluje

záměr prodeje pozemku st.p.č. 2128, jehož součástí je stavba – budova řadové garáže v lokalitě Podskalská v katastrálním území a obci Blatná s minimálním podáním ve výši 150.000,- Kč dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 24/17

k prodeji pozemku p.č. 850/2 v k.ú. a obci Blatná.

ZM po projednání

schvaluje

prodej pozemku p.č. 850/2 v katastrálním území a obci Blatná Společenství vlastníků pro dům čp. 244, 245, IČO 2608881 za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 25/17

k závazným finančním podílům – Program regenerace 2017 a ke schválení návrhu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.

ZM po projednání

a) schvaluje

závazné finanční podíly na akci v rámci Programu regenerace MPZ a MPR pro rok 2017 dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města mezi městem Blatná a Tělocvičnou jednotou Sokol Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 26/17

ke změně rozpočtu na rok 2017.

ZM po projednání

a) schvaluje

rozpočtová opatření č. 4/17/Z-12/17/Z dle předloženého návrhu;

b) bere na vědomí

zápis finančního výboru ze dne 20. 3. 2017.

 

Usnesení č. 27/17

k  uzavření dohod o vytvoření společného školského obvodu základních škol zřízených městem Blatná.

ZM po projednání

schvaluje

uzavření dohod o vytvoření společného školského obvodu základní školy dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 28/17

k Výroční zprávě o realizaci protidrogové politiky v Blatné za rok 2016.

ZM po projednání

bere na vědomí

předloženou Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v Blatné za rok 2016.

 

Usnesení č. 29/17

k Plánu odpadového hospodářství města Blatná.

ZM po projednání

schvaluje

Plán odpadového hospodářství města Blatná na období 2017-2021.

 

Usnesení č. 30/17

k plánu kontrol na I. pololetí roku 2017 a provedené kontrole KV ZM Blatná.

ZM po projednání

a) bere na vědomí

kontrolu zápisů ze zasedání ZM a zápisů ze schůzí RM provedenou Kontrolním výborem Zastupitelstva města Blatná dne 6. 2. 2017 dle předloženého zápisu;

b) schvaluje

plán kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blatná na I. pololetí roku 2017 dle předloženého zápisu.

 

 

Usnesení

z 22. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 17. května 2017

 

Usnesení č. 31/17

k žádosti TJ BLATNÁ z.s. o finanční příspěvek.

ZM po projednání

schvaluje

poskytnutí dotace TJ BLATNÁ z.s. na přístavbu sociálního zařízení v areálu tenisových kurtů ve výši 300 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle upraveného návrhu.

 

Usnesení č. 32/17

ke změně rozpočtu na rok 2017.

ZM po projednání

a) schvaluje 

rozpočtová opatření č. 13/17/Z-24/17/Z dle předloženého návrhu;

b) bere na vědomí

zápis z jednání finančního výboru 3. 5. 2017.

 

Usnesení č. 33/17

ke schválení závěrečného účtu města za rok 2016.

ZM po projednání závěrečného účtu za rok 2016

souhlasí

s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad.

 

Usnesení č. 34/17

ke schválení účetní závěrky za rok 2016. 

ZM po projednání

schvaluje

účetní závěrku města Blatná sestavenou k 31. 12. 2016.

 

Usnesení č. 35/17

k Memorandu o vzájemné spolupráci (strategickém partnerství) v projektu Smart City.                          

ZM po projednání

souhlasí

s uzavřením Memoranda o vzájemné spolupráci (strategickém partnerství) v projektu Smart City mezi městem Blatná a společností E.on Česká republika s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 36/17

k návrhu na zrušení usnesení - prodej pozemku p.č. 1084/16 v k.ú. Blatná.

ZM po projednání

ruší

usnesení ZM č. 71/15 ze dne 23. 9. 2015.

 

Usnesení č. 37/17

k záměru prodeje stavebních pozemků v ulici Za Malým vrchem, Blatná.

ZM po projednání

a) schvaluje 

záměr prodeje pozemků p.č. 846/133, p.č. 846/128 a p.č. 846/137 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

Zásady prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná s podmínkou minimálního podání ve výši 700 Kč/m2 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 38/17

k nabídce na využití předkupního práva – prodej stavby v zahrádkářské kolonii Jezárky.

ZM po projednání

schvaluje

nevyužití předkupního práva k objektu paní E. K., K Jatkám 1260, Blatná, který je umístěn na části pozemku p.č. 1438/16 v katastrálním území Blatná za nabídkou cenu objektu ve výši 125.000,- Kč dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 39/17

k prodeji pozemků p.č. 2056/24 a p.č. 1187/7 v k.ú. Blatná.

ZM po projednání

a) schvaluje

prodej pozemků p.č. 2056/24 a p.č. 1187/7 v katastrálním území a obci Blatná panu F. R. Topičská 1285, Blatná a panu S. U., Ve Škalí 623, Blatná, do podílového spoluvlastnictví o to každému z kupujících ve výši podílu ½ ideální vzhledem k celku za cenu ve výši 100 Kč/m2 dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Blatná a panem F. R. a panem S. U.

 

Usnesení č. 40/17

k prodeji řadové garáže v lokalitě Podskalská, Blatná.

ZM po projednání

a) neschvaluje

prodej pozemku st.p.č. 2128, jehož součástí je stavba – budova řadové garáže v lokalitě Podskalská v katastrálním území a obci Blatná panu P. Z., Omská 47, Praha dle upraveného návrhu žadatele;

b) schvaluje

záměr prodeje pozemku st.p.č. 2128, jehož součástí je stavba – budova řadové garáže v lokalitě Podskalská v katastrálním území a obci Blatná s minimálním podáním ve výši 150 000 Kč dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 41/17                             

k majetkoprávnímu vypořádání k pozemkům v zahrádkářské osadě za Nohavickým mostem v Blatné - prodej pozemků p.č. 2066/5 a p.č. 2066/6 v k.ú. Blatná.

ZM po projednání

a) schvaluje

prodej pozemku p.č. 2066/5 v katastrálním území a obci Blatná panu J. D., Nad Lomnicí 1115, Blatná za cenu ve výši 150,- Kč/m2 dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 2066/5 v katastrálním území a obci Blatná mezi městem Blatná a panem J. D., Nad Lomnicí 1115, Blatná;

c) schvaluje 

prodej pozemku p.č. 2066/6 v katastrálním území a obci Blatná paní M. M., Nad Vdovečkem 1213, Blatná za cenu ve výši 150,- Kč/m2 dle předloženého návrhu;

d) schvaluje

uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 2066/6 v katastrálním území a obci Blatná mezi městem Blatná a paní M. M., Nad Vdovečkem 1213, Blatná.

 

Usnesení č. 42/17

ke směně pozemku p.č. 1733/11 a části pozemku p.č. 1733/7 v k.ú. a obci Blatná.

ZM po projednání

a) schvaluje

směnu pozemku p.č. 1733/11 a části pozemku p.č. 1733/7 (pozemek p.č. 1733/14 dle geometrického plánu č. 2761-35/2017) o výměře 287 m2 za pozemky p.č. 1856/1, p.č. 1730/10 a p.č. 1741/13 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření směnné smlouvy mezi městem Blatná a paní V. P., Lhotka 399, Blatná.

 

Usnesení č. 43/17

k majetkoprávnímu vypořádání - směna částí pozemků p.č. 847/9 a p.č. 844 v k.ú. Drahenický Málkov.

ZM po projednání

a) schvaluje

směnu pozemku p.č. 844/2 o výměře 75 m2, který vznikl oddělením dílu „a“ od pozemku p.č. 844 o výměře 36 m2 a dílu „b“ odděleného od pozemku p.č. 847/9 o výměře 39 m2 a pozemku p.č. 844/3 o výměře 6 m2, který vznikl oddělením od pozemku p.č. 844 za pozemek p.č. 19/2 o výměře 22 m2, který vznikl oddělením od pozemku p.č. 19, pozemek p.č. 19/3 o výměře 3 m2 který vznikl oddělením od pozemku p.č. 19, pozemek p.č. 19/4 o výměře 4 m2, který vznikl oddělením od pozemku p.č. 19 a pozemek p.č. 898 o výměře o výměře 6 m2, který vznikl oddělením od pozemku p.č. st. 65 v katastrálním území Drahenický Málkov, obec Blatná, vše dle geometrického plánu č. 111-30/2017, který vyhotovila Geodetická kancelář Plavec – Michalec a který ověřil Ing. Jan Plavec, úředně oprávněný zeměměřický inženýr, s finančním doplatkem rozdílu výměr směňovaných pozemků ve výši 50,- Kč/m2 dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření směnné smlouvy mezi městem Blatná a paní E. L., Drahenický Málkov 22, Blatná.

 

Usnesení č. 44/17

k možnosti odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Blatná, lokalita Sádlov.

ZM po projednání

a) schvaluje

odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 2/40 ideálních vzhledem k celku na pozemcích p.č. 1712/4 a p.č. 1567/24 v katastrálním území a obci Blatná za celkovou kupní cenu ve výši 1.066,- Kč dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Blatná a panem Ing. M. D., Zahradnická 39, Blatná.

 

Usnesení č. 45/17

ke smlouvě o příspěvku za umístění dětí v MŠ Záboří.

ZM po projednání

schvaluje

uzavření smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřské škole v Záboří dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení

z 23. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 21. června 2017

 

 

Usnesení č. 46/17

ke změně rozpočtu na rok 2017.

ZM po projednání

a) schvaluje

rozpočtová opatření č. 25/17/Z-38/17/Z dle předloženého návrhu;

b) bere na vědomí

zápis z jednání finančního výboru 12. 6. 2017.

 

Usnesení č. 47/17

k záměru prodeje částí pozemků v k.ú. Hněvkov u Mačkova – majetkoprávní vypořádání.

ZM po projednání

schvaluje

záměr prodeje části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci (původ pozemkový katastr) p.č. 385/1 (PK) o výměře 124 m2 (jedná se o pozemek p.č. 379/3 dle geom. plánu č. 161-31/2017), části pozemku katastru nemovitostí (KN) p.č. 647/1 o výměře 83 m2 (jedná se o pozemek p.č. 647/4 dle geom. plánu č. 161-31/2017) a části pozemku katastru nemovitostí (KN) p.č. 647/2 o výměře 31 m2 (jedná se o pozemek p.č. 647/5 dle geom. plánu č. 161-31/2017), všechny v katastrálním území Hněvkov u Mačkova, obec Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 48/17

k prodeji části pozemku p.č. 2145/1 v k.ú. a obci Blatná.

ZM po projednání     

a) schvaluje

prodej části pozemku p.č. 2145/1 (pozemek p.č. 2145/3 dle geometrického plánu č. 2765-57/2017, který vyhotovila geodetická kancelář Plavec – Michalec a který ověřil Ing. Jan Plavec, úřední oprávněný zeměměřický inženýr) v katastrálním území a obci Blatná o výměře 21 m2 společnosti United Networks SE, Kaznějovská 1309/56, 323 00 Plzeň – Bolevec, IČO 03579051 za kupní cenu ve výši 320,- Kč/m2 s podmínkou zřízení služebnosti k převáděnému pozemku spočívající v právu města k uložení inženýrských sítí do pozemku p.č. 2145/3 dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Blatná a společností United Networks SE, Kaznějovská 1309/56, 323 00 Plzeň – Bolevec, IČO 03579051.

 

Usnesení č. 49/17

k majetkovému vypořádání - prodej částí pozemků p.č. 408/3 a p.č. 157/1 v k.ú. Blatná.

ZM po projednání

a) schvaluje

prodej pozemku p.č. 408/3 dle geometrického plánu č. 2766-58/2017, který vyhotovila geodetická kancelář Plavec – Michalec a který ověřil Ing. Jan Plavec, úřední oprávněný zeměměřický inženýr) v katastrálním území a obci Blatná o výměře 289 m2 a části pozemku 157/1 (pozemek p.č. 157/22 dle stejného geometrického plánu) o výměře 14 m2 panu P. K., Čechova 414, Blatná za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2 dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Blatná a panem P. K., Čechova 414, Blatná.

 

Usnesení č. 50/17

k majetkovému vypořádání k pozemkům pod řadovými garážemi – prodej pozemků p.č. st. 1102 a p.č. st. 1963 v k.ú. Blatná, lokalita Topič.

ZM po projednání

a) schvaluje

prodej pozemku st.p.č. 1102 v katastrálním území a obci Blatná panu Ing. J. K.i, Průchova 625, Blatná za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku st.p.č. 1102 v katastrálním území a obci Blatná mezi městem Blatná a panem Ing. J. K., Průchova 625, Blatná;

c) schvaluje

prodej pozemku st.p.č. 1963 v katastrálním území a obci Blatná panu P. B., U Čertova kamene 1065, Blatná za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle předloženého návrhu;

d) schvaluje

uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku st.p.č. 1963 v katastrálním území a obci Blatná mezi městem Blatná a panem P. B., U Čertova kamene 1065, Blatná.

 

Usnesení č. 51/17

k možnosti převodu pozemků v lokalitě Na Růžových plantážích v Blatné do majetku města.

ZM po projednání

a) schvaluje  

přijetí pozemků p.č. 2226/1, p.č. 1264/67 a p.č. 1264/68 dle geometrického plánu č. 2637-158/2015 a p.č. 1264/77 dle geometrického plánu č. 2770-170183/2017 formou darování do majetku města v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

přijetí stavby komunikace, včetně všech součástí a příslušenství na pozemku p.č. 2226/1 a nedokončené stavby veřejného osvětlení na pozemku p.č. 2226/1 v katastrálním území a obci Blatná do majetku města formou darování;

c) schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi městem Blatná a Ing. L.J. a paní V. P.;

d) schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Blatná a Ing. L. J. a paní V. P. na budoucí převod pozemku p.č. 1264/1 dle geometrického plánu č. 2770-170183/2017 do majetku města v katastrálním území a obci Blatná s podmínkou umožnění uložení dešťové kanalizace do pozemku p.č. 1264/79 dle geometrického plánu 2770-170183/2017, včetně zřízení služebnosti a možnosti napojení do budoucího kanalizačního řadu v pozemku p.č. 1264/1 dle geometrického plánu 2770-170183/2017 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 52/17

k navýšení základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Blatné, s.r.o., se sídlem T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná, IČ 63250748, na základě předložených listin (částečný výpis z LV č. 1 pro obec a k.ú. Blatná a znalecký posudek č. 1341-28/2017 vyhotovený soudním znalcem Ing. Robertem Flanderou, Dukelské nábřeží 446, 388 01 Blatná).

ZM po projednání

a) souhlasí

se zvýšením základního kapitálu společnosti Technické služby města Blatné, s.r.o., z majetku jediného společníka města Blatná v podobě nepeněžitého vkladu představující nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Strakonice na LV č. 1 pro obec a k.ú. Blatná: pozemek p.č. 1064/1, pozemek p.č. 1064/3, pozemek p.č. 1064/5 a pozemek p.č. 1064/11;

b) souhlasí

se započtením nepeněžitého vkladu dle předchozího bodu na emisní kurs jediného společníka města Blatná rovnající se navýšení základního kapitálu o částku 2.590.000,- Kč;

c) pověřuje

v souladu s ust. § 102 odt. 2 písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, RM k provedení všech úkonů pro účely zvýšení základního kapitálu Technické služby města Blatné, s.r.o., o částku 2.590.000,- Kč.

 

Usnesení č. 53/17

k uzavření dohod o vytvoření společného školského obvodu mateřských škol zřízených městem Blatná.

ZM po projednání

schvaluje

uzavření dohod o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy dle předloženého návrhu.

 

Usnesení

z 24. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 20. září 2017

 

Usnesení č. 54/17

k záměru prodeje části pozemku p.č. 129/1v k.ú. Milčice u Čekanic.

ZM po projednání

schvaluje

záměr prodeje části pozemku p.č. 129/1 o výměře cca 120 m2 v katastrálním území Milčice u Čekanic, obec Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 55/17

k možnosti odkoupení pozemků v k.ú. Blatná.

ZM po projednání

a) schvaluje

odkoupení pozemků p.č. 738/1, p.č. 756/11, p.č. 760/13, p.č. 760/14 a p.č. 771 v katastrálním území a obci  Blatná za kupní cenu ve výši 13,- Kč/m2, tzn. za celkovou kupní cenu ve výši 229.060,- Kč dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Blatná a panem M. L., Železniční 326/7, Bílina.

 

Usnesení č. 56/17

k možnosti převodu spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Buzice.

ZM po projednání

a) schvaluje

převod spoluvlastnického podílu ve výši 1/14 ideálních vzhledem k celku na pozemcích p.č. 794/5, p.č. 794/22, p.č. 794/23 a p.č. 794/12 v katastrálním území a obci Buzice formou darování do majetku města dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi městem Blatná a panem J. S., Pod Strojírnami 818, Sedlčany.

 

Usnesení č. 57/17

k nabídce na využití předkupního práva – prodej stavby v zahrádkářské kolonii Jezárky.

ZM po projednání

schvaluje

nevyužití předkupního práva k objektu pana J. B., Šilhova 1026, Blatná, který je umístěn na části pozemku p.č. 1442/30 v katastrálním území Blatná za nabídkou cenu objektu ve výši 30.000,- Kč dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 58/17

k prodeji částí pozemků v k.ú. Hněvkov u Mačkova – majetkoprávní vypořádání.

ZM po projednání

a) schvaluje

prodej části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci (původ pozemkový katastr) p.č. 385/1 (PK) o výměře 124 m2 (jedná se o pozemek p.č. 379/3 dle geom. plánu č. 161-31/2017), části pozemku katastru nemovitostí (KN) p.č. 647/1 o výměře 83 m2 (jedná se o pozemek p.č. 647/4 dle geom. plánu č. 161-31/2017) a části pozemku katastru nemovitostí (KN) p.č. 647/2 o výměře 31 m2 (jedná se o pozemek p.č. 647/5 dle geom. plánu č. 161-31/2017), všechny v katastrálním území Hněvkov u Mačkova, obec Blatná za cenu ve výši 50,- Kč/m2 manželům paní R. T. a panu M. T., Hněvkov 51, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Blatná a manželi R. a M. T.

 

Usnesení č. 59/17

k prodeji stavebních pozemků v ulici Za Malým vrchem, Blatná.

ZM po projednání

a) schvaluje

prodej pozemků p.č. 846/128 a p.č. 846/137 v katastrálním území a obci Blatná panu M. Š. za kupní cenu ve výši 721,- Kč/m2 dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Blatná a panem M. Š., Hálova 815, Blatná;

c) schvaluje

zřízení předkupního práva a práva zpětné koupě dle čl. 9. a čl. 10 „Zásad prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná“ k pozemkům p.č. 846/128 a p.č. 846/137 v katastrálním území a obci Blatná;

d) schvaluje

záměr prodeje pozemku p.č. 846/133 v katastrálním území a obci Blatná dle „Zásad prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná“ schválených usn. ZM č. 37/17 ze dne 17. 5. 2017.

 

Usnesení č. 60/17

k plnění závazných ukazatelů rozpočtu k 30. 6. 2017.

ZM po projednání

bere na vědomí

plnění závazných ukazatelů rozpočtu k 30. 6. 2017.

 

Usnesení č. 61/17

k poskytnutí peněžitých darů – ocenění organizačního zajištění blatenské poutě.

ZM po projednání

schvaluje  

poskytnutí peněžitých darů spolkům DUHOVÉ JEŠTĚRKY, z.s. a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Blatná ve výši 36 207 Kč a uzavření darovacích smluv dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 62/17

ke změně rozpočtu na rok 2017.

ZM po projednání

a) schvaluje

rozpočtová opatření č. 39/17/Z-48/17/Z dle předloženého návrhu;

b) bere na vědomí

zápis z jednání finančního výboru 7. 9. 2017 a 19. 9. 2017.

 

Usnesení č. 63/17

k plánu kontrol na II. pololetí roku 2017 a provedeným kontrolám KV ZM Blatná.

ZM po projednání

a) schvaluje

plán kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blatná na II. pololetí roku 2017 dle předloženého zápisu;

b) bere na vědomí

kontrolu zápisů ze zasedání ZM a zápisů ze schůzí RM provedenou Kontrolním výborem Zastupitelstva města Blatná dne 10. 7. 2017 dle předloženého zápisu;

c) bere na vědomí

kontrolu na Městské policii Blatná provedenou Kontrolním výborem Zastupitelstva města Blatná dne 31. 7. 2017 dle předloženého zápisu.

 

Usnesení č. 64/17

k návrhu na pořízení změny Územního plánu Blatná.

ZM po projednání

zamítá

v samostatné působnosti návrh na pořízení Změny č. 1 územního plánu Blatná dle § 6 odst. 5 písm. a) v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona.

 

Usnesení

z 25. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 25. října 2017

 

Usnesení č. 65/17

k uzavření plánovacích smluv.                                 

ZM po projednání

souhlasí  

s uzavřením plánovací smlouvy s vlastníky pozemku p.č. 846/112, 846/113, 846/114, 846/115, 846/116, 846/117, 846/118, 846/119 a 846/120 vše v k.ú. Blatná v lokalitě ul. Za Malým vrchem dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 66/17

k záměru prodeje části pozemku p.č. 1005/1 v k.ú. Blatná.

ZM po projednání

schvaluje

záměr prodeje části pozemku p.č. 1005/1 o výměře 14 m2 (jedná se o pozemek p.č. 1005/39 oddělený od pozemku p.č. 1005/1 v katastrálním území a obci Blatná, podle geometrického plánu č. 2794-152/2017, který vyhotovila společnost Ingera Písek s.r.o. a který ověřil Ing. Ivo Šafařík, úředně oprávněný zeměměřický inženýr, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 67/17

k záměru prodeje částí pozemků v k.ú. Čekanice – majetkoprávní vypořádání.

ZM po projednání

schvaluje

záměr prodeje části pozemku p.č. 41 o výměře 6 m2 (jedná se o díl „b“ oddělený od pozemku p.č. 41) a částí pozemku p.č. 839/3 o výměrách 3 m2 a 25 m2 (jedná se o díl „c“ oddělený od pozemku p.č. 839/3 a nově vzniklý pozemkem p.č. 839/11 oddělený od pozemku p.č. 839/3) v katastrálním území Čekanice, obec Blatná, vše podle geometrického plánu č. 239-53/2017, který vyhotovil Ing. Jan Klavík, úředně oprávněný zeměměřický inženýr, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 68/17

k odkoupení pozemků v souvislosti s možnou stavbou okružní křižovatky u Myslivny v Blatné.

ZM po projednání

a) schvaluje  

odkoupení části pozemku st.p.č. 270/1 (pozemek p.č. 2416) o výměře 455 m2 a části pozemku p.č. 229/1 (pozemek p.č. 229/6) o výměře 24 m2 dle geometrického plánu č. 2812-68/2017, který vyhotovila společnost Geoteka s.r.o. v katastrálním území a obci  Blatná za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2 dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Blatná a panem S. F. G., Betlémská 267/9, 110 00 Praha - Staré Město.

 

Usnesení č. 69/17

k majetkoprávnímu vypořádání – vzájemné darování pozemků souvisejících s cestní sítí (pozemky v k.ú. Blatná a na osadách).

 ZM po projednání

a) schvaluje

nabytí pozemků do majetku města formou darování od Jihočeského kraje:

p.č. 238/2 o výměře 1224 m2 (trvalý travní porost), p.č. 463/26 o výměře 24 m2 (ostatní plocha, dobývací prostor), p.č. 1113/11 o výměře 234 m2 (ostatní plocha, jiná plocha), p.č. 1605/10 o výměře 18 m2 (orná půda), p.č. 1972/7 o výměře 500 m2 (ostatní plocha, silnice), p.č. 1972/8 o výměře 435 m2 (ostatní plocha, silnice), p.č. 1984/52 o výměře 24 m2 (ostatní plocha, jiná plocha), p.č. 1984/55 o výměře 19 m2 (ostatní plocha, jiná plocha), p.č. 1984/61 o výměře 4 m2 (ostatní plocha, jiná plocha), p.č. 1984/63 o výměře 1 m2 (ostatní plocha, jiná plocha), p.č. 2025/1 o výměře 4763 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), p.č. 2047/5 o výměře 396 m2 (ostatní plocha, jiná plocha), všechny v katastrálním území a obci Blatná; p.č. 730/105 o výměře 5 m2 (orná půda), oddělené na základě geometrického plánu č. 2737 – 115/2016 ze dne 26. 11. 2016 z pozemku p.č. 730/28 (orná půda) v katastrálním území a obci Blatná, p.č. 2008/32 o výměře 7 m2 (ostatní plocha, silnice), oddělené na základě geometrického plánu č. 2737 – 115/2016 ze dne 26. 11. 2016 z pozemku p.č. 2008/4 (ostatní plocha, silnice), v katastrálním území a obci Blatná, pozemků p.č. 2047/39 o výměře 52 m2 (ostatní plocha, silnice), p.č. 2047/41 o výměře 81 m2 (ostatní plocha, silnice), p.č. 2047/43 o výměře 3 m2 (ostatní plocha, zeleň), p.č. 2047/45 o výměře 2 m2 (ostatní plocha, zeleň), p.č. 2047/47 o výměře 3 m2 (ostatní plocha, zeleň), díl „b“ o výměře 317 m2, díl „e“ o výměře 61 m2 a díl „f“ o výměře 1 m2, všechny oddělené na základě geometrického plánu č. 2380 – 84/2012 ze dne 5. 9. 2012 z pozemku p.č. 2047/2 (ostatní plocha, silnice) v katastrálním území a obci Blatná, díl „a“ o výměře 21 m2 a díl „d“ o výměře 28 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 2380 – 84/2012 ze dne 5. 9. 2012 z pozemku p.č. 2047/19 (ostatní plocha, silnice), díl „c“ o výměře 154 m2 a díl „g“ o výměře 1 m2, oddělené na základě geometrického plánu č. 2380 – 84/2012 ze dne 5. 9. 2012 z pozemku p.č. 2047/1 (ostatní plocha, silnice) v katastrálním území a obci Blatná; pozemek p.č. 564/2 o výměře 768 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Blatenka, obec Blatná, p.č. 564/29 o výměře 557 m2 (ostatní dopravní plocha), oddělené na základě geometrického plánu č. 104 – 111/2016 z pozemku p.č. 564/1 (ostatní plocha, silnice) v katastrálním území Blatenka, obec Blatná; pozemek p.č. 841/2 o výměře 216 m2 (ostatní plocha, silnice) v katastrálním území  Drahenický Málkov, obec Blatná, p.č. 819/9 o výměře 82 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) oddělený na základě geometrického plánu č. 236-112/2016 ze dne 20. 2. 2017 z pozemku p.č. 819/1 v katastrálním území Čekanice, obec Blatná a p.č. 553/2 o výměře 709 m2 (lesní pozemek) oddělený na základě geometrického plánu č. 150-113/2016 ze dne 14. 12. 2016 z pozemku p.č. 553 v katastrálním území Skaličany, obec Blatná;

b) schvaluje

darování pozemků z majetku města Blatná do vlastnictví Jihočeského kraje:

p.č. 1972/18 o výměře 180 m2 (ostatní plocha, silnice), p.č. 1984/59 o výměře 34 m2 (ostatní plocha, silnice), p.č. 2008/8 o výměře 39 m2 (ostatní plocha, silnice), p.č. 2008/9 o výměře 59 m2 (ostatní plocha, silnice), p.č. 2047/24 o výměře 41 m2 (ostatní plocha, silnice), p.č. 2047/29 o výměře 46 m2 (ostatní plocha, silnice), p.č. 2047/30 o výměře 1111 m2 (ostatní plocha, silnice), p.č. 2140/1 o výměře 106 m2, (ostatní plocha, silnice), všechny v katastrálním území a obci Blatná; p.č. 564/5 o výměře 113 m2 (ostatní plocha, silnice), p.č. 564/9 o výměře 359 m2 (ostatní plocha, silnice), p.č. 564/18 o výměře 1 m2, (ostatní plocha, silnice), p.č. 564/19 o výměře 99 m2 (ostatní plocha, silnice), p.č. 564/24 o výměře 107 m2 (ostatní plocha, silnice), v katastrálním území Blatenka, obec Blatná; p.č. 564/26 o výměře 66 m2 (ostatní plocha, silnice), oddělené na základě geometrického plánu č. 104 – 111/2016 z pozemku p.č. 564/26 (ostatní plocha, silnice) v katastrálním území Blatenka, obec Blatná; p.č. 839/2 o výměře 248 m2 (ostatní plocha, silnice), oddělené na základě geometrického plánu č. 236 – 112/2016 z pozemku p.č. 839/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Čekanice, obec Blatná a pozemek p.č. 452/2 o výměře 9097 m2 (ostatní plocha, silnice), oddělený na základě geometrického plánu č. 70 – 114/2016 ze dne 3. 12. 2016 z pozemku p.č. 452 (ostatní plocha, silnice) v katastrálním území Jindřichovice u Blatenky, obec Blatná;

c) schvaluje

uzavření darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene č. 010/17/092/03/00 mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice a městem Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 70/17

k návrhu na majetkoprávní vypořádání – záměr prodeje části pozemku p.č. 584/7 v k.ú. Blatenka.

ZM po projednání

schvaluje

záměr prodeje části pozemku p.č. 584/7 o výměře cca do 40 m2 v katastrálním území Blatenka, obec Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 71/17

k nabídce na využití předkupního práva – prodej stavby v zahrádkářské kolonii Jezárky.

ZM po projednání

schvaluje

nevyužití předkupního práva k objektu, který je umístěn na části pozemku p.č. 1438/16 v katastrálním území Blatná za nabídkou cenu objektu ve výši 130.000,- Kč dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 72/17

ke smlouvě o odkupu sběrné sítě – kontejnerů na separované odpady.

ZM po projednání

a) souhlasí

s uzavřením kupní smlouvy se společností EKO-KOM, a.s. na prodej 147 kontejnerů za cenu 404.202,- bez DPH;

b) souhlasí

s uzavřením dohody o spolupráci a společném postupu při realizaci obnovy a rozšíření sběrné sítě.

 

Usnesení č. 73/17

k předloženému Dodatku č. 5 ke Smlouvě o zajišťování sociálních služeb – NZDM Station 17 Blatná.

ZM po projednání

schvaluje

uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o zajišťování sociálních služeb v předloženém znění.

 

Usnesení č. 74/17

ke změně rozpočtu na rok 2017.

ZM po projednání

a) schvaluje

rozpočtová opatření č. 49/17/Z-54/17/Z dle předloženého návrhu;

b) bere na vědomí

zápis z jednání finančního výboru 16. 10. 2017.

 

Usnesení č. 75/17

ke zvolení přísedící pro Okresní soud ve Strakonicích.

ZM po projednání

volí

paní Bc. Kateřinu Malečkovou, bytem Chelčického 650, 388 01 Blatná, přísedící pro Okresní soud ve Strakonicích.

 

Usnesení č. 76/17

k odměnám členům KV, FV a předsedům osadních výborů.
ZM po projednání

souhlasí

s vyplacením odměn členům Kontrolního výboru, Finančního výboru a předsedům osadních výborů podle předloženého návrhu.

 

Usnesení

z 26. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 13. prosince 2017

 

Usnesení č. 77/17

k rozpočtu na rok 2018.

ZM po projednání

a) schvaluje

předložený návrh rozpočtu na rok 2018 jako schodkový s příjmy ve výši 161,2 mil. Kč a výdaji ve výši 163,4 mil. Kč. Schodek a splátky úvěru budou hrazeny finančními prostředky z přebytků minulých let.

Závaznými ukazateli pro orgány města jsou třídy příjmů a celkové výdaje ODPA jednotlivých ORJ. Rozpis rozpočtu a změny rozpisu v rámci schváleného závazného ukazatele (bez vlivu na jeho výši) schvaluje rada města.

Závaznými ukazateli pro příspěvkové organizace města je výše příspěvku určená k naplnění předloženého plánu a výsledek hospodaření, kterým nesmí být ztráta. Změny nákladových položek v rámci plánované výše celkových nákladů (bez vlivu na jejich zvýšení) příspěvkových organizací schvaluje rada města.

b) schvaluje  

poskytnutí a neposkytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle návrhu.

 

Usnesení č. 78/17

k střednědobému výhledu rozpočtu 2019-2022.

ZM po projednání

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu města Blatná 2019-2022 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 79/17

k žádostem o změny rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných městem Blatná.

ZM po projednání

a) schvaluje

rozpočtovou změnu č. 2 Domova pro seniory dle předložené žádosti;

b) schvaluje

rozpočtové změny Centra kultury a vzdělávání Blatná dle předložených žádostí.

 

Usnesení č. 80/17

ke změně rozpočtu na rok 2017.

ZM po projednání

a) schvaluje  

rozpočtová opatření č. 55/17/Z-58/17/Z dle předloženého návrhu;

b) bere na vědomí

zápis z jednání finančního výboru 4. 12. 2017.

 

Usnesení č. 81/17

k žádosti o dotaci PREVENT 99 z.ú. – spolufinancování protidrogových služeb.

ZM po projednání

neschvaluje

poskytnutí dotace PREVENT 99 z.ú. na rok 2018.

 

Usnesení č. 82/17

k majetkovému vypořádání k pozemkům v k.ú. Čekanice – lokalita Ovčín.

ZM po projednání

schvaluje

záměr prodeje části pozemku p.č. 831 o výměře cca 23 m2 (jedná se o pozemek p.č. 831/2 oddělený geometrickým plánem č. 237-42/2017 od pozemku p.č. 831) v katastrálním území Čekanice, obec Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 83/17

k záměru směny části pozemku p.č. 626/1v k.ú. Milčice u Čekanic.

ZM po projednání

neschvaluje

záměr směny části pozemku p.č. 626/1 o výměře cca 40 m2 v katastrálním území Milčice u Čekanic, obec Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 84/17

k prodeji stavebního pozemku v ulici Za Malým vrchem, Blatná.

ZM po projednání

a) schvaluje

prodej pozemku p.č. 846/133 v katastrálním území a obci Blatná paní M. S. a paní L. S., obě bytem Šilhova 1023, Blatná do podílového spoluvlastnictví a to každé ve výši spoluvlastnického podílu jedné poloviny (1/2) ideální vzhledem k celku za kupní cenu ve výši 740,- Kč/m2 dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Blatná a paní M. S. a paní L. S., obě Šilhova 1023, Blatná;

c) schvaluje

zřízení předkupního práva a práva zpětné koupě dle čl. 9. a čl. 10 „Zásad prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná“ k pozemku p.č. 846/133 v katastrálním území a obci Blatná.

 

Usnesení č. 85/17

k prodeji části pozemku p.č. 1005/1 v k.ú. Blatná.

ZM po projednání

a) schvaluje

prodej části pozemku p.č. 1005/1 o výměře 14 m2 (jedná se o pozemek p.č. 1005/39 oddělený od pozemku p.č. 1005/1 v katastrálním území a obci Blatná, podle geometrického plánu č. 2794-152/2017, který vyhotovila společnost Ingera Písek s.r.o. a který ověřil Ing. Ivo Šafařík, úředně oprávněný zeměměřický inženýr, do podílového spoluvlastnictví panu P. Z., Palackého 570, Blatná a paní R. H. Palackého 570, Blatná a to každému ve výši spoluvlastnického podílu jedné poloviny ideální vzhledem k celku za cenu ve výši 150,- Kč/m2 dle předloženého návrhu;

b) souhlasí  

s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Blatná a panem P. Z. a paní R. H.

 

Usnesení č. 86/17

k prodeji části pozemku p.č. 129/1v k.ú. Milčice u Čekanic.

ZM po projednání

a) schvaluje

prodej části pozemku p.č. 129/1 (díl „a“ oddělený od pozemku p.č. 129/1 o výměře 123 m2 dle geometrického plánu č. 97-161/2017, který vyhotovil Ing. Jan Plavec, úředně oprávněný zeměměřický inženýr) v katastrálním území Milčice u Čekanic, obec Blatná panu J. K., Nad pomníkem 344/3, 152 00 Praha - Hlubočepy za cenu ve výši 50,- Kč/m2 dle předloženého návrhu;

b) souhlasí

s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Blatná a panem J. K.

 

Usnesení č. 87/17

k prodeji částí pozemků v k.ú. Čekanice – majetkoprávní vypořádání.

ZM po projednání

a) schvaluje

prodej části pozemku p.č. 41 o výměře 6 m2 (jedná se o díl „b“ oddělený od pozemku p.č. 41) a částí pozemku p.č. 839/3 o výměrách 3 m2 a 25 m2 (jedná se o díl „c“ oddělený od pozemku p.č. 839/3 a nově vzniklý pozemkem p.č. 839/11 oddělený od pozemku p.č. 839/3) v katastrálním území Čekanice, obec Blatná, vše podle geometrického plánu č. 239-53/2017, který vyhotovil Ing. Jan Klavík, úředně oprávněný zeměměřický inženýr, panu J. E., V koleji 84, 262 72 Březnice za kupní cenu ve výši 50,- Kč/m2 dle předloženého návrhu;

b) souhlasí

s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Blatná a panem J. E., V koleji 84, Březnice.

 

Usnesení č. 88/17

k majetkoprávnímu vypořádání – prodej části pozemku p.č. 584/7 v k.ú. Blatenka.

ZM po projednání

a) schvaluje

prodej částí pozemku p.č. 584/7 (nově vzniklý pozemek p.č. 584/15 o výměře 27 m2 oddělený od pozemku p.č. 584/7 a díl „a“ oddělený od pozemku p.č. 584/7 o výměře 6 m2) v katastrálním území Blatenka, obec Blatná paní B. Š., Blatenka 24 za celkovou kupní cenu ve výši 1.650,- Kč dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

odkoupení spoluvlastnických podílů ve výši 1/18 ideálních vzhledem k celku na pozemcích p.č. 1670/15, p.č. 2086/5, p.č. 1585/24, p.č. 1651/60 a p.č. 1670/23 v katastrálním území a obci Blatná za celkovou kupní cenu ve výši 1.650,- Kč dle předloženého návrhu;

c) schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městem Blatná a paní B. Š., Blatenka 24.

 

Usnesení č. 89/17

k odkoupení pozemků pod komunikací Čekanice – Milčice.

ZM po projednání     

a) schvaluje

odkoupení pozemků 620/13 a p.č. 620/14 v katastrálním území Milčice u Čekanic a pozemků p.č. 815/9 a p.č. 815/10 v k.ú. Čekanice za kupní cenu ve výši 50,- Kč/m2 dle předloženého návrhu;

b) schvaluje  

uzavření kupní smlouvy mezi L. K., R. K. a městem Blatná.

 

Usnesení č. 90/17

k odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Blatná – lokalita Vinice.

ZM po projednání

a) schvaluje

odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/32 ideální vzhledem k celku na pozemcích p.č. 1567/61, p.č. 1561/31, p.č. 1567/6 a p.č. 1567/69 a odkoupení pozemku ve výlučném vlastnictví p.č. 1567/72 v katastrálním území a obci  Blatná za kupní cenu v celkové výši 3.860,- Kč (tj. 20,- Kč/m2) dle předloženého návrhu;

b) schvaluje  

uzavření kupní smlouvy mezi panem J. K. a městem Blatná;

c) schvaluje  

odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 3/32 ideální vzhledem k celku na pozemcích p.č. 1567/61, p.č. 1561/31, p.č. 1567/6 a p.č. 1567/69 a odkoupení pozemku ve výlučném vlastnictví p.č. 1567/72 v katastrálním území a obci  Blatná za kupní cenu v celkové výši 3.840,- Kč (tj. 20,- Kč/m2) dle předloženého návrhu;

d) schvaluje  

uzavření kupní smlouvy mezi panem J. K. a městem Blatná.

 

Usnesení č. 91/17

k odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Blatná – lokalita Vinice.

ZM po projednání

a) schvaluje  

odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši ¼ ideální vzhledem k celku na pozemcích p.č. 909/116, p.č. 960/3, p.č. 2030/2 a p.č. 2187/17 v katastrálním území a obci  Blatná za kupní cenu v celkové výši 23.246,- Kč dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi insolvenčním správcem dlužníka O. J. panem Mgr. Milanem Edelmannem a městem Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 92/17

k návrhu na odkoupení pozemku p.č. 52/1 v k.ú. Němčice u Sedlice.

ZM po projednání

a) schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 52/1 v katastrálním území Němčice u Sedlice, obec Sedlice za kupní cenu ve výši 15,- Kč/m2, tzn. za celkovou kupní cenu ve výši 2.325,- Kč dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi paní M. A., paní P. A. a paní M. T. a městem Blatná.

 

Usnesení č. 93/17

k odkoupení pozemků v areálu města v lokalitě Ve Škalí, k.ú. Blatná.

ZM po projednání     

a) schvaluje

odkoupení pozemků p.č. 2188/1 a p.č. 2046/12 v katastrálním území a obci Blatná za kupní cenu ve výši 198.178,- Kč dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření kupní smlouvy č. 162/CST/2017 mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111 a městem Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 94/17

ke Komplexní pozemkové úpravě Hněvkov a Mačkov – aktualizace plánu společných zařízení a změna hranic obcí a katastrálních území.

ZM po projednání

a) schvaluje

aktualizaci plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hněvkov u Mačkova dle předloženého návrhu společnosti Pozemkové úpravy K+V s.r.o., Plzeň dle předloženého návrhu;

b) souhlasí  

s upraveným návrhem nového uspořádání pozemků pro město Blatná (list vlastnictví č. 1) v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hněvkov u Mačkova dle předloženého návrhu;

c) schvaluje

změnu obecní hranice v rámci Komplexní pozemkové úpravy Hněvkov u Mačkova mezi městem Blatná a obcí Škvořetice mezi katastrálním územím Hněvkov u Mačkova a katastrálním územím Pacelice dle předloženého návrhu;

d) schvaluje

uzavření dohody o změně obecní hranice v rámci Komplexní pozemkové úpravy Hněvkov u Mačkova mezi městem Blatná a obcí Škvořetice dle předloženého návrhu;

e) schvaluje

změnu obecní hranice v rámci Komplexní pozemkové úpravy Hněvkov u Mačkova mezi městem Blatná a obcí Mačkov mezi katastrálním územím Hněvkov u Mačkova a katastrálním územím Mačkov dle předloženého návrhu;

f) schvaluje

uzavření dohody o změně obecní hranice v rámci Komplexní pozemkové úpravy Hněvkov u Mačkova mezi městem Blatná a obcí Mačkov dle předloženého návrhu;

g) schvaluje

změnu obecní hranice v rámci Komplexní pozemkové úpravy Mačkov mezi městem Blatná a obcí Mačkov mezi katastrálním územím Blatenka a katastrálním územím Mačkov dle předloženého návrhu;

h) schvaluje  

uzavření dohody o změně obecní hranice v rámci Komplexní pozemkové úpravy Mačkov mezi městem Blatná a obcí Mačkov dle předloženého návrhu;

ch) schvaluje

změnu obecní hranice v rámci Komplexní pozemkové úpravy Mačkov mezi městem Blatná a obcí Mačkov mezi katastrálním územím Hněvkov u Mačkova a katastrálním územím Mačkov dle předloženého návrhu;

i) schvaluje

uzavření dohody o změně obecní hranice v rámci Komplexní pozemkové úpravy Mačkov mezi městem Blatná a obcí Mačkov dle předloženého návrhu;

j) schvaluje  

změnu obecní hranice v rámci Komplexní pozemkové úpravy Mačkov mezi městem Blatná a obcí Mačkov mezi katastrálním územím Blatná a katastrálním územím Mačkov dle předloženého návrhu;

k) schvaluje

uzavření dohody o změně obecní hranice v rámci Komplexní pozemkové úpravy Mačkov mezi městem Blatná a obcí Mačkov dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 95/17

k Programu regenerace Městské památkové zóny Blatná – aktualizace pro období 2018 - 2023.

ZM po projednání

schvaluje

Program regenerace Městské památkové zóny Blatná – aktualizace pro období 2018 - 2023.

 

Usnesení č. 96/17

k vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017. 

ZM po projednání

vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání návykových látek na veřejných prostranstvích.

 

Usnesení č. 97/17

k obecně závazným vyhláškám, kterými se stanoví školské obvody škol zřízených městem Blatná.

ZM po projednání

a) vydává  

obecně závaznou vyhlášku města Blatná č. 2/2017, kterou se stanoví školský obvod a část školského obvodu mateřských škol zřízených městem Blatná;

b) vydává  

obecně závaznou vyhlášku města Blatná č. 3/2017, kterou se stanoví části školských obvodů základních škol zřízených městem Blatná.

 

Usnesení č. 98/17

k vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2017.

ZM po projednání

vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Blatná.

 

Usnesení č. 99/17

k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

ZM po projednání

vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Usnesení č. 100/17

k vydání Obecně závazné vyhlášky č. 6/2017.

ZM po projednání

vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 6/2017 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích a ruší obecně závaznou vyhlášku č. 8/2005 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích.

 

Usnesení č. 101/17

ke kontrole výkonu samostatné působnosti provedené Ministerstvem vnitra, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly.

ZM po projednání

a) bere na vědomí

předložený výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti za období od 1. září 2016 do 11. září 2017 provedené kontrolním orgánem Ministerstva vnitra, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly;

b) schvaluje

následující opatření k zamezení opakování nedostatků dosahujících intenzity porušení zákona:

 

1) Informace poskytnuté na základě žádosti o informace uvedené pod č. j. MUBL 4338/2017 byly zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup dne 9. 11. 2017.

 

2) Nápravu opatření k odstranění porušení ust. § 6 odst. 1 InfZ, které spočívalo v odkazu v části žádosti o informaci vedené pod č. j. MUBL 1557/2017 po uplynutí zákonem stanovené 7denní lhůty, kdy žádost ze dne 14. 2. 2017 měla být vyřízena 22. 2. 2017, ale odeslána byla 23. 2. 2017, nelze přijmout.

 

3) Nápravu opatření porušení § 69 odst. 1 správního řádu, které spočívalo v chybějícím otisku úředního razítka na rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nelze přijmout.

 

4) Odpovědnou osobou za dodržování povinností stanovených příslušnými ustanoveními a k zamezení opakování nedostatků uvedených pod body 1-3), se určuje s účinností od 1. 12. 2017 paní Ing. Hana Valachová, vedoucí správního a živnostenského odboru MěÚ Blatná. 

 

Usnesení č. 102/17

k návrhu na schválení pořizování audio nahrávek z jednání Zastupitelstva města Blatná.

ZM po projednání

a) ruší

usnesení ZM č. 34/12 ze dne 25. 6. 2012 a usnesení ZM č. 5/15 ze dne 21. 1. 2016;

b) schvaluje

pořizování audio nahrávek z jednání ZM pro účely vyhotovení písemného zápisu;

c) souhlasí

s umístěním audio nahrávky z jednání ZM na webových stránkách města dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 103/17

k provedené kontrole KV ZM Blatná.

ZM po projednání

bere na vědomí

kontrolu zápisu ze zasedání ZM, zápisů ze schůzí RM a namátkově vybraného záměru nakládání s obecním majetkem provedenou Kontrolním výborem Zastupitelstva města Blatná dne 23. 10. 2017 dle předloženého zápisu.

 

Usnesení č. 104/17

k odměnám členů Zastupitelstva města.

ZM po projednání

a) souhlasí

s předloženým odměňováním členů Zastupitelstva města s účinností od 1. 1. 2018;

b) ruší

usnesení č. 73/14 ze dne 10. 11. 2014 o výši odměn neuvolněným zastupitelům města.