#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

ROK 2017


 

Usnesení

z 52. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 11. ledna 2017

 

Usnesení č. 1/17

ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2016.

RM po projednání

schvaluje

změny rozpisu rozpočtu na rok 2016 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 2/17

k rozpisu rozpočtu na rok 2017.

RM po projednání

schvaluje

rozpis rozpočtu na rok 2017 dle návrhu.

 

Usnesení č. 3/17

k žádosti o uzavření Příkazní smlouvy s firmou REDI-regionalistika, ekologie, developing, investice, spol. s r.o. na zpracování Studie proveditelnosti na projekt „Rozšíření výukových prostor ZŠ T. G. Masaryka Blatná“.

RM po projednání

schvaluje

uzavření Příkazní smlouvy s firmou REDI-regionalistika, ekologie, developing, investice, spol. s r.o. dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 4/17

k žádosti o souhlas s uzavřením darovací smlouvy.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na 2 ks bezpečných branek v celkové hodnotě 46.996,- Kč vč. DPH mezi městem Blatná a firmou E.on Česká republika s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 5/17

k žádosti o souhlas s postoupením smlouvy o výpůjčce podkrovních prostor.

RM po projednání

souhlasí

s postoupením smlouvy o výpůjčce podkrovních prostor nad bytem č. 13 v čp. 1256 v Blatné mezi pí. M. V., Nad Lomnicí 1256, Blatná a p. J. Š., Buzice 29 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 6/17

k záměru uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (prostor sloužících k podnikání) v Ubytovně Blatná, čp. 30.

RM po projednání

schvaluje

záměr uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 25. 6. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 5. 2011, spočívající v navýšení nájemného z částky 28.000,- Kč bez DPH na částku ve výši 33.000,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 7/17

k záměru uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Městem Blatná a společností Zemědělství Blatná, a.s.

RM po projednání      

schvaluje

záměr uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí, která byla uzavřena dne 10. 12. 2008 mezi městem Blatná a společností Zemědělství Blatná, a.s., spočívající v navýšení ročního nájemného na částku 3.000,- Kč/ha s platností od 1. 1. 2017 a na částku 3.300,- Kč/ha s platností od 1. 1. 2018 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 8/17

k záměru uzavření nových smluv na pronájem prostor sloužících k podnikání v administrativní budově Steko, Blatná.

RM po projednání

a) schvaluje

záměr uzavření nové smlouvy o nájmu prostorů sloužících k podnikání, která nahradí smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 28. 6. 2006 ve znění dodatku č. 1ze dne 25. 8. 2009, dodatku č. 2 ze dne 3. 9. 2010 a dodatku č. 3 ze dne 1. 7. 2013, uzavřené mezi městem Blatná a Svazkem obcí Blatenska, IČO 68538189 a která nahradí též smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 21. 11. 2013 mezi městem Blatná a Svazkem obcí Blatenska, IČO 68538189 dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání na pozemku st.p.č. 836, jehož součástí je stavba – budova čp. 727 – prostor kanceláře č. II.D v 1. patře (2. NP) budovy čp. 727 v k.ú. a obci Blatná dle předloženého návrhu;

c) schvaluje

záměr uzavření nové smlouvy o nájmu prostorů sloužících k podnikání, která nahradí smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 12. 2015, uzavřené mezi městem Blatná a Místní akční skupinou Blatensko, o.p.s., IČO 26081822 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 9/17

k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „VN Bezděd.:rek.ÚO815-494-OP19+TS Jezárky“.

RM po projednání      

a) schvaluje

zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení VN a NN, uzemnění na částech pozemků p.č. 1264/44, 2056/4, 2056/5, 2056/33, 2226/2, 1265/9, 1265/11, 2066/7 a 2066/8  v k.ú. a obci Blatná podle geometrických plánů č. 2723-193/2016 ze dne 4. 10. 2016 a č. 2727-193/2016 ze dne    5. 10. 2016 za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemcích, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění;

b) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330034554/004 mezi městem Blatná a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 10/17

k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Drahenický Málkov – Zralý, 130/21, kNN“.

RM po projednání      

a) schvaluje

zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN, na části pozemku p.č. 859 v k.ú. Drahenický Málkov, obec Blatná podle geometrického plánu č. 110-243/2016 ze dne 11. 11. 2016 za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění;

b) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330040807/001 mezi Městem Blatná a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 11/17

k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Rek. NTL Blatná, U Čertova kamene, Nerudova“.                  

RM po projednání      

a) schvaluje

zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – rekonstrukce NTL plynovodu, na částech pozemků p.č. 853/5 a p.č. 855/13 v katastrálním území  obci Blatná podle geometrického plánu č. 2735-14155/2016 ze dne 9. 11. 2016 za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu, jakož právo strany oprávněné zřídit, mít a udržovat na pozemcích potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění;

b) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZP-014330041030/001 mezi městem Blatná a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 12/17

k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Rek. STL Blatná Na Bílé husi + propoj Čechova“.                  

RM po projednání      

a) schvaluje

zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – rekonstrukce STL plynovodu, na částech pozemků p.č. 853/5, p.č. 853/15, p.č. 1984/13, p.č. 2008/2 a p.č. 2008/6 v katastrálním území  obci Blatná podle geometrického plánu č. 2734-14155/2016 ze dne 2. 11. 2016 za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu, jakož právo strany oprávněné zřídit, mít a udržovat na pozemcích potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění;

b) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZP-014330041031/001 mezi městem Blatná a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 13/17

k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Rek. VTL Blatná – křížení vodoteče“.                  

RM po projednání      

a) schvaluje

zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – rekonstrukce VTL plynovodu, na části pozemku p.č. 2084/3 v katastrálním území  obci Blatná podle geometrického plánu č. 2733-14155/2016 ze dne 11. 11. 2016 za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu, jakož právo strany oprávněné zřídit, mít a udržovat na pozemcích potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění;

b) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZP-014330041029/001 mezi městem Blatná a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 14/17

k návrhu na zrušení usnesení RM č. 172/13.

RM po projednání      

ruší

usnesení RM č. 172/13 ze dne 24. 6. 2013.

 

Usnesení č. 15/17

k záměru uzavření dodatku č. 8 nájemní smlouvy.

RM po projednání

schvaluje

záměr uzavřít dodatek č. 8 k nájemní smlouvě mezi městem Blatná a ČEVAK a.s.

 

Usnesení č. 16/17

k žádosti o vstup do pozemků.

RM po projednání

a) souhlasí

se vstupem do pozemků  p.č. 144/51 a p.č. 2062/1, k.ú. Blatná pro pana M. H. a paní J. H., V Jezárkách 778, 388 01 Blatná, za účelem uložení vodovodní přípojky;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

b) souhlasí

s uložením inženýrských sítí – vodovodní přípojky do pozemků p.č. 1442/51 a p.č. 2062/1, k.ú. Blatná pro pana M. H. a paní J. H., V Jezárkách 1398, 388 01 Blatná;

c) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zajištění záručních podmínek na úpravu povrchu komunikace – chodníku;

d) souhlasí

s vydáním povolení zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace, podle zvláštního právního předpisu, na dobu provádění prací, za podmínky uzavření smlouvy o zárukách specifikované v bodu c) tohoto usnesení a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.

 

Usnesení č. 17/17

k žádosti o vstup do pozemků.

RM po projednání

a) souhlasí

se vstupem do pozemků st. p.č. 91 a p.č. 275/10, k.ú. Skaličany ve vlastnictví Města Blatná, za účelem připojení nového odběrného místa, v souvislosti s realizací akce „Skaličany – parc.č. 91 pro OÚ - kNN“;

b) souhlasí

s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030033994/001 na akci „Skaličany – parc.č. 91 pro OÚ - kNN “ dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 18/17

k žádosti o vstup do pozemku.

RM po projednání

a) souhlasí

se vstupem do pozemku  p.č. 846/9, k.ú. Blatná pro paní M. V., Nad Lomnicí 1256, 388 01 Blatná, za účelem uložení kanalizačního a vodovodního potrubí;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

b) souhlasí

s uložením inženýrských sítí – kanalizačního a vodovodního potrubí, s vypouštěním odpadních vod do kanalizace a s napojením na veřejný vodovod vše v pozemku 846/9, k.ú. Blatná pro paní M. V., Nad Lomnicí 1256, 388 01 Blatná;

c) souhlasí

se zvláštním užíváním, případně uzavírkou komunikace v době provádění prací.

 

Usnesení č. 19/17

k žádosti o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a plynu.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny č. 9550849961 a smlouvy o sdružených dodávkách plynu č. ZP_27ZG900Z1008394G_2017-2018 mezi Městem Blatná a společností E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 20/17

k žádosti o uzavření pojistné smlouvy.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením pojistné smlouvy č. 899-24238-19 mezi Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 a Městem Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 21/17

ke schválení darovací smlouvy.

RM po projednání

schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi městem Blatná a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 22/17

k předložené žádosti o přijetí daru pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná.

RM po projednání

schvaluje

přijetí daru pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná dle předložené žádosti.

   

Usnesení č. 23/17

k poskytnutí peněžitého daru CK Příbram.

RM po projednání

neschvaluje

poskytnutí peněžitého daru CK Příbram, z.s. dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 24/17

k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení čerpání investičního fondu.

RM po projednání

schvaluje

čerpání investičního fondu dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 25/17

ke kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná.

RM po projednání

a) souhlasí

s kácením celkem 12 ks dřevin (dle přílohy k bodu A. v k.ú. Blatná, na pozemku Města Blatná);

b) souhlasí

s kácením celkem 2 ks dřevin (dle přílohy k bodu B. v k.ú. Blatná, na pozemku Města Blatná);

c) souhlasí

s kácením souvislého keřového porostu o celkové velikosti 360 m2 (dle přílohy k bodu C. v k.ú. Blatná, na pozemku Města Blatná).

 

Usnesení č. 26/17

k žádosti o uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 3400042153 mezi Městem Blatná a společností ČEVAK a.s., Severní 2264/4, 370 10 České Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 27/17

k žádosti o uzavření Pojistné smlouvy č. 899-24334-19 na majetek pořízený z projektu Turistická zastavení v Blatné s Českou pojišťovnou a. s., Spálená 78/16, 113 04 Praha 1.

RM po projednání

schvaluje

uzavření Pojistné smlouvy č. 899-24334-19 na majetek pořízený z projektu Turistická zastavení v Blatné dle předloženého návrhu.

 

Usnesení

z 53. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 25. ledna 2017

 

Usnesení č. 28/17

k návrhu Smlouvy o výpůjčce jízdního kola.

RM po projednání

schvaluje

Smlouvu o výpůjčce jízdního kola v upraveném znění.

 

Usnesení č. 29/17

k návrhu Směrnice č. 2/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

RM po projednání

schvaluje

Směrnici č. 2/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v navrhovaném znění.

 

Usnesení č. 30/17

k záměru uzavření nových smluv na pronájem prostor sloužících k podnikání v administrativní budově Steko, Blatná.

RM po projednání

schvaluje

záměr uzavření nové smlouvy o nájmu prostorů sloužících k podnikání, která nahradí smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 9. 12. 2010 ve znění dodatků č. 1 ze dne 28. 1. 2011, č. 2 ze dne 6. 6. 2013 a č. 3 ze dne 19. 12. 2013; mezi městem Blatná a společností PREVENT, IČO 69100641 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 31/17

k žádosti o uzavření smlouvy o právu k provedení stavby - „Rekonstrukce mostu v km 22,406 trati Březnice - Strakonice a km 0,298 trati Blatná – Nepomuk“.

RM po projednání      

a) souhlasí

s realizací stavby „Rekonstrukce mostu v km 22,406 trati Březnice - Strakonice a km 0,298 trati Blatná – Nepomuk“ s dotčením obecních pozemků p.č. 2058/2, p.č. 2083/39, p.č. 2083/3 a p.č. 1262/11 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby - „Rekonstrukce mostu v km 22,406 trati Březnice - Strakonice a km 0,298 trati Blatná – Nepomuk“ mezi městem Blatná a společností Správa železniční dopravní cesty, IČO 70994234 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 32/17

k souhlasu se stavbou pergoly na pozemku města, Blýskavky, Blatná.

RM po projednání      

souhlasí

s umístěním stavby pergoly pana V. H., Blýskavky 1330, Blatná na části pozemku p.č. 420/13 v k.ú. a obci Blatná s půdorysem objektu o rozměrech cca 3x3m dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 33/17

k žádosti o vstup do pozemků.

RM po projednání

a) souhlasí

se vstupem do pozemků p.č. 1084/16 a p.č. 2046/16 k.ú. Blatná ve vlastnictví Města Blatná, za účelem umístění kabelu NN, v souvislosti s realizací akce „Blatná – Novák, parc.č. 1086/16 kNN“;

b) souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030030670/002 na akci „Blatná – Novák, parc.č. 1086/16 kNN“ dle předloženého návrhu;

c) souhlasí

s vydáním povolení zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace, podle zvláštního právního předpisu, na dobu provádění prací.  

 

Usnesení č. 34/17

k žádosti o schválení zhotovitele akce „LC Lhotka“.

RM po projednání

a) schvaluje

zhotovitele na akci „LC Lhotka“ firmu Eurovia Silba a.s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň za nabídkovou cenu 1 444 937,42 Kč + DPH (1 748 374,28 Kč vč. DPH);         

b) souhlasí

s uzavřením SOD na akci „LC Lhotka“ mezi městem Blatná a firmou Eurovia Silba a.s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 35/17

k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).

RM po projednání

souhlasí

s povolením sjezdu na pozemek parc.č. 846/124 z místní komunikace na pozemku parc.č. 846/9, ul. Za Malým vrchem, vše v k.ú. Blatná, na náklady žadatelů, dle předloženého návrhu, z důvodu plánované stavby RD, pro K. a M. V., Nad Lomnicí 1256, 388 01 Blatná.

 

Usnesení č. 36/17

k předloženému návrhu změny odpisového plánu Centra kultury a vzdělávání Blatná, nám Míru 212,

388 01 Blatná.

RM po projednání

schvaluje

předložený návrh změny odpisového plánu Centra kultury a vzdělávání Blatná, nám Míru 212, 388 01 Blatná.

 

Usnesení č. 37/17

k vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele Základní školy T. G. Masaryka Blatná.

RM po projednání

a) bere na vědomí

oznámení ředitelky Základní školy T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice o odchodu do starobního důchodu a ukončení pracovního poměru ke dni 30.6.2017;

b) rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice dle předloženého návrhu a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

 

Usnesení č. 38/17

k návrhu uzavření nové smlouvy se společností Online-Team s.r.o.

RM po projednání

schvaluje

uzavření nové Smlouvy s firmou Online-Team s.r.o. umožňující zřízení a provozu mobilní aplikace umožňující informovat občany přes jejich mobilní zařízení dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 39/17

k žádosti SDH Blatná a OS Duhové ještěrky o organizaci poutě.

RM po projednání

schvaluje 

spoluorganizátory blatenské pouti s městem Blatná Sbor dobrovolných hasičů a OS Duhové ještěrky ve dnech 19. a 20. 8. 2017.

 

Usnesení č. 40/17

k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí finančních darů.

RM po projednání

schvaluje

přijetí finančních darů dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 41/17

k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí daru od Blatenská ryba spol. s r.o.

RM po projednání

schvaluje

přijetí daru dle předloženého návrhu.

 

Usnesení

z 54. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 15. února 2017

 

 

Usnesení č. 42/17

k žádosti o souhlas s doplněním kolostavů.

RM po projednání

souhlasí

s doplněním kolostavů na náměstí Míru a tř. J.P. Koubka v Blatné dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 43/17

k vyúčtování táborové základny Kadov za rok 2016.

RM po projednání      

bere na vědomí

předloženou zprávu o vyúčtování táborové základny Kadov za rok 2016.

 

Usnesení č. 44/17

ke zrušení veřejného telefonního automatu – tř. J. P. Koubka, Blatná.

RM po projednání      

souhlasí

se zrušením veřejného telefonního automatu na tř. J. P. Koubka v Blatné dle upraveného návrhu.

 

Usnesení č. 45/17

k souhlasu  s umístěním dočasné stavby na části pozemku p.č. 420/43 v k.ú. Blatná.

RM po projednání      

nesouhlasí

s umístěním stavební buňky na části pozemku p.č. 420/43 přiléhající k pozemku paní B. S., Blýskavky 1308, Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 46/17

k žádosti o souhlas s postoupením smlouvy o výpůjčce podkrovních prostor.

RM po projednání

souhlasí

s postoupením smlouvy o výpůjčce podkrovních prostor nad bytem č. 14 v čp. 1256 v Blatné mezi pí. R. H., Nad Lomnicí 1256, Blatná a pí. Ing. D. H. a p. M. H., oba bytem Za Pustým 666, Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 47/17

k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce s CKVB – garáž u nádraží.

RM po projednání

schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem výpůjčky garáže umístěné na pozemku st.p.č. 727, jehož součástí je stavba – budova bez čp./če (se způsobem využití garáž) v katastrálním území a obci Blatná mezi městem Blatná a Centrem kultury a vzdělávání Blatná, IČO 00375951 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 48/17

k záměru pronájmu nemovitých věcí v lokalitě Vinice, k.ú. Blatná.

RM po projednání

neschvaluje

záměr pronájmu objektu čp. 394, který je součástí pozemku p.č. st. 447 o výměře zastavěné plochy 230 m2 a pozemků souvisejících s tímto objektem - zahrady p.č. 971/10 o výměře 3708 m2, pozemku obklopující objekt čp. 394 – pozemku p.č. 969/2, který je veden jako les o výměře 795 m2 a části pozemku p.č. 971/5 o výměře cca 130 m2, který tvoří přístupovou komunikaci k objektu a odděluje jej od zahrady v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 49/17

k záměru uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě s Českým zahrádkářským svazem.

RM po projednání      

schvaluje

záměr uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 20. 3. 2000, ve znění dodatků č. 1 ze dne 1. 4. 2001, dodatku č. 2 ze dne 1. 11. 2001 a dodatku č. 3 ze dne 23. 12. 2003, která byla uzavřena mezi městem Blatná a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Blatná, IČO 46668179, spočívající ve snížení ročního nájemného z částky 12.533,- Kč na částku 11.656,- Kč s platností od 1. 1. 2018 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 50/17

k pronájmu ordinace – prostor sloužících k podnikání, Ubytovna Blatná.

RM po projednání

a) schvaluje

pronájem prostorů sloužících k podnikání v 5. patře objektu čp. 30 na pozemcích st.p.č. 2634 a st.p.č. 49/3 v katastrálním území a obci Blatná (prostory lékařské ordinace) o výměře 17,39 m2 za nájemné ve výši 550,- Kč/m2/rok a paušální platbu za služby s pronájmem spojenými ve výši 2.436,- Kč/rok, Technickým službám města Blatné s.r.o., IČO 63250748 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu;

b) souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu prostorů sloužících k podnikání (prostory lékařské ordinace) v objektu čp. 30 na pozemcích st.p.č. 2634 a st.p.č. 49/3 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 51/17

k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (prostor sloužících k podnikání) v Ubytovně Blatná, čp. 30.

RM po projednání

schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 25. 6. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 5. 2011, spočívající v navýšení nájemného z částky 28.000,- Kč bez DPH na částku ve výši 33.000,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 52/17

k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Městem Blatná a společností Zemědělství Blatná, a.s.

RM po projednání      

schvaluje

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí, která byla uzavřena dne 10. 12. 2008 mezi městem Blatná a společností Zemědělství Blatná, a.s., spočívající v navýšení ročního nájemného na částku 3.000,- Kč/ha s platností od 1. 1. 2017 a na částku 3.300,- Kč/ha s platností od 1. 1. 2018 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 53/17

k uzavření dodatku č. 8 nájemní smlouvy.

RM po projednání

schvaluje

uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě mezi městem Blatná a ČEVAK a.s. dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 54/17

k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti „71010-008383 VPI Blatná II_121, 175xIII_173, SO 451“.

RM po projednání      

a) schvaluje

zřízení služebnosti za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na částech pozemků p.č. 153/1, p.č. 1984/17, p.č. 1984/18 a p.č. 1984/20 v k.ú. a obci Blatná podle geometrického plánu č. 2740-461/2016 ze dne 19. 1. 2017 včetně práva provádět na podzemním telekomunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti;

b) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti „71010-008383 VPI Blatná II_121, 175xIII_173, SO 451“ mezi městem Blatná a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha - Žižkov dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 55/17

k uzavření nových smluv na pronájem prostor sloužících k podnikání v administrativní budově Steko, Blatná.

RM po projednání

a) schvaluje

uzavření nové smlouvy o nájmu prostorů sloužících k podnikání, která nahradí smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 28. 6. 2006 ve znění dodatku č. 1ze dne 25. 8. 2009, dodatku č. 2 ze dne 3. 9. 2010 a dodatku č. 3 ze dne 1. 7. 2013 a smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 21. 11. 2013 mezi městem Blatná a Svazkem obcí Blatenska, IČO 68538189 dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

pronájem prostor sloužících k podnikání na pozemku st.p.č. 836, jehož součástí je stavba – budova čp. 727 – prostor kanceláře č. II.D v 1. patře (2. NP) budovy čp. 727 v k.ú. a obci Blatná Místní akční skupině Blatensko, o.p.s.,  IČO 26081822 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou a za nájemné ve výši 550,- Kč/m2/rok dle předloženého návrhu;

c) schvaluje

uzavření nové smlouvy o nájmu prostorů sloužících k podnikání, která nahradí smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 12. 2015, uzavřené mezi městem Blatná a Místní akční skupinou Blatensko, o.p.s., IČO 26081822, včetně vřazení nově pronajatých prostor dle bodu b) tohoto usnesení dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 56/17

k žádosti o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny č. 9551113528 mezi městem Blatná a společností E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 57/17

k záboru části pozemku ve vlastnictví Města Blatná.

RM po projednání

souhlasí

se záborem části pozemku p.č. 2223, k.ú. Blatná v období konání Blatenské poutě v roce 2017 pro pana J.T., Volyňská 79, 386 01 Strakonice, za účelem umístění pouťových atrakcí, za jednorázovou úhradu ve výši 15 000 Kč, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 58/17

k žádosti o vstup do pozemku.                                               

RM po projednání

a) souhlasí

se vstupem do pozemku  p.č. 1989/1, k.ú. Blatná pro paní V. V., Na hroudě 1280/1, 100 00 Praha 10 za účelem uložení inženýrských sítí – vodovodní přípojky;

b) souhlasí

s uložením inženýrských sítí – vodovodní přípojky do pozemku p.č. 2989/1, k.ú. Blatná, pro paní V. V., Na hroudě 1280/1, 100 00 Praha 10;

c) souhlasí

s uzavřením „Smlouvy o zajištění záručních podmínek na úpravu komunikace - chodníku“;

d) souhlasí

s vydáním povolení zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace, podle zvláštního právního předpisu, na dobu provádění prací, za podmínky uzavření smlouvy o zárukách specifikované v bodu c) tohoto usnesení a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.  

 

Usnesení č. 59/17

k žádosti o udělení výjimky z OZV č. 3/2015.

RM po projednání

uděluje

výjimku z obecně závazné vyhlášky města Blatná č. 3/2015, o zákazu konzumace alkoholu a užívání návykových látek na veřejných prostranstvích, Centru kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná, na den 25. 2. 2017 od 13:00 do 17:00 hodin – tř. J. P. Koubka, B. Němcové, J. Wericha, Sadová, Tyršova, tř. T. G. Masaryka, Na Příkopech – masopustní průvod. 

 

Usnesení č. 60/17

k poskytnutí dotace pobočnému spolku Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice.

RM po projednání

neschvaluje

poskytnutí dotace pobočnému spolku Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 61/17

k poskytnutí peněžitého daru Myslivecké společnosti Lomnice Blatná.

RM po projednání

neschvaluje

poskytnutí peněžitého daru Myslivecké společnosti Lomnice Blatná.

 

Usnesení č. 62/17

k jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice.

RM po projednání

a) jmenuje 

komisi pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele(ky) Základní školy T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ve složení:

 • Bc. Kateřina Malečková – předseda komise - člen určený zřizovatelem
 • Luboš Srb – člen komise určený zřizovatelem
 • Jana Palmová – člen komise určený ředitelem krajského úřadu
 • Mgr. Radka Kocúrová – člen komise - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství
 • Mgr. Blanka Posavádová – člen komise - pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace
 • Mgr. Renata Pechoušková – člen komise – školní inspektor České školní inspekce
 • Adolf Voračka – člen komise - člen školské rady

  b) pověřuje

  Ing. Evu Linhartovou tajemníkem konkursní komise.

   

  Usnesení č. 63/17

  k návrhu platového výměru ředitele PO CKVB.

  RM po projednání

  schvaluje

  předložený návrh platového výměru ředitele PO Centrum kultury a vzdělávání Blatná, pana Mgr. Edvarda Oberfalcera s platností od 1. 3. 2017.

   

  Usnesení č. 64/17

  k Výroční zprávě města Blatná dle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2016.

  RM po projednání

  bere na vědomí

  Výroční zprávu města Blatná o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016 dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

   

  Usnesení č. 65/17

  ke kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná.

  RM po projednání

  a) souhlasí

  s kácením celkem 3 ks dřevin (dle přílohy k bodu A. v k. ú. Blatná, na pozemku Města Blatná);

  b) souhlasí

  s kácením celkem 6 ks dřevin (dle přílohy k bodu B. v k. ú. Blatná, na pozemku Města Blatná).

   

  Usnesení č. 66/17

k zápisu ze zasedání dopravní komise.

RM po projednání

a) bere na vědomí

zápis ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 07.02.2017;

b) souhlasí

s přípravou a následnou realizací navržených opatření.  

 

Usnesení č. 67/17

k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení Organizačního řádu.

RM po projednání

schvaluje

změnu Organizačního řádu DS od 01.02.2017.

 

Usnesení č. 68/17

k nabídce majetku Domova pro seniory Blatná.

RM po projednání

nepřijímá

nabízený majetek a schvaluje jeho likvidaci.

 

Usnesení č. 69/17

k návrhu na přidělení bytu č. 102 v DPS Blatná, Tyršova 436.

RM po projednání

schvaluje

přidělení bytu v DPS Blatná, Tyršova 436, paní A. K., a to od 01.03.2017.

 

Usnesení č. 70/17

k návrhu na přidělení bytu IV. kategorie na adrese Purkyňova 226, Blatná.

RM po projednání

schvaluje

přidělení bytu IV. kategorie na adrese Purkyňova 226, Blatná, paní V.K., a to na dobu 6 měsíců (od 01.03.2017 do 31.08.2017).

 

Usnesení č. 71/17

k oznámení o přechodu nájmu.  

RM po projednání

bere na vědomí

smlouvu o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní u bytu č. 10 o velikosti 3+1, K Jatkám 1260 Blatná, z pana M. J., paní S. N. a pana M. J. na pana T. Č.

 

Usnesení č. 72/17

k přidělení bytu v majetku města.

RM po projednání

souhlasí

s přidělením bytu č. 3, o velikosti 2+1 Nerudova 730 paní N. S., trvale bytem Nerudova 818, 388 01  Blatná.

 

 

Usnesení

z 55. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 8. března 2017

 

Usnesení č. 73/17

ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2017.

RM po projednání

schvaluje

změny rozpisu rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 74/17

k žádosti o schválení vodného a stočného Blatná – 2017.

RM po projednání

schvaluje

pro město Blatná na rok 2017 cenu vodného (41,91 Kč vč. DPH/1 m3) a stočného (30,22 Kč vč. DPH/1 m3), tj. cena vodného a stočného celkem ve výši 72,13 Kč vč. DPH/1 m3.

 

Usnesení č. 75/17

k uzavření nové smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v administrativní budově Steko, Blatná.

RM po projednání

schvaluje

uzavření nové smlouvy o nájmu prostorů sloužících k podnikání, která nahradí smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 9. 12. 2010 ve znění dodatků č. 1 ze dne 28. 1. 2011, č. 2 ze dne 6. 6. 2013 a č. 3 ze dne 19. 12. 2013; mezi městem Blatná a společností PREVENT, IČO 69100641 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 76/17

k žádosti o uzavření smlouvy o právu k provedení stavby – vjezd a parkovací místa v souvislosti se stavbou „Budova telekomunikační firmy“.

RM po projednání      

a) souhlasí

s realizací stavby zpevněných ploch - vjezd a parkovací místa v souvislosti se stavbou „Budova telekomunikační firmy“ v Blatné na části pozemku p.č. 2145/1 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu;

b) schvaluje 

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby vjezd a parkovací místa v souvislosti se stavbou „Budova telekomunikační firmy“ mezi městem Blatná a společností United Networks SE, IČO 03579051 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 77/17

k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením SOD na akci Oprava trhlin tryskovou metodou JetPatcher a modifikovanou asfaltovou zálivkou za horka mezi městem Blatná a firmou Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 78/17

k souhlasu s výměnou vzdušného vedení VN v k.ú. Blatná.

RM po projednání

a) schvaluje

vstup na pozemky p.č. 2056/24, p.č. 1187/8 a p.č. 2056/22 v k.ú. a obci Blatná za účelem výměny stávajícího vedení VN v souvislosti se stavbou „Blatná – ÚO, TS Strojírny“ č. stavby 1040012578  dle předloženého návrhu;

b) souhlasí

s podpisem prohlášení vlastníka nemovitosti dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 79/17

k souhlasu s umožněním vjezdu na pozemek.

RM po projednání

souhlasí

se zřízením vjezdu na pozemcích p.č. 2101/1 a p.č. 483/40 k pozemkům p.č. 496/42 a p.č. 496/43 v k.ú. a obci Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 80/17

k žádosti o vyřazení movitého majetku.

RM po projednání

a) souhlasí

s vyřazením movitého majetku z inventáře Městského úřadu Blatná, T. G. Masaryka č.p. 322 a č.p. 1520 dle předloženého návrhu;

b) souhlasí

s vyřazením movitého majetku z inventáře PO SDH č.p. 725,  dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 81/17

k žádosti o bezúplatné předání bezpečnostních branek.

RM po projednání

souhlasí

s bezúplatným předáním 2 ks bezpečnostních branek v celkové hodnotě 46 996 Kč Tělovýchovné jednotě Blatná dle předložené darovací smlouvy.

 

Usnesení č. 82/17

k záboru veřejného prostranství.

RM po projednání

souhlasí

se záborem veřejného prostranství na nám. J. A. Komenského p.č. 1984/13, k.ú. Blatná pro společnost Lemon produktion s.r.o., Plzeňská 27, 150 00 Praha 5, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 83/17

k žádosti o schválení zhotovitele akce „Zateplení fasády čp. 727 Blatná“.

RM po projednání

a) schvaluje 

zhotovitele na akci „Zateplení fasády čp. 727 Blatná“ firmu Sdružení Zrno Luboš, Slivonice 18, 341 01 Horažďovice a Jiří Hořejš, Velký vrch 876, 388 01 Blatná za nabídkovou cenu 729 827,- Kč;

b) souhlasí 

s uzavřením SOD na akci „Zateplení fasády čp. 727 Blatná“ mezi městem Blatná a firmou -  Sdružením Zrno Luboš, Slivonice 18, 341 01 Horažďovice a Jiří Hořejš, Velký vrch 876, 388 01 Blatná dle upraveného návrhu.

 

Usnesení č. 84/17

k žádosti o schválení zhotovitele akce „Zateplení fasády MŠ Vrchlického Blatná“.

RM po projednání

a) schvaluje

zhotovitele na akci „Zateplení fasády MŠ Vrchlického Blatná“ firmu VAKU STAV s.r.o., nám. Fr. Křižíka, 390 01 Tábor, za nabídkovou cenu 595 603,85 Kč + DPH (720 680,66 Kč vč. DPH);

b) souhlasí

s uzavřením SOD na akci „Zateplení fasády MŠ Vrchlického Blatná“ mezi městem Blatná a firmou VAKU STAV s.r.o., nám. Fr. Křižíka, 390 01 Tábor dle upraveného návrhu.

 

Usnesení č. 85/17

k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace.

RM po projednání

souhlasí  

se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace na nám. J.A. Komenského, dle předloženého návrhu, v termínu 29.04.2017 od 15,00 do 18,00 hod., z důvodu konání akce Flaschmob při příležitosti Mezinárodního dne tance, pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná.

 

Usnesení č. 86/17

k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace.

RM po projednání

souhlasí  

se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace, nám. J.A. Komenského a jednosměrného úseku ul. Purkyňova, dle předloženého návrhu, v termínu 19.05.2017 od 06,00 do 24,00 hod., z důvodu konání kulturní akce Studentský den, pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná.

 

Usnesení č. 87/17

k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdů).

RM po projednání

souhlasí

s povolením připojení novostavby provozovny (vč. dvou kolmých parkovacích stání) na pozemcích parc.č. st. 50/2 a parc.č. 867/4 v k.ú. Blatná dvěma sjezdy – jednosměrným vjezdem z místní komunikace na pozemku parc.č. 2145/1 v k.ú. Blatná (ul. Nerudova) a jednosměrným výjezdem na silnici č. III/1734 (ul. B. Němcové) přes chodník na pozemku parc.č. 2022/5 v k.ú. Blatná, dle předloženého návrhu. Veškeré stavební úpravy budou provedeny na náklady žadatele – společnosti United Networks SE, IČ: 035 79 051, Kaznějovská 1309/56, 323 00 Plzeň.

 

Usnesení č. 88/17

k žádosti o stanovisko k povolení úpravy připojení (sjezdu).

RM po projednání

souhlasí

s povolením úpravy sjezdu na pozemky parc.č. 2064/2 a parc.č. st. 292/1 z místní komunikace na pozemku parc.č. 2062/1, ul. V Jezárkách, vše v k.ú. Blatná, na náklady žadatelky, dle předloženého návrhu, z důvodu plánované stavby RD, pro paní V. Č., Eliášova 922/21, 160 00 Praha 6 – Bubeneč.

 

Usnesení č. 89/17

k poskytnutí peněžitého daru Římskokatolické farnosti Blatná.

RM po projednání

schvaluje

poskytnutí peněžitého daru Římskokatolické farnosti Blatná ve výši 20.000 Kč a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 90/17

k žádosti HZS JčK o použití znaku města Blatná.

RM po projednání

souhlasí

s použitím znaku města Blatná do Karet stanic Hasičského záchranného sboru ČR pro Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 2666/52 b, 370 04  České Budějovice.

 

Usnesení č. 91/17

k předložené žádosti příspěvkové organizace Centrum kultury a vzdělávání Blatná o schválení věcných cen do tomboly plesu města Blatná.

RM po projednání

schvaluje

věcné ceny do tomboly plesu města dle návrhu příspěvkové organizace Centrum kultury a vzdělávání Blatná a uděluje příspěvkové organizaci souhlas s přijetím darů uvedených v tomto návrhu.

 

Usnesení č. 92/17

k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí finančních darů.

RM po projednání

schvaluje

přijetí finančních darů dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 93/17

k návrhu uzavření nového dodatku ke smlouvě s firmou Alfa Software s.r.o.

RM po projednání

schvaluje

uzavření nového dodatku ke smlouvě o užívání programového vybavení A-3156 a programátorském servisu a podpoře A-3157 týkající se doplnění nového modulu „Vzdělávání“ do již využívaného mzdového systému.

 

Usnesení č. 94/17

ke změně členů v Komisi prevence kriminality s účinností od 1. 4. 2017.

RM po projednání

a) odvolává

člena Komise prevence kriminality pana Ing. Bc. M. F.;

b) jmenuje

členem Komise prevence kriminality pana pprap. M. T.

 

Usnesení č. 95/17

ke kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná.

RM po projednání

a) souhlasí

s kácením celkem 1 ks dřevin (dle přílohy k bodu A. v k. ú. Blatná, na pozemku Města Blatná);

b) souhlasí 

s kácením celkem 9 ks dřevin (dle přílohy k bodu B. v k. ú. Blatná, na pozemku Města Blatná).

 

 

Usnesení

z 56. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 29. března 2017

 

Usnesení č. 96/17

k žádosti o schválení zhotovitele akce „Komunikace U Čertova kamene Blatná“.

RM po projednání

a) schvaluje

zhotovitele na akci „Komunikace U Čertova kamene Blatná“ firmu Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn za nabídkovou cenu 699 000,- Kč + DPH (845 790,- Kč vč. DPH);

b) souhlasí

s uzavřením SOD na akci „Komunikace U Čertova kamene Blatná“ mezi městem Blatná a firmou Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn dle upraveného návrhu.

 

Usnesení č. 97/17

k žádosti o schválení zhotovitele akce „Výměna oken ZŠ J. A. Komenského Blatná“.

RM po projednání

a) schvaluje

zhotovitele na akci „Výměna oken ZŠ J. A. Komenského Blatná“ firmu Jan Prexl – truhlářství, Velký vrch 942, 388 01 Blatná za nabídkovou cenu 509 000,- Kč + DPH (615 890,- Kč vč. DPH);

b) souhlasí

s uzavřením SOD na akci „Výměna oken ZŠ J. A. Komenského Blatná“ mezi městem Blatná a firmou Jan Prexl – truhlářství, Velký vrch 942, 388 01 Blatná dle upraveného návrhu.

 

Usnesení č. 98/17

k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením SOD na akci Výměna střešního pláště objekt čp. 20, Skaličany mezi městem Blatná a firmou František Svojše, Lom 44, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 99/17

k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením SOD na akci Oprava komunikací teplou obalovanou směsí mezi městem Blatná a firmou Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 100/17

k žádosti o souhlas s uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o zabezpečení reklamy a poskytování marketingových služeb.

RM po projednání

a) souhlasí

s uzavřením kupní smlouvy s firmou Full Capacity s.r.o., Myslbekova 685/19, 169 00 Praha 6 na dodávku tzv. „chytré lavičky dle předloženého návrhu;

b) souhlasí

s uzavřením Smlouvy o zabezpečení reklamy a poskytování marketingových služeb mezi společností E.on Česká rebublika s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice a městem Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 101/17

k žádosti o schválení stavebních úprav v obecním bytu.

RM po projednání

a) souhlasí

s provedením stavebních úprav v bytě č. 10 čp. 1260 v Blatné dle předloženého návrhu;

b) souhlasí

s uzavřením dohody o stavebních úpravách v obecním bytu dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 102/17

k žádosti o souhlas o poskytnutí materiálu.

RM po projednání

souhlasí

s poskytnutím materiálu paní J. H., Dvořákova 523, Blatná na stavbu vjezdu na parcelu p.č. 410/8 k.ú. Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 103/17

k souhlasu s umístěním včelstev v k.ú. Skaličany.

RM po projednání      

souhlasí

s umístěním včelstev pana Ing. K. D., Skaličany 1 na části pozemku p.č. 19/1 a na části pozemku p.č. 410/2 v k.ú. Skaličany dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 104/17

k uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě s Českým zahrádkářským svazem.

RM po projednání      

schvaluje 

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 20. 3. 2000, ve znění dodatků č. 1 ze dne 1. 4. 2001, dodatku č. 2 ze dne 1. 11. 2001 a dodatku č. 3 ze dne 23. 12. 2003, která byla uzavřena mezi městem Blatná a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Blatná, IČO 46668179, spočívající ve snížení ročního nájemného z částky 12.533,- Kč na částku 11.656,- Kč s platností od 1. 1. 2018 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 105/17

k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „001060000548 Rek. STL RS Blatná, Vinice“.

RM po projednání      

a) schvaluje

zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – rekonstrukce STL plynovodu, na části pozemku p.č. 896/1 v katastrálním území a obci Blatná podle geometrického plánu č. 2755-14155/2017 ze dne 6. 2. 2017 za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu, jakož právo strany oprávněné zřídit, mít a udržovat na pozemcích potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění;

b) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZP-014330041070/001 mezi městem Blatná a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 106/17

k žádosti o Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Příp. NTL Blatná, parc. č. 413/6“.

RM po projednání      

a) schvaluje

zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – plynovodní vedení NTL plynovodu, na části pozemku p.č. 2265 v katastrálním území a obci Blatná podle geometrického plánu č. 2746-150261/2017 ze dne 9. 1. 2017 za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu, jakož právo strany oprávněné zřídit, mít a udržovat na pozemcích potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění;

b) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZP-014330042184/001 mezi městem Blatná a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 107/17

k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Blatná – úprava křižovatky, přeložka kNN“.

RM po projednání      

a) schvaluje

zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN, na části pozemku p.č. 153/1, p.č. 1984/18 a st.p.č. 200 v k.ú. a obci Blatná, podle geometrického plánu č. 2752-11/2017 ze dne 16. 2. 2017 za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění;

b) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330042468/001 mezi Městem Blatná a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 108/17

k žádosti o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny č. 9551156610 mezi Městem Blatná a společností E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 109/17

k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).

RM po projednání

souhlasí

s povolením sjezdu na pozemky parc.č. 836/79 a 850/5 z místní komunikace na pozemku parc.č. 836/75, ul. Za Malým vrchem, vše v k.ú. Blatná, dle předloženého návrhu, pro pana V. P., B. Němcové 660, 388 01 Blatná, za podmínky zajištění odvodnění sjezdu po úplném dokončení stavby přilehlé místní komunikace, na náklady žadatele.

 

Usnesení č. 110/17

k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).

RM po projednání

souhlasí

s povolením sjezdu na pozemek parc.č. 493/38 z místní komunikace na pozemku parc.č. 2276/2, ul. Lipová, vše v k.ú. Blatná, na náklady žadatele, dle předloženého návrhu, z důvodu plánované stavby RD, pro Ing. J. S., Záboří 98, 387 34 Záboří.

 

Usnesení č. 111/17

k předložené žádosti o přijetí finančního daru pro Mateřskou školu Blatná, Vrchlického, Vrchlického 726, 388 01 Blatná.

RM po projednání

schvaluje

přijetí finančního daru pro Mateřskou školu Blatná, Vrchlického, Vrchlického 726, 388 01 Blatná dle předložené žádosti.

 

Usnesení č. 112/17

k přehledu čerpání příspěvku na provoz a přehledu příjmů k 31.12.2016 příspěvkových organizací zřízených městem Blatná a k předloženému zápisu z jednání finančního výboru ze dne 20.03.2017.

RM po projednání

a) bere na vědomí

přehled čerpání příspěvku na provoz a přehled příjmů k 31.12.2016 příspěvkových organizací zřízených městem Blatná;

b) bere na vědomí

zápis z jednání finančního výboru ze dne 20.03.2017.

 

Usnesení č. 113/17

k účetním závěrkám příspěvkových organizací zřízených městem Blatná za rok 2016 a předloženému návrhu na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2016 do peněžních fondů příspěvkových organizací.

RM po projednání

a) schvaluje

účetní závěrky za r. 2016 příspěvkových organizací Základní škola J. A. Komenského Blatná, Základní škola T. G. Masaryka Blatná, Mateřská škola Blatná, Šilhova, Mateřská škola Blatná, Vrchlického, Centrum kultury a vzdělávání Blatná a Domov pro seniory;

b) schvaluje

výsledky hospodaření za rok 2016 Základní školy J. A. Komenského Blatná, Základní školy T. G. Masaryka Blatná, Mateřské školy Blatná, Šilhova, Mateřské školy Blatná, Vrchlického, Centra kultury a vzdělávání Blatná a Domova pro seniory a převod zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací do fondu odměn a rezervního fondu dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 114/17

ke změně organizačního řádu Základní školy J. A. Komenského Blatná, nám. J. A. Komenského 387, 388 01 Blatná.

RM po projednání

schvaluje

změnu organizačního řádu Základní školy J. A. Komenského Blatná, nám. J. A. Komenského 387, 388 01 Blatná dle přílohy.

 

Usnesení č. 115/17

k předloženým „Kritériím pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018“ v Mateřské škole Blatná, Šilhova a v Mateřské škole Blatná, Vrchlického.

RM po projednání

bere na vědomí

předložená „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018“ v Mateřské škole Blatná, Šilhova a v Mateřské škole Blatná, Vrchlického.

 

Usnesení č. 116/17

ke kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná.

RM po projednání

souhlasí

s kácením celkem 1 ks Borovice lesní (Pinus sylvestris) na pozemku Města Blatná p. č. st. 387/2 v k. ú. Blatná na pozemku Města Blatná.

 

Usnesení č. 117/17

k nabídce majetku Domova pro seniory Blatná.

RM po projednání

nepřijímá

nabízený majetek a schvaluje jeho likvidaci.

 

Usnesení č. 118/17

k návrhu na schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku.

RM po projednání

schvaluje

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 119/17

k návrhu na schválení smlouvy o poskytování psychologických služeb.

RM po projednání

schvaluje

uzavření smlouvy o poskytování psychologických služeb dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 120/17

k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí darů.

RM po projednání

schvaluje

přijetí darů dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 121/17

k návrhu na přidělení bytu IV. kategorie na adrese Purkyňova 226, Blatná.

RM po projednání

schvaluje

přidělení bytu IV. kategorie na adrese Purkyňova 226, Blatná, panu F. B., a to na dobu 3 měsíců (od 01.04.2017 do 30.06.2017).

 

Usnesení č. 122/17

k návrhu na přidělení bytu č. 8 v DPS Blatná, Tyršova 436.

RM po projednání

schvaluje

přidělení bytu v DPS Blatná, Tyršova 436, paní J. D., a to od 01.04.2017.

 

Usnesení č. 123/17

k oznámení odpisu pohledávek za vyúčtování služeb za neobsazené byty v roce 2016.

RM po projednání

bere na vědomí

odpis pohledávek za služby ve vyúčtování za rok 2016 v částce 10 025 Kč.

 

Usnesení

z 57. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. dubna 2017

 

Usnesení č. 124/17

ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2017.

RM po projednání

schvaluje

změny rozpisu rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 125/17

k žádosti o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/978/17, registrační číslo 457-02-09/17.

RM po projednání

schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/978/17, registrační číslo 457-02-09/17 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 126/17

k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením SOD na akci Výměna střešního pláště objekt čp. 58, Čekanice mezi městem Blatná a firmou Jan Bláha, Nezdřev 10, 335 44 Kasejovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 127/17

k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením SOD na akci Replika oken a dveří - kaplička Hněvkov mezi městem Blatná a firmou Truhlářství Jiří Vylita, Skaličany 23, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 128/17

k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením SOD na akci Restaurování kamenného Pomníku padlým v I. sv. válce mezi městem Blatná a firmou MgA. Jan Korecký, s.r.o., Pod Cvrčkovem 736, 383 01 Prachatice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 129/17

k souhlasu se stavbou skleníku na pozemku města – zahrádkářská kolonie Jezárky, Blatná.

RM po projednání      

souhlasí

s umístěním skleníku pana P. K., Šilhova 766, Blatná na části pozemku p.č. 1442/1 v k.ú. Blatná s půdorysem stavby 200x300 cm s tím, že se jedná o stavbu dočasnou dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 130/17

k žádosti spolku navíc z.s. o souhlas s provedením stavebně-historického průzkumu čp. 394 v Blatné. 

RM po projednání

a) nesouhlasí

s provedení SHP dle návrhu spolku navíc z.s.;

b) souhlasí

s provedením SHP až po případném prohlášení čp. 394 v Blatné nemovitou kulturní památkou.

 

Usnesení č. 131/17

k žádosti o vstup do pozemku.

RM po projednání

a) souhlasí

se vstupem do pozemku p.č. 2033 k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná, za účelem umístění kabelu NN, v souvislosti s realizací akce „Blatná – Řezáč, parc.č. 1005/7, kabel NN“;

b) souhlasí

s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030036072/002 na akci „Blatná – Řezáč, parc.č. 1005/7, kabel NN“ dle předloženého návrhu;

c) souhlasí

s uzavřením „Smlouvy o zajištění záručních podmínek na úpravu komunikace - chodníku“;

d) souhlasí

s vydáním povolení zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace, podle zvláštního právního předpisu, na dobu provádění prací, za podmínky uzavření smlouvy o zárukách specifikované v bodu c) tohoto usnesení a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.  

 

Usnesení č. 132/17

k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace.

RM po projednání

souhlasí

se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace na nám. J.A. Komenského, dle předloženého návrhu, v termínu 30.05.2017 od 10,00 do 21,00 hod., z důvodu konání akce ZUŠ OPEN, pro Základní uměleckou školu Blatná, tř. J.P. Koubka 4, 388 01 Blatná.

 

Usnesení č. 133/17

k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace.

RM po projednání

souhlasí

se zvláštním užíváním a úplnou uzavírkou komunikace (ul. Na Příkopech) dne 18.06.2017 od 14,30 do 16,30 hod. dle předloženého návrhu, pro Římskokatolickou farnost Blatná, z důvodu shromáždění a průvodu při závěrečné části bohuslužby o slavnosti „Božího těla“. 

 

Usnesení č. 134/17

k žádosti o souhlas s umístěním odrazového zrcadla.

RM po projednání

souhlasí

s umístěním odrazového zrcadla na pozemku parc.č. 2058/1 v k.ú. Blatná, proti výjezdu z č.p. 449 a 685 v ul. Fügnerova, dle předloženého návrhu na náklady žadatele, pro pana M. K., Fügnerova 449, 388 01 Blatná.

 

Usnesení č. 135/17

k žádosti o finanční podporu na realizaci knižního díla Bílá vrána v černém šatě. Životní pouť Františka Jana Kroihera (1871-1948).

RM po projednání

neschvaluje

poskytnutí peněžitého daru nakladatelství a vydavatelství Bohumír Němec - VEDUTA ve výši 20 000 Kč a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 136/17

k předloženému zápisu z konkursního řízení a výslednému pořadí uchazečů konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice.

RM po projednání

a) bere na vědomí

zápis z konkursního řízení a výsledné pořadí uchazečů konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice;

b) jmenuje

na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice s účinností od 1. 7. 2017 paní Mgr. Zdenku Voříškovou.

 

Usnesení č. 137/17

k vydání Nařízení města Blatná č. 1/2017, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Blatná č. 2/2016, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků.

RM po projednání

vydává

Nařízení města Blatná č. 1/2017, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Blatná č. 2/2016, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

Usnesení č. 138/17

k nabídce majetku Domova pro seniory Blatná.

RM po projednání

nepřijímá

nabízený majetek a schvaluje jeho prodej dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 139/17

k nabídce firmy CBS Nakladatelství s.r.o. na prezentaci města v ručně malované mapě.

RM po projednání

neschvaluje

nabídku firmy CBS Nakladatelství s.r.o. na prezentaci města v ručně malované mapě.

 

Usnesení č. 140/17

k oznámení o přechodu nájmu.

RM po projednání

bere na vědomí

smlouvu o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní u bytu č. 3 o velikosti 2+1, K Jatkám 1259 Blatná, z paní V. S. na pana L. A. a paní V. A.

 

Usnesení

z 58. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 26. dubna 2017

 

Usnesení č. 141/17

k dohodě o skončení nájmu – Úřad práce ČR.

RM po projednání      

a) souhlasí

s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Blatná a Českou republikou – Úřadem práce České republiky uzavřenou dne 16. 12. 2011 dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření Dohody o skončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 16. 12. 2011 mezi městem Blatná a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, IČO 72496991 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 142/17

k žádosti o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/117/17, registrační číslo 457-05-012/2017.

RM po projednání

schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/117/17, registrační číslo 457-05-012/2017 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 143/17

k žádosti o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/125/17, registrační číslo 457-05-020/2017.

RM po projednání

schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/125/17, registrační číslo 457-05-020/2017 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 144/17

k návrhu uzavření Smlouvy o poskytování datových služeb č. 20054 (přístup do sítě INTERNET) pro městskou policii s firmou SporkNeT s.r.o.

RM po projednání

schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytování datových služeb č. 20054 (přístup do sítě INTERNET) s firmou SporkNeT s.r.o.

 

Usnesení č. 145/17

k žádosti o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny.

RM po projednání

a) souhlasí

s uzavřením smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě z  nízkého napětí č. 9551187549 mezi městem Blatná a společností E.ON Energie, a.s.,  F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice dle předloženého návrhu;

b) souhlasí

s uzavřením smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě z  nízkého napětí č. 9551187692 mezi městem Blatná a společností E.ON Energie, a.s.,  F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 146/17

k žádosti o vstup do pozemku.

RM po projednání

a) souhlasí

se vstupem do pozemku p.č. 1915/2, k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná, za účelem vybudování STL plynovodu, v souvislosti s realizací akce „STL plynovodní propoj Blatná – Vrbenská – I. etapa“;

b) souhlasí

s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1060001430/002 na akci „STL plynovodní propoj Blatná – Vrbenská – I. etapa“ dle předloženého návrhu;

c) souhlasí

s uzavřením Smlouvy o zajištění záručních podmínek na úpravu povrchu komunikace – chodníku;

d) souhlasí

 s vydáním povolení zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace, podle zvláštního právního předpisu, na dobu provádění prací, za podmínky uzavření smlouvy o zárukách specifikované v bodu c) tohoto usnesení a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.  

 

Usnesení č. 147/17

k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí daru.

RM po projednání

schvaluje

přijetí daru dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 148/17

k předložené žádosti o přijetí finančního daru pro Základní školu T. G. Masaryka Blatná, tř. T. G. Masaryka 520, 388 01 Blatná.

RM po projednání

schvaluje

přijetí finančního daru pro Základní školu T. G. Masaryka Blatná, tř. T. G. Masaryka 520, 388 01 Blatná dle předložené žádosti.

 

Usnesení č. 149/17

k poskytnutí dotace na projekt Rádio Blatná.

RM po projednání

schvaluje

poskytnutí dotace J. T. ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle upraveného návrhu.

 

Usnesení č. 150/17

k žádosti o udělení výjimky z OZV č. 3/2015.

RM po projednání

uděluje

výjimku z obecně závazné vyhlášky města Blatná č. 3/2015, o zákazu konzumace alkoholu a užívání návykových látek na veřejných prostranstvích Centru kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná, na den 19. 5. 2017 od 14:00 do 22:00 hodin – ulice nám. J. A. Komenského a Žižkova – Studentský den.

 

Usnesení č. 151/17

k pořízení leteckých snímků od firmy Tomáš Hora s.r.o.

RM po projednání

nesouhlasí 

s pořízením leteckých snímků města a osad od firmy Tomáš Hora s.r.o. dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení

z 59. schůze Rady města Blatná v působnosti valné hromady společnosti Technické služby města Blatné s.r.o., která se konala dne 26. dubna 2017

 

Usnesení č. 152/2017

k výroční zprávě a k návrhu rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016.

RM po projednání

a) bere na vědomí

předloženou výroční zprávu;

b) schvaluje

návrh rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 153/2017

k návrhu na prodej pozemku včetně nemovitostí v lokalitě Vrbenská.

RM po projednání

souhlasí

s prodejem pozemku dle upraveného návrhu. 

 

Usnesení č. 154/2017

k zápisu inventarizační komise a k návrhu na vyřazení krátkodobého hmotného majetku.

RM po projednání

a) bere na vědomí

předložený zápis inventarizační komise;

b) souhlasí

s vyřazením krátkodobého hmotného majetku dle předloženého návrhu. 

 

Usnesení č. 155/2017

k organizační struktuře 2017, soupisu nájemních smluv a měsíčních příjmů ubytovny Blatná.

RM po projednání

a) bere na vědomí

organizační strukturu na rok 2017;

b) bere na vědomí

soupis nájemních smluv v areálu K&K;

c) bere na vědomí

přehled měsíčních tržeb ubytovny Blatná.

 

 

Usnesení

z 60. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 17. května 2017

 

Usnesení č. 156/17

k žádosti o souhlas s uzavřením smluv o právu provést stavbu.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením smluv o právu provést stavbu na akce Rekonstrukce ulic Topičská a Strakatého a Parkovací stání a úprava chodníku k.ú. Blatná mezi městem Blatná a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 157/17

k opakované žádosti spolku navíc z.s. o souhlas s provedením stavebně-historického průzkumu čp. 394 v Blatné.

RM po projednání

a) nesouhlasí

s provedením SHP dle návrhu spolku navíc z.s.;

b) souhlasí

s provedením SHP až po ukončení řízení MK ČR o případném prohlášení čp. 394 v Blatné  nemovitou kulturní památkou.

 

Usnesení č. 158/17

k žádosti o vstup do pozemků.

RM po projednání

a) souhlasí

se vstupem do pozemků p.č. 855/13, p.č. 850/24, p.č. 836/75 a p.č. 852/1, k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná, za účelem rekonstrukce plynovodu, v souvislosti s realizací akce „Stavební úpravy-rekonstrukce NTL plynovodu, přípojek, přepojení na STL a nový propoj Blatná-Malý vrch“;

b) souhlasí

s rekonstrukcí přípojek na pozemcích st. p.č. 757/3, st. p.č. 769/3, st. p.č. 791, st. p.č. 818/5 a st. p.č. 819/13, k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná, za účelem rekonstrukce plynovodu, v souvislosti s realizací akce „Stavební úpravy-rekonstrukce NTL plynovodu, přípojek, přepojení na STL a nový propoj Blatná-Malý vrch“;

c) souhlasí

s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1060001490/001 na akci „Stavební úpravy-rekonstrukce NTL plynovodu, přípojek, přepojení na STL a nový propoj Blatná-Malý vrch“ dle předloženého návrhu;

d) souhlasí

s uzavřením Smlouvy o zajištění záručních podmínek na úpravu povrchu komunikace – chodníku;

e) souhlasí

s vydáním povolení zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace, podle zvláštního právního předpisu, na dobu provádění prací, za podmínky uzavření smlouvy o zárukách specifikované v bodu d) tohoto usnesení a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.  

 

Usnesení č. 159/17

k žádosti o vstup do pozemku.

RM po projednání

a) souhlasí 

se vstupem do pozemku p.č. 2276/2 k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná, za účelem umístění kabelu NN, v souvislosti s realizací akce „Blatná – parc.č. 493/38, kabel NN“;

b) souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030038250/002 na akci „Blatná – parc.č. 493/38, kabel NN“ dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 160/17

k žádosti o vstup do pozemků.

RM po projednání

a) souhlasí

se vstupem do pozemků p.č. 1561/2 a p.č. 1561/68, k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná, za účelem rekonstrukce VTL plynovodu, v souvislosti s realizací akce „Rekonstrukce VTL plynovodu – Blatná - Dřevokov“;

b) souhlasí

s vydáním povolení zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace, podle zvláštního právního předpisu, na dobu provádění prací, za podmínky písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.  

 

Usnesení č. 161/17

k žádosti o vstup do pozemku.

RM po projednání

a) souhlasí

se vstupem do pozemku p.č. 11/13, k.ú. Skaličany ve vlastnictví města Blatná, za účelem připojení nového odběrného místa, v souvislosti s realizací akce „Skaličany – parc.č. 91 pro OÚ - kNN“;

b) souhlasí

s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030033994/001 na akci „Skaličany – parc.č. 91 pro OÚ - kNN “ dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 162/17

k záboru veřejného prostranství.

RM po projednání

souhlasí

se záborem veřejného prostranství na nám. J. A. Komenského p.č. 1984/13, k.ú. Blatná pro Občanskou demokratickou stranu, Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 163/17

k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace.

RM po projednání

souhlasí

se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace, ul. Na Příkopech
a přilehlých komunikací, dle předloženého návrhu, v termínu 24.06.2017 14.00 hod. – 25.06.2017 8.00 hod., z důvodu konání kulturní akce Rybářské slavnosti, pro společnost Blatenská ryba, spol. s r.o., Na Příkopech 747, 388 01 Blatná.

 

Usnesení č. 164/17

k žádosti Technických služeb města Blatné s.r.o. o schválení „Návštěvního řádu Turisticko - rekreačního areálu města Blatná“.

RM po projednání

schvaluje

„Návštěvní řád Turisticko – rekreačního areálu města Blatná“ dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 165/17

ke schválení darovací smlouvy.

RM po projednání

schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje a městem Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 166/17

k žádostem o finanční podporu.

RM po projednání

a) schvaluje

poskytnutí peněžitého daru P. B. ve výši 3 000 Kč a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

poskytnutí peněžitého daru na základě žádosti Základní umělecké školy v Blatné o finanční příspěvek na ZUŠ Open 2017 ve výši 10 000 Kč a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu;

c) schvaluje

poskytnutí peněžitého daru Lince bezpečí, z.s., ve výši 5 000 Kč a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu;

d) schvaluje

poskytnutí peněžitého daru KLUBU TŘETÍ ARMÁDY PLZEŇ ve výši 5 000 Kč a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 167/17

ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2017.

RM po projednání

schvaluje

změny rozpisu rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 168/17

k doplnění usnesení RM č. 113/17 k účetním závěrkám příspěvkových organizací.

RM po projednání

bere na vědomí

úhradu ztráty Domova pro seniory za rok 2016 z rezervního fondu organizace.

 

Usnesení č. 169/17

k přehledu čerpání příspěvku na provoz a přehledu příjmů k 31.03.2017 příspěvkových organizací zřízených městem Blatná.

RM po projednání

bere na vědomí

přehled čerpání příspěvku na provoz a přehled příjmů k 31.03.2017 příspěvkových organizací zřízených městem Blatná.

 

Usnesení č. 170/17

k předložené žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení rozpočtové změny č. 1.

RM po projednání

schvaluje

žádost Domova pro seniory Blatná o rozpočtovou změnu č. 1. 

 

Usnesení č. 171/17

k předloženému návrhu odměn ředitelkám základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Blatná, v souladu se schválenými „Zásadami pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku a k poskytování odměn ředitelům mateřských škol a základních škol“.

RM pro projednání

schvaluje

předložený návrh odměn ředitelkám základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Blatná, v souladu se schválenými „Zásadami pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku a k poskytování odměn ředitelům mateřských a základních škol“.

 

Usnesení č. 172/17

ke stanovení platového výměru ředitelce ZŠ T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice jmenované na základě výsledku konkursního řízení s účinností od 1. července 2017.

RM po projednání

schvaluje

s účinností od 1. července 2017 předložený návrh platového výměru ředitelce ZŠ T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice, jmenované na základě výsledku konkursního řízení, v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a se „Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku a k poskytování odměn ředitelům mateřských škol a základních škol“.

 

Usnesení č. 173/17

k návrhu na přidělení bytu č. 108 v DPS Blatná, Tyršova 436.

RM po projednání

schvaluje

přidělení bytu v DPS Blatná, Tyršova 436, panu J. B., a to od 01.06.2017.

 

Usnesení č. 174/17

k návrhu na přidělení bytu IV. kategorie na adrese Purkyňova 226, Blatná.

RM po projednání

schvaluje

přidělení bytu IV. kategorie na adrese Purkyňova 226, Blatná, panu M. H., a to na dobu 6 měsíců (od 01.06.2017 do 30.11.2017).

 

Usnesení č. 175/17

k přidělení bytu v majetku města.

RM po projednání

souhlasí

s přidělením bytu č. 1, o velikosti 2+1 Šilhova 334 paní H. B., trvale bytem Velký vrch 878, 388 01  Blatná.

 

Usnesení č. 176/17

k přidělení bytu v majetku města.

RM po projednání

souhlasí

s přidělením bytu č. 8, o velikosti 2+1 U Čertova kamene 1019 paní M. V., trvale bytem T. G. Masaryka 322, 388 01  Blatná.

 

Usnesení č. 177/17

k oznámení o přechodu nájmu.

RM po projednání

bere na vědomí

smlouvu o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní u bytu č. 11 o velikosti 3+1, K Jatkám 1259 Blatná, z paní V. P. na pana J. Š. a paní V. Š.

 

Usnesení č. 178/17

k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení čerpání investičního fondu.

RM po projednání

schvaluje

čerpání investičního fondu dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 179/17

k nabídce majetku Domova pro seniory Blatná.

RM po projednání

nepřijímá

nabízený majetek a schvaluje jeho prodej dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 180/17

k žádosti o uzavření dodatku k pojistné smlouvě.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením dodatku k pojistné smlouvě – FLOTILA č. 6980643712 mezi Kooperativa pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a Městem Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení

z 61. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 31. května 2017

 

Usnesení č. 181/17

k záměru pronájmu části pozemku p.č. 2101/1 v k.ú. Blatná, lokalita Topič.

RM po projednání

schvaluje

záměr pronájmu části pozemku p.č. 2101/1 o výměře cca 70 m2 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 182/17

k záměru uzavření dodatku ke smlouvě o provozování veřejných WC ze dne 9. 3. 2010.

RM po projednání     

schvaluje  

záměr uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provozování veřejných WC ze dne 9. 3. 2010 uzavřené mezi městem Blatná a Technickými službami města Blatné, s.r.o. spočívající v navýšení roční odměny za provozování veřejných záchodů z částky 250.000,- Kč na částku 330.000,- Kč vč. DPH/rok dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 183/17

k žádosti o schválení partnerské smlouvy mezi městem Blatná a Spolkem Blatenské listy, Holečkova 784, Blatná.

RM po projednání

schvaluje

uzavření partnerské smlouvy mezi městem Blatná a Spolkem Blatenské listy, Holečkova 784, Blatná v navrhovaném znění.

 

Usnesení č. 184/17

k žádosti o schválení zhotovitele akce „Komunikace ul. Topičská Blatná“.

RM po projednání

a) schvaluje

zhotovitele na akci „Komunikace ul. Topičská Blatná“ firmu Eurovia CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha za nabídkovou cenu 3.186.557,54 Kč + DPH (3.855.734,62 Kč vč. DPH);

b) souhlasí

s uzavřením SOD na akci „Komunikace ul. Topičská Blatná“ mezi městem Blatná a firmou Eurovia CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 185/17

k žádosti o souhlas s uzavřením příkazní smlouvy.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením příkazní smlouvy na zajištění koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce ulic Topičská a Strakatého“ mezi městem Blatná a firmou Miloš Rozhoň, Řečice 1, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 186/17

k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením SOD na akci Rekonstrukce chodníku ul. Nerudova, Blatná mezi městem Blatná a firmou Technické služby města Blatné s.r.o., T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu.                                                                                                    

 

Usnesení č. 187/17

k žádosti o souhlas s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na akci Chodník a parkovací stání, ul. U Čertova kamene mezi městem Blatná a vlastníky pozemku p.č. 859/5 v k.ú. Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 188/17

k žádosti o souhlas s uzavřením smluv o nájmu a o poskytování služeb.

RM po projednání

a) souhlasí

s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání ve Starém paláci blatenského zámku dle předloženého návrhu;

b) souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb v souvislosti s nájmem prostor sloužících k podnikání ve Starém paláci blatenského zámku dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 189/17

k žádosti o souhlas s instalací splitové klimatizace.

RM po projednání

souhlasí

s instalací splitové klimatizace v bytě č. 2 čp. 725 ul. Strakatého, Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 190/17

k uzavření Kupní smlouvy č. 2017/IS/007 na dodávku informačního systému evidencí Městské policie pro Městskou policii Blatná.

RM po projednání

schvaluje

uzavření Kupní smlouvy č. 2017/IS/007 na dodávku informačního systému evidencí Městské policie mezi městem Blatná a firmou WEROA s.r.o., U Školky 179, 335 03 Nepomuk – Dvorec, IČO 03938271 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 191/17

k návrhu uzavření Smlouvy o pronájmu kopírovacího stroje č. N118/17.

RM po projednání

schvaluje

uzavření Smlouvy o pronájmu kopírovacího stroje č. N118/17 s firmou MIN-servis, spol. s r.o.

 

Usnesení č. 192/17

k návrhu uzavření Smlouvy o poskytování datových služeb č. 20089/B – přístup do sítě internet s firmou SporkNeT s.r.o.

RM po projednání

schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytování datových služeb č. 20089/B – přístup do sítě internet s firmou SporkNeT s.r.o.

 

Usnesení č. 193/17

k návrhu uzavření Dodatku č. 2 k Rámcové dohodě číslo VS/297714 uzavřené dne 15.3.2011 s O2 Czech Republic a.s.

RM po projednání

schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 k Rámcové dohodě číslo VS/297714 uzavřené dne 15.3.2011 s O2 Czech Republic a.s.

 

Usnesení č. 194/17

k vydání Nařízení města Blatná č. 2/2017, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Blatná č. 2/2016, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků.

RM po projednání

vydává

Nařízení města Blatná č. 2/2017, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Blatná č. 2/2016, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

Usnesení č. 195/17

k organizačnímu řádu MěÚ Blatná.

RM po projednání

schvaluje

aktualizovaný „Organizační řád MěÚ Blatná“ s účinností od 1. 7. 2017 dle upraveného návrhu.

 

Usnesení č. 196/17

k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikací.

RM po projednání

souhlasí  

se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikací v termínu 08.07.2017 od 12,30 do 17,30 hod. a se záborem části parkovacích míst na tř. J.P. Koubka dne 08.07.2017 od 9,00 hod., dle předloženého návrhu, za stanovených podmínek, z důvodu konání cyklistického závodu „Český pohár v silniční cyklistice 2017“, pro Cyklo klub Příbram, z.s., Bratří Čapků 329, 261 01 Příbram.

 

Usnesení č. 197/17

k žádosti o pokácení stromu z důvodu výstavby parkovací plochy.

RM po projednání

souhlasí

s pokácením smrku pichlavého na pozemku p. č. 859/2 v k. ú. Blatná na pozemku Města Blatná.

 

Usnesení č. 198/17

k žádosti o finanční příspěvek na dopravu dětí na finálové kolo Hokejbalu proti drogám.

RM po projednání

schvaluje

poskytnutí peněžitého daru A. K. ve výši 10 000 Kč a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 199/17

ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2017.

RM po projednání

schvaluje

změny rozpisu rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 200/17

k zapojení města Blatná do veřejné zakázky vyhlášení JčK „Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“.

RM po projednání

a) schvaluje

zapojení města Blatná do veřejné zakázky „Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni“ v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“;

b) schvaluje

vydání předběžného souhlasu o spolupráci s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy při plnění předmětu veřejné zakázky „Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni“ v  rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“;     

c) schvaluje

spolupráci s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy při plnění veřejné zakázky „Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni“ v  rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ v případě, že zadavatel rozhodne ve výběrovém řízení o nabídce Centra pro komunitní práci jižní Čechy jako ekonomicky nejvýhodnější.

 

Usnesení č. 201/17

k nabídce majetku Domova pro seniory Blatná.

RM po projednání

nepřijímá

nabízený majetek a schvaluje jeho vyřazení a ekologickou likvidaci majetku.

          

Usnesení č. 202/17

k nabídce majetku Domova pro seniory Blatná.

RM po projednání

nepřijímá

nabízený majetek a schvaluje jeho prodej dle předloženého návrhu.

 

Usnesení

z 62. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 21. června 2017

 

Usnesení č. 203/17

ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2017.

RM po projednání

schvaluje  

změny rozpisu rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 204/17

k záměru pronájmu nebytových prostor (prostor sloužících k podnikání) v čp. 4, k.ú. Blatná.

RM po projednání     

schvaluje

záměr pronájmu nebytových prostor (prostor sloužících k podnikání) - kancelář o ploše 22,4 m2, kancelář o ploše 63,3 m2 a sociální zařízení – šatna + WC o ploše 18,2 m2 v přízemí domu čp. 4 v Blatné, který se nachází na tř. J. P. Koubka na pozemku st.p.č. 9 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 205/17

k uzavření dodatku č. 1 na pronájem nebytových prostor (prostor sloužících k podnikání) v domě čp. 4 v Blatné (INFOCENTRUM).

RM po projednání     

a) schvaluje

pronájem nebytových prostor (prostor sloužících k podnikání) – prostor bývalého oddělení kultury, MěÚ Blatná a bývalý prostor spol. Kooperativa o ploše 63,2 m2 a 34,7 m2 (celkem 97,9 m2), včetně příslušenství (chodba, WC, zádveří a sklad), který do 31. 5. 2017 užíval Úřad práce ČR a který se nachází v přízemí domu čp. 4 v Blatné, tř. J. P. Koubka, který je součástí pozemku st.p.č. 9 v katastrálním území a obci Blatná, za účelem vytvoření zázemí a skladovacích prostor infocentra, pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná, náměstí Míru 212, IČ 00375951, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle předloženého návrhu;

b) souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání (nebytových prostor) uzavřené dne 30. 3. 2016 mezi Městem Blatná a Centrem kultury a vzdělávání Blatná, náměstí Míru 212, IČ 00375951 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 206/17

k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě – kompostárna.

RM po projednání

schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající v uložení zemního vedení trubního kanálu DN 300 v souvislosti se stavbou „Kompostárna a sběrný dvůr Blatná“ do pozemku v majetku České republiky – Státního pozemkového úřadu, ve prospěch pozemků města p.č. 1064/1, p.č. 1064/3 a p.č. 1064/11 v k.ú. a obci Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 207/17

k žádosti o schválení stavebních úprav v obecním bytu.

RM po projednání

a) souhlasí

s provedením stavebních úprav v bytě č. 1 čp. 334, ul. Šilhova v Blatné dle předloženého návrhu;

b) souhlasí

s uzavřením dohody o stavebních úpravách v obecním bytu dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 208/17

k žádosti o souhlas s přemístěním pomníku.

RM po projednání

souhlasí

s přemístěním pomníku J.P. Hille na starý hřbitov dle předloženého návrhu.  

 

Usnesení č. 209/17

k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením SOD na akci „Zpracování Aktualizace programu regenerace městské památkové zóny Blatná na období 2018 - 2023“ mezi městem Blatná a firmou Ing. arch. Tadeáš Matoušek, Nad Šárkou 23, 160 00 Praha 6, dle předloženého návrhu.                                                                                                    

 

Usnesení č. 210/17

k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením SOD na akci „Zpracování energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti dle dotačního programu EFEKT 2017 - 2021“ mezi městem Blatná a firmou ENVIROS, s.r.o., Dykova 53/10, 101 00 Praha 10, dle předloženého návrhu.        

 

Usnesení č. 211/17

k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením SOD na akci PD - Blatná, ČOV - doplnění technologie na odstranění fosforu mezi městem Blatná a firmou VAK projekt s.r.o., Boženy Němcové 12/2 370 01 České Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 212/17

k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením SOD na akci „Obnova VDZ 2017 - město Blatná“ mezi městem Blatná a firmou Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 213/17

k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením SOD na akci „Parkovací stání a úprava povrchů, třída T. G. Masaryka, Blatná“ mezi městem Blatná a firmou Technické služby města Blatné s.r.o., T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu.                                                                                                    

   

Usnesení č. 214/17

k žádosti o vyřazení movitého a nemovitého majetku.

RM po projednání

souhlasí

s vyřazením movitého a nemovitého majetku z inventáře Městského úřadu Blatná, T. G. Masaryka č.p. 322 a č.p. 1520 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 215/17

k žádosti o vstup do pozemku.                                                        

RM po projednání

a) souhlasí  

se vstupem do pozemku  p.č. 523/1, k.ú. Skaličany pro pana J. I., Nerudova 821, 388 01 Blatná za účelem uložení inženýrských sítí – kanalizačního potrubí;

b) souhlasí

s uložením kanalizačního potrubí do pozemku p.č. 523/1, k.ú. Skaličany, pro pana J. I., Nerudova 821, 388 01 Blatná;

c) souhlasí  

s uzavřením „Smlouvy o zajištění záručních podmínek na opravu komunikace“;

d) souhlasí

s vydáním povolení zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace, podle zvláštního právního předpisu, na dobu provádění prací, za podmínky uzavření smlouvy o zárukách specifikované v bodu c) tohoto usnesení a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.  

 

Usnesení č. 216/17

k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikací.

RM po projednání

a) souhlasí

se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikací po dobu konání Blatenské pouti od 18.08.2017 (17,00 hod.) do 20.08.2017 (20,00 hod.), ve shodném rozsahu jako v roce 2016;

b) schvaluje

smlouvu o zvláštním užívání nemovitosti (silnice II/173) při konání pouti, mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a Městem Blatná, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 217/17

k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace.

RM po projednání

souhlasí

se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace na nám. J.A. Komenského, dle předloženého návrhu, v termínu 27.08.2017 od 16,00 do 22,00 hod., z důvodu konání akce „Letní kino s ODS“, pro Občanskou demokratickou stranu, Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1.

 

Usnesení č. 218/17

k zápisu ze zasedání dopravní komise.

RM po projednání

a) bere na vědomí

zápis ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 29.05.2017;

b) souhlasí

s přípravou a následnou realizací navržených opatření, se změnami dle předloženého materiálu.

 

Usnesení č. 219/17

k předložené žádosti o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě v Základní škole T. G. Masaryka Blatná, tř. T. G. Masaryka 520, 388 01 Blatná.

RM po projednání

povoluje

výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě v Základní škole T. G. Masaryka Blatná, tř. T. G. Masaryka 520, 388 01 Blatná dle předložené žádosti.

 

Usnesení č. 220/17

k předloženým žádostem o povolení výjimky z počtu dětí na jednu třídu v Mateřské škole Blatná, Šilhova, se sídlem Šilhova 822, 388 01 Blatná a v Mateřské škole Blatná, Vrchlického, se sídlem Vrchlického 726, 388 01 Blatná.

RM po projednání

povoluje

výjimku z počtu dětí na jednu třídu v Mateřské škole Blatná, Šilhova, se sídlem Šilhova 822, 388 01 Blatná a výjimku z počtu dětí na jednu třídu v Mateřské škole Blatná, Vrchlického, se sídlem Vrchlického 726, 388 01 Blatná dle předložených žádostí.

 

Usnesení č. 221/17

k návrhu směrnice č. 3/2017 „Postup při nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty“.

RM po projednání

schvaluje  

směrnici č. 3/2017 „Postup při nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty“ s účinností od 1. 7. 2017 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 222/17

k uzavření smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu.

RM po projednání

schvaluje

uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 7/2017 mezi Městem Blatná a Centrem kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 223/17

k mimořádným odměnám PO „CKVB“ a PO „DS“.

RM po projednání

schvaluje

předložené mimořádné odměny za I. pololetí 2017 pro ředitele PO „CKVB“ a ředitelku PO „DS“.

 

Usnesení č. 224/17

k nabídce majetku Domova pro seniory Blatná.

RM po projednání

a) nepřijímá

nabízený majetek a schvaluje jeho vyřazení a ekologickou likvidaci;

b) nepřijímá

nabízený majetek a schvaluje jeho prodej za odhadní cenu firmy Salmon – gastro, s.r.o., České Budějovice.

 

Usnesení č. 225/17

k návrhu na přidělení bytu IV. kategorie na adrese Purkyňova 226, Blatná.

RM po projednání

schvaluje

přidělení bytu IV. kategorie na adrese Purkyňova 226, Blatná, panu F. B., a to na dobu 6 měsíců (od 01.07.2017 do 31.12.2017).

 

Usnesení č. 226/17

k Seznamu zájemců o přidělení bytu zvláštního určení (DPS Blatná).

RM po projednání

schvaluje

Seznam zájemců o přidělení bytu zvláštního určení (DPS Blatná) dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 227/17

k přidělení bytu v majetku města.

RM po projednání

souhlasí

s  přidělením bytu č. 2 o velikosti 3+1, tř. J. P. Koubka 99 panu F. V., bytem U Čertova kamene 1064, 388 01 Blatná. 

 

Usnesení č. 228/17

k odsouhlasení uchazečů v seznamu žádostí o přidělení bytu. 

RM po projednání

souhlasí

se seznamem žádostí o přidělení bytu v majetku města Blatná dle bodového hodnocení k 1. 7. 2017.

 

Usnesení č. 229/17

k uzavření Smlouvy o poskytování služeb městského architekta.

RM po projednání

schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytování služeb městského architekta mezi městem Blatná a Ing. arch. Šimonem Vojtíkem, Ph.D., Příčná 668/3, 110 00 Praha 1, IČO: 71640045 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 230/17

k žádosti o uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 11017268-1/3 mezi Městem Blatná a společností ČEVAK a.s., Severní 2264/4, 370 10 České Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení

z 63. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 19. července 2017

 

Usnesení č. 231/17

k žádosti o schválení zhotovitele akce „Infrastruktura obytná zóna Za Malým vrchem“.

RM po projednání

a) schvaluje  

zhotovitele na akci „Infrastruktura obytná zóna Za Malým vrchem“ firmu Jaroslav Hlaváč, Budovatelská 292, 387 43 Bělčice za celkovou nabídkovou cenu 987.473,- Kč + DPH (1.194.842,- Kč vč. DPH), z toho v roce 2017 - 398.598,- Kč + DPH (482.302,60 Kč vč. DPH) dle předloženého návrhu;

b) souhlasí

s uzavřením SOD na akci „Infrastruktura obytná zóna Za Malým vrchem“ mezi městem Blatná a firmou Jaroslav Hlaváč, Budovatelská 292, 387 43 Bělčice dle upraveného návrhu.

 

Usnesení č. 232/17

ke schválení zřízení VB.

RM po projednání     

a) schvaluje

zřízení věcného břemene (služebnosti) za účelem umístění inženýrských sítí do části pozemku 2145/1 (pozemek p.č. 2145/3 dle geometrického plánu č. 2765-57/2017) v k.ú. a obci Blatná ve prospěch města Blatná;

b) souhlasí

s uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi městem Blatná a společností United Networks SE, Kaznějovská 1309/56, 323 00 Plzeň – Bolevec, IČO 03579051.

 

Usnesení č. 233/17

k uzavření smlouvy o dílo – osvětlení ZŠ J. A. Komenského Blatná.

RM po projednání     

schvaluje

uzavření smlouvy o dílo – osvětlení ZŠ J. A. Komenského Blatná mezi městem Blatná a společností E.ON Energie, a.s., IČO 26078201, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za cenu ve výši 61.045,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 234/17

k pronájmu části pozemku p.č. 2101/1 v k.ú. Blatná, lokalita Topič.

RM po projednání

a) schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 2101/1 o výměře cca 70 m2 v katastrálním území a obci Blatná manželům M. a I. B., Fügnerova 232, Blatná na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou a za nájemné ve výši 3,- Kč/m2/rok dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 2101/1 v k.ú. a obci Blatná mezi městem Blatná a manželi M. a I. B.

 

Usnesení č. 235/17

ke smlouvě o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci.

RM po projednání

a) schvaluje

pronájem dopravního prostředku (elektroskútru) E.ON e-max na dobu určitou od 24. 7. 2017 do 25. 9. 2017 dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci mezi společností E.ON Česká republika s.r.o. a městem Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 236/17

k záměru uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu – ČEVAK.

RM po projednání     

schvaluje

záměr uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace města Blatné a veřejného vodovodu obce Bezdědovic ze dne 9. 8. 2000 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 237/17

k pronájmu nebytových prostor (prostor sloužících k podnikání) v čp. 4, k.ú. Blatná.

RM po projednání     

a) schvaluje

pronájem nebytových prostor (prostor sloužících k podnikání) - kancelář o ploše 22,4 m2, kancelář o ploše 63,3 m2 za nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok a sociální zařízení – šatna + WC o ploše 18,2 m2 za nájemné ve výši 120,- Kč/m2/rok, vše v přízemí domu čp. 4 v Blatné, který se nachází na tř. J. P. Koubka a je součástí pozemku st.p.č. 9 v k.ú. a obci Blatná Základní umělecké škole Blatná, IČO 70834792 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 13. 10. 2000 (ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 12. 2003) uzavřené mezi městem Blatná a Základní uměleckou školou Blatná, IČO 70834792 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 238/17

k uzavření smlouvy o právu k provedení stavby – TJ Blatná.

RM po projednání

schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby mezi městem Blatná a tělovýchovnou jednotou Blatná, Böhmova 684, Blatná, IČO 47253363 v souvislosti se stavbou „Přístřešek a sklad“ na části pozemku p.č. 1468/11 v k.ú. a obci Blatná (areál oddílu tenisu) dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 239/17

k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Blatná – Čotková, parc. č. 2064/2, kNN“.

RM po projednání     

a) schvaluje

zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – zemního kabelu NN, na částech pozemků p.č. 1438/28, p.č. 2062/1 a p.č. 2084/20 v k.ú. a obci Blatná, podle geometrického plánu č. 2774-81/2017 ze dne 3. 6. 2017 za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění;

b) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330043806/001 mezi Městem Blatná a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 240/17

ke schválení smlouvy o dílo – „Opravy ploch Blatná“.

RM po projednání

schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na akci „Opravy ploch Blatná“ s firmou STRABAG a.s., IČO 60838744 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 241/17

k uzavření dodatku ke smlouvě o provozování veřejných WC ze dne 9. 3. 2010.

RM po projednání     

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provozování veřejných WC ze dne 9. 3. 2010 uzavřené mezi městem Blatná a Technickými službami města Blatné, s.r.o. spočívající v navýšení roční odměny za provozování veřejných záchodů z částky 250.000,- Kč na částku 330.000,- Kč vč. DPH/rok dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 242/17

k žádosti o vstup do pozemků.

RM po projednání

a) souhlasí

se vstupem do pozemků p.č. 254/5, p.č. 561/6, p.č. 561/7 a p.č. 586 k.ú. Skaličany ve vlastnictví města Blatná, za účelem umístění kabelu NN, v souvislosti s realizací akce „Skaličany – kabel NN, pí. Rosenfelderová“;

b) souhlasí

s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030037931/001 na akci „Skaličany – kabel NN, pí. Rosenfelderová“ dle předloženého návrhu;

c) souhlasí

s uzavřením Smlouvy o zajištění záručních podmínek na úpravu komunikace;

d) souhlasí

s vydáním povolení zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace, podle zvláštního právního předpisu, na dobu provádění prací, za podmínky uzavření smlouvy o zárukách specifikované v bodu c) tohoto usnesení a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.

 

Usnesení č. 243/17

k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).

RM po projednání

souhlasí  

s povolením sjezdu na pozemek parc.č. 1264/5 z místní komunikace na pozemcích 2066/2, 2066/4 a 2066/8 (ul. Řečická), vše v k.ú. Blatná, dle předloženého návrhu, na náklady žadatele, pro pana V. S., Na Bílé husi 1017, 388 01 Blatná.

 

Usnesení č. 244/17

k poskytnutí peněžitého daru Tělocvičné jednotě Sokol Blatná.

RM po projednání

schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru Tělocvičné jednotě Sokol Blatná ve výši 19 500 Kč a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 245/17

k vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ky Mateřské školy Blatná, Šilhova.

RM po projednání

a) bere na vědomí

oznámení ředitelky Mateřské školy Blatná, Šilhova o odchodu do starobního důchodu a ukončení pracovního poměru ke dni 31. 1. 2018;

b) rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Blatná, Šilhova dle předloženého návrhu a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

 

Usnesení č. 246/17

ke schválení kompletní výměny a modernizace městského kamerového systému firmou Colis s.r.o., Rokycanova 990/24, Písek.

RM po projednání

schvaluje

kompletní výměnu a modernizaci městského kamerového systému firmou Colis s.r.o., Rokycanova 990/24, Písek.

 

Usnesení č. 247/17

ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2017.

RM po projednání

schvaluje

změny rozpisu rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení

z 64. schůze Rady města Blatná v působnosti valné hromady společnosti Technické služby města Blatné s.r.o., která se konala dne 19. července 2017

 

Usnesení č. 248/2017

k navýšení základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Blatné, s.r.o., se sídlem tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná, IČO 63250748, na základě předložených listin (částečný výpis z LV č. 1 pro obec a k.ú. Blatná, znalecký posudek č. 1341-28/2017 vyhotovený soudním znalcem Ing. Robertem Flanderou, Dukelské nábřeží 446, 388 01 Blatná a usnesení ZM Blatná č. 52/17).

RM po projednání

a) souhlasí

se zvýšením základního kapitálu společnosti Technické služby města Blatné, s.r.o., z majetku jediného společníka města Blatná v podobě nepeněžitého vkladu představující nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Strakonice na LV č. 1 pro obec a k.ú. Blatná: pozemek p.č. 1064/1, pozemek p.č. 1064/3, pozemek p.č. 1064/5 a pozemek p.č. 1064/11;

b) souhlasí

se započtením nepeněžitého vkladu dle předchozího bodu na emisní kurs jediného společníka města Blatná rovnající se navýšení základního kapitálu o částku 2.590.000,- Kč, rozdíl mezi částkou započítávanou na vklad a hodnotou vkladu určenou znaleckým posudkem ve výši 5.930,- Kč bude stanoveno jako vkladové ážio.

c) pověřuje

starostku paní Bc. Kateřinu Malečkovou k udělení plné moci pro zastupování města Blatná jako jediného společníka společnosti Technické služby města Blatné, s.r.o., ve věcí pořízení notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka o zvýšení základního kapitálu společnosti výše uvedeným způsobem panu JUDr. Janu Mrázkovi, advokátovi se sídlem v Blatné, Jana Wericha 576, ev. č. ČAK 03052

d) schvaluje

zprávu jednatele odůvodňující nepeněžitý vklad města Blatná do společnosti Technické služby města Blatné s.r.o. dle předloženého návrhu

 

Usnesení č. 249/2017

V souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích vykonávající funkci jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Technické služby města Blatné s.r.o., IČO 63250748, se sídlem tř. T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná, ve věci prodeje areálu ve Vrbenské ulici v Blatné, sestávajícího se z pozemků p.č. 1561/17 – ostatní plocha, st. p.č. 2871 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova bez čp/če – jiná stavba a st. p.č. 2816 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova bez čp/če – stavba pro výrobu a skladování, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, na LV č. 4337 pro obec, část obce a k. ú. Blatná,

RM po projednání

a) ruší

usnesení RM č.153/2017 kterým byl schválen prodej předmětného areálu formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku;

b) souhlasí

s prodejem předmětného areálu formou dražby dle ust. 1771 občanského zákoníku;

c) souhlasí

se zněním předložených listin: dražební řád, kupní smlouva, příkazní smlouva, čestné prohlášení účastníka dražby a záměr prodeje;

d) pověřuje

jednatele společnosti pana Ing. Pavla Srba k provedeních všech úkonů potřebných k realizaci prodeje.

 

Usnesení

z 65. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 16. srpna 2017

 

Usnesení č. 250/17

k žádosti o souhlas o poskytnutí materiálu.

RM po projednání

souhlasí

s poskytnutím materiálu manželům T., Hálkova 1303 Blatná na zadláždění části pozemku p.č. 1013/18 k.ú. Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 251/17

k žádosti o Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Příp. NTL Blatná, parc. č. 493/45“.

RM po projednání     

a) schvaluje

zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – plynovodní vedení STL plynovodu, na části pozemku p.č. 2276/2 v katastrálním území a obci Blatná podle geometrického plánu č. 2785-170180/2017 ze dne 16. 6. 2017 za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění;

b) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZP-014330044366/001 mezi městem Blatná a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 252/17

k uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu – ČEVAK.

RM po projednání     

schvaluje

uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace města Blatné a veřejného vodovodu obce Bezdědovic ze dne 9. 8. 2000 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 253/17

k žádosti o souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o právu k provedení stavby.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o právu k provedení stavby mezi městem Blatná a stavebníky - lokalita V Jezárkách dle předloženého návrhu.     

                                                                                               

Usnesení č. 254/17

k žádosti o schválení  záměru pronájmu části střechy čp. 1016 v Blatné.

RM po projednání

schvaluje

záměr pronájmu části střechy čp. 1016 o výměře do 2 m2 v  Blatné dle upraveného návrhu.

 

Usnesení č. 255/17

k žádosti o souhlas s uzavřením Smlouvy o zřízení služby Energie24.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením Smlouvy o zřízení služby Energie24 mezi městem Blatná a společností E.on Energie a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice dle předloženého návrhu.       

                                                                                             

Usnesení č. 256/17

k žádosti o souhlas s uzavřením SOD – PD - Stavební úpravy a změna užívání objektu ubytovny Blatná.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením SOD - PD - Stavební úpravy a změna užívání objektu ubytovny Blatná mezi městem Blatná a firmou Atelier Penta spol. s r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice dle předloženého návrhu. 

 

Usnesení č. 257/17

k žádosti o souhlas s uzavřením SOD - Zpracování žádosti o dotaci u SFŽP ČR.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením SOD - Zpracování žádosti o dotaci u Státního fondu životního prostředí ČR mezi městem Blatná a ing. M. H., Osvoboditelů 3778/304, 760 01 Zlín dle předloženého návrhu. 

 

Usnesení č. 258/17

k žádosti o poskytnutí materiálu.

RM po projednání

souhlasí

s poskytnutím materiálu na zadláždění části pozemku p.č. 53/1, k.ú Blatná pro Společenství vlastníků pro dům č. 1066, B. Němcové 1066, 388 01 Blatná, dle předložení návrhu.

 

Usnesení č. 259/17

k žádosti o vstup do pozemku.                                                        

RM po projednání

a) souhlasí

se vstupem do pozemků p.č. 1988/1, k.ú. Blatná pro paní M. N., Nádražní 633, 388 01 Blatná za účelem uložení inženýrských sítí – kanalizačního potrubí;

b) souhlasí

s uložením kanalizačního potrubí do pozemku p.č. 1988/1, k.ú. Blatná, pro paní M. N., Nádražní 633, 388 01 Blatná;

c) souhlasí

s napojením a vypouštěním odpadních vod ze stávajícího objektu RD na p.č. 497/4 do kanalizace uložené pozemku p.č. 1988/1, k.ú. Blatná.

 

Usnesení č. 260/17

k žádosti o vstup do pozemku.

RM po projednání

a) souhlasí

se vstupem do pozemku p.č. 2055/1, k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná, za účelem umístění zemního kabelu NN, v souvislosti s realizací akce „Blatná – ÚO, TS Strojírny“;

b) souhlasí

s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040012578/002 na akci „Blatná – ÚO, TS Strojírny“ dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 261/17

k žádosti o vstup do pozemků.                                                        

RM po projednání

a) souhlasí

se vstupem do pozemků p.č. 1944/1, p.č. 1944/2, p.č. 1944/3, p.č. 1944/4 a p.č. 2143, k.ú. Blatná pro Římskokatolickou farnost Blatná, Na Příkopech 1, 388 01 Blatná za účelem uložení inženýrských sítí – plynové přípojky;

b) souhlasí

s uložením plynového potrubí do pozemků p.č. 1944/1, p.č. 1944/2, p.č. 1944/3, p.č. 1944/4 a p.č. 2143, k.ú. Blatná, pro Římskokatolickou farnost Blatná, Na Příkopech 1, 388 01 Blatná;

c) souhlasí

s uzavřením „Smlouvy o zajištění záručních podmínek na úpravu komunikace - chodníku“;

d) souhlasí

s vydáním povolení zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace, podle zvláštního právního předpisu, na dobu provádění prací, za podmínky uzavření smlouvy o zárukách specifikované v bodu c) tohoto usnesení a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.  

 

Usnesení č. 262/17

k žádosti o vstup do pozemků.                                                        

RM po projednání

a) souhlasí  

se vstupem do pozemků  p.č. 2066/7 a p.č. 2226/2, k.ú. Blatná pro pana M. Š., Koželužská 459, 537 01 Chrudim za účelem uložení inženýrských sítí – vodovodního potrubí;

b) souhlasí  

s uložením vodovodního potrubí do pozemku p.č. 2066/7 a p.č. 2226/2, k.ú. Blatná, pro pana M. Š., Koželužská 459, 537 01 Chrudim;

c) souhlasí

s napojením stávající chaty na st. p.č. 1721 na veřejný vodovod uložený v pozemcích p.č. 2066/7 a p.č. 2226/2, k.ú. Blatná;

d) souhlasí

s uzavřením „Smlouvy o zajištění záručních podmínek na úpravu komunikace - chodníku“;

e) souhlasí

s vydáním povolení zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace, podle zvláštního právního předpisu, na dobu provádění prací, za podmínky uzavření smlouvy o zárukách specifikované v bodu d) tohoto usnesení a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.  

 

Usnesení č. 263/17

k žádosti o vstup do pozemků.                                                        

RM po projednání

a) souhlasí

se vstupem do pozemků  p.č. 2066/7 a p.č. 2226/2, k.ú. Blatná pro pana V. Š. a paní M. Š., Velký vrch 922, 388 01 Blatná za účelem uložení inženýrských sítí – vodovodního potrubí;

b) souhlasí

s uložením vodovodního potrubí do pozemku p.č. 2066/7 a p.č. 2226/2, k.ú. Blatná, pro pana V. Š. a paní M. Š., Velký vrch 922, 388 01 Blatná;

c) souhlasí

s napojením budoucího objektu RD na p.č. 1269/1 na veřejný vodovod uložený v pozemcích p.č. 2066/7 a p.č. 2226/2, k.ú. Blatná;

d) souhlasí

s uzavřením „Smlouvy o zajištění záručních podmínek na úpravu komunikace - chodníku“;

e) souhlasí

s vydáním povolení zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace, podle zvláštního právního předpisu, na dobu provádění prací, za podmínky uzavření smlouvy o zárukách specifikované v bodu d) tohoto usnesení a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.  

 

Usnesení č. 264/17

k žádosti o schválení zhotovitele akce „Blatná, ČOV - doplnění technologie na odstranění fosforu“.

RM po projednání

a) schvaluje

zhotovitele na akci „Blatná, ČOV - doplnění technologie na odstranění fosforu“ firmu ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r.o., Fügnerova 567, 336 01 Blovice za celkovou nabídkovou cenu 641.950,- Kč + DPH (776.759,50 Kč vč. DPH) dle předloženého návrhu;

b) souhlasí

s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Blatná, ČOV - doplnění technologie na odstranění fosforu“ mezi městem Blatná a firmou ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r.o., Fügnerova 567, 336 01 Blovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 265/17

k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace.

RM po projednání

souhlasí

se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace, ul. Na Příkopech,  v termínu 26.8.2017 od 16,30 do 19,00 hod., z důvodu konání kulturní akce Multižánrového festivalu PRŮVAN pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 266/17

k žádosti o udělení výjimky z OZV č. 3/2015.

RM po projednání

uděluje

výjimku z obecně závazné vyhlášky města Blatná č. 3/2015, o zákazu konzumace alkoholu a užívání návykových látek na veřejných prostranstvích, Centru kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná, na den 27. 8. 2017 od 13:00 do 19:00 hodin – ulice Husovy sady – kulturní akce. 

 

Usnesení č. 267/17

k žádosti o udělení výjimky z OZV č. 3/2015.

RM po projednání

uděluje

výjimku z obecně závazné vyhlášky města Blatná č. 3/2015, o zákazu konzumace alkoholu a užívání návykových látek na veřejných prostranstvích, Centru kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná, na den 2. 9. 2017 od 18:00 do 21:00 hodin – ulice Husovy sady – kulturní akce. 

 

Usnesení č. 268/17

k poskytnutí peněžitého daru M. F.

RM po projednání

schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru M. F. ve výši 10.000 Kč a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 269/17

k předloženému návrhu stanovení osobního příplatku ředitelce ZŠ T. G. Masaryka Blatná, tř. T. G. Masaryka 520, 388 01 Blatná v souladu se „Zásadami pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku a k poskytování odměn ředitelům mateřských a základních škol“ a v souladu s § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, dle návrhu s účinností od 1. 9. 2017.

RM po projednání

schvaluje

osobní příplatek ředitelce ZŠ T. G. Masaryka Blatná, tř. T. G. Masaryka 520, 388 01 Blatná v souladu se „Zásadami pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku a k poskytování odměn ředitelům mateřských a základních škol“ a v souladu s § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, dle návrhu s účinností od 1. 9. 2017.

 

Usnesení č. 270/17

ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2017.

RM po projednání

schvaluje

změny rozpisu rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 271/17

k vydání Nařízení města Blatná č. 3/2017, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Blatná
č. 2/2016, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků.

RM po projednání

vydává

Nařízení města Blatná č. 3/2017, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Blatná č. 2/2016, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

Usnesení č. 272/17

k odkupu kontejnerů na separovaný odpad.

RM po projednání

souhlasí

s odkupem kontejnerů od společnosti Technické služby města Blatné s.r.o. dle přiložené smlouvy.

 

Usnesení č. 273/17

ke kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná.

RM po projednání

a) souhlasí

s pokácením vrby jívy (Salix caprea) na pozemku p. č. 1469/3 v k. ú. Blatná na pozemku Města Blatná;

b) souhlasí

s pokácením 4 ks dřevin (3x bříza bělokorá a 1x  habr obecný) na pozemku p. č. 1984/3 v k. ú. Blatná na pozemku Města Blatná.

 

Usnesení č. 274/17

k návrhu na přidělení bytu IV. kategorie na adrese Blatná, Purkyňova 226.

RM po projednání

schvaluje

přidělení bytu IV. kategorie na adrese Blatná, Purkyňova 226, paní V. K., a to na dobu 3 měsíců (od 01.09.2017 do 30.11.2017).

 

Usnesení č. 275/17

k výměně bytu v majetku města. 

RM po projednání

souhlasí

s výměnou bytu č. 4, Nad Lomnicí 1108 o velikosti 4+1 paní S. I. za byt č. 11 Pivovarská 1258 o velikosti 2 KK pana R. D.

 

Usnesení č. 276/17

k výměně bytu v majetku města.

RM po projednání

souhlasí

s výměnou bytu č. 11 U Čertova kamene 1019 o velikosti 2+1 za byt č. 5 U Čertova kamene 1019 o velikosti 2+1 pana M. F. dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 277/17

k přidělení bytu v majetku města.

RM po projednání

souhlasí

s přidělením bytu č. 11, o velikosti 2+1 U Čertova kamene rodině J., trvale bytem tř. J. P. Koubka 86, 388 01 Blatná.

 

Usnesení č. 278/17

k výměně bytu v majetku města.

RM po projednání

souhlasí

s výměnou bytu č. 12 Písecká 415 o velikosti 1kk za byt č. 6 o velikosti 2kk paní Z. J. Pivovarská 1257 Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 279/17

k přidělení bytu v majetku města.

RM po projednání

souhlasí

s přidělením bytu č. 12, o velikosti 1kk Písecká 415, 38801 Blatná panu M. H., Purkyňova 226, Blatná.

 

Usnesení č. 280/17

k přidělení bytu v majetku města v obecním zájmu.

RM po projednání

souhlasí

s přidělením bytu č. 7, o velikosti 1kk Písecká 415, 388 01 Blatná v obecním zájmu panu R. U. dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 281/17

k přidělení bytu v majetku města.

RM po projednání

souhlasí

s přidělením bytu č. 8, o velikosti 1kk Nad Lomnicí čp. 1256 panu R. P., trvale bytem Nad Lomnicí 1107, 388 01 Blatná.

 

Usnesení č. 282/17

k přidělení bytu v majetku města.

RM po projednání

souhlasí

s přidělením bytu č. 2, o velikosti 2+1 Nerudova čp. 818 paní S. K., trvale bytem U Čertova kamene 1063, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 283/17

k žádosti o souhlas s podáním žádosti v rámci dotačního programu OPŽP a regenerací zeleně v parku Husovy sady p.č. 1000/1, k.ú. Blatná, obec Blatná.

RM po projednání

a) souhlasí

s podáním žádosti v rámci OPŽP a regenerací zeleně v lokalitě -  park Husovy sady na pozemku p.č. 1000/1, k.ú. Blatná, obec Blatná;

b) souhlasí

s pokácením celkem 12 položek dřevin dle přílohy na pozemku p.č. 1000/1, k.ú. Blatná, obec Blatná.

 

Usnesení

z 66. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 6. září 2017

 

Usnesení č. 284/17

k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.

RM po projednání

a) souhlasí  

s uzavřením SOD na akci Rekonstrukce chodníku ul. Fügnerova, Blatná mezi městem Blatná a firmou Technické služby města Blatné s.r.o., T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu;

b) souhlasí

s uzavřením SOD na akci Rekonstrukce chodníku ul. Na Tržišti mezi městem Blatná a firmou Technické služby města Blatné s.r.o., T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu.           

 

Usnesení č. 285/17

k žádosti o souhlas s uzavřením SOD - Zateplení fasády štítu ZŠ Holečkova Blatná.

RM po projednání

souhlasí  

s uzavřením SOD - Zateplení fasády štítu ZŠ Holečkova Blatná mezi městem Blatná a firmou Petr Rakovan, Malý Vrch 768, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu. 

                                                                                   

Usnesení č. 286/17

k žádosti o souhlas s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu.

RM po projednání

souhlasí  

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na akci Blatná – zastávka ul. Vorlíčkova mezi městem Blatná a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 287/17

k žádosti o souhlas s uzavřením Dodatku č.1 SOD LC Lhotka.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením Dodatku č.1 SOD LC Lhotka mezi městem Blatná a firmou EUROVIA Silba, a. s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň dle předloženého návrhu. 

 

Usnesení č. 288/17

k dědictví po zemřelém L. T.

RM po projednání

schvaluje

přijetí dědictví po zemřelém L. T.

 

Usnesení č. 289/17

ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2017.

RM po projednání

schvaluje

změny rozpisu rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 290/17

k jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Blatná, Šilhova.

RM po projednání

a) jmenuje

komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Blatná, Šilhova  ve složení:

 • P.O. – předseda komise - člen určený zřizovatelem
 • L. S.– člen komise určený zřizovatelem
 • Mgr. M.D. – člen komise určený ředitelem krajského úřadu
 • V. H. – člen komise - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství
 • H. K. – člen komise - pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace
 • Mgr. Z. D. – člen komise – školní inspektor České školní inspekce

  b) pověřuje  

  Ing. E. L. tajemníkem konkursní komise.

   

Usnesení č. 291/17

ke kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná.

RM po projednání

souhlasí  

s kácením celkem 8  ks dřevin (dle přílohy v k. ú. Blatná, obec Blatná).

 

Usnesení č. 292/17

ke zrušení usnesení RM č. 276/17.

RM po projednání

ruší  

usnesení Rady města Blatná č. 276/17, kterým byla schválena výměna bytu č. 11 U Čertova kamene 1019 o velikosti 2+1 za byt č. 5 U Čertova kamene 1019 o velikosti 2+1 pana M. F.

 

Usnesení č. 293/17

ke zrušení usnesení RM č. 277/17.

RM po projednání

ruší

usnesení Rady města Blatná č. 277/17, kterým bylo schváleno přidělení bytu č. 11 o velikosti 2+1 U Čertova kamene rodině J., trvale bytem tř. J. P. Koubka 86, 388 01 Blatná.

 

Usnesení č. 294/17

k přidělení bytu v majetku města.

RM po projednání

souhlasí

s přidělením bytu č. 5 o velikosti 2+1 U Čertova kamene rodině J., trvale bytem tř. J. P. Koubka 86, 388 01 Blatná.

 

Usnesení č. 295/17

k přidělení bytu v majetku města.

RM po projednání

souhlasí

s přidělením bytu č. 11 o velikosti 2+1 Pivovarská 1258 manželům H., trvale bytem Malý vrch 710, 388 01 Blatná.

 

Usnesení č. 296/17

k výměně bytu v majetku města.

RM po projednání

souhlasí

s výměnou bytu č. 7 Na Bílé husi 731 o velikosti 3+1 pana J. K. za byt č. 2 Nerudova 818 o velikosti 2+1 paní S. K.

Usnesení

z 67. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 20. září 2017

 

Usnesení č. 297/17

k záměru pronájmu části pozemku p.č. 1069/2 v k.ú. Blatná.

RM po projednání     

schvaluje  

záměr pronájmu části pozemku p.č. 1069/2 v k.ú. Blatná o výměře cca 100 m2 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 298/17

k uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci č. 115/CST/2017.

RM po projednání     

schvaluje  

uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci č. 115/CST/2017 mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111 a městem Blatná na pronájem pozemku p.č. 2188/1 v k.ú. a obci Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 299/17

k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Blatná – kVN, TS, kNN, parc. za Malým vrchem“.

RM po projednání     

a) schvaluje

zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – zemního kabelu NN, na částech pozemků p.č. 846/128, p.č. 846/9, p.č. 846/109, p.č. 846/133, p.č. 836/76, p.č. 836/75, p.č. 836/78 a p.č. 846/19 v k.ú. a obci Blatná, podle geometrického plánu č. 2773-80/2017 ze dne 28. 7. 2017 za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku, jakož i právo oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění;

b) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330043804/001 mezi městem Blatná a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 300/17

k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Blatná – Novák, parc. č. 1086/16, kNN“.

RM po projednání     

a) schvaluje

zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – zemního kabelu NN, na částech pozemků p.č. 1084/16 a p.č. 2046/16 v k.ú. a obci Blatná, podle geometrického plánu č. 2799-171/2017 ze dne 8. 8. 2017 za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku, jakož i právo oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění;

b) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330045069/001 mezi městem Blatná a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 301/17

k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Blatná – Řezáč, parc. č. 1005/7, kNN“.

RM po projednání     

a) schvaluje

zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – zemního kabelu NN, na části pozemku p.č. 2033 v k.ú. a obci Blatná, podle geometrického plánu č. 2801-173/2017 ze dne 10. 8. 2017 za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku, jakož i právo oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění;

b) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330045068/002 mezi městem Blatná a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 302/17

k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Příp. STL Blatná, č. p. 1081“.

RM po projednání     

a) schvaluje  

zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – plynovodní vedení STL plynovodu, na části pozemku p.č. 238/64 v katastrálním území a obci Blatná podle geometrického plánu č. 2784-170180/2017 ze dne 13. 7. 2017 za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu, jakož i právo oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění;

b) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZP-014330044411/001 mezi městem Blatná a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 303/17

k žádosti o souhlas s uzavřením smlouvy o dalším podnájmu a zrušení části usnesení RM.

RM po projednání

a) ruší

usnesení RM č. 188/17/a ze dne 31. května 2017;

b) souhlasí

s uzavřením Smlouvy o dalším podnájmu prostor sloužících k podnikání ve Starém paláci blatenského zámku dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 304/17

k žádosti o vstup do pozemku.                                                        

RM po projednání

a) souhlasí

se vstupem do pozemku  p.č. 2058/1, k.ú. Blatná pro paní H. Ch., Fügnerova 448, 388 01 Blatná za účelem uložení opravy havárie vodovodního potrubí;

b) souhlasí

s uzavřením „Smlouvy o zajištění záručních podmínek na úpravu komunikace - chodníku“.

 

Usnesení č. 305/17

k žádosti o vstup do pozemku.                                                        

RM po projednání

a) souhlasí

se vstupy do pozemků  p.č. 1987/4, p.č. 1986/2, p.č. 1989/1, p.č. 1988/1, p.č. 1988/2, p.č. 1988/13, p.č. 1988/14, p.č. 1988/15 a p.č. 493/24  k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná, pro firmu ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek za účelem pokládky trubek HDPE pro optické kabely FTTH Blatná 2. etapa;

b) souhlasí

s uzavřením „Smlouvy o zajištění záručních podmínek na úpravu komunikace - chodníku“;

c) souhlasí

s vydáním povolení zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace, podle zvláštního právního předpisu, na dobu provádění prací, za podmínky písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.  

 

Usnesení č. 306/17

k žádosti o poskytnutí materiálu.

RM po projednání

souhlasí

s poskytnutím materiálu na zadláždění části pozemku p.č. 896/1,   k.ú. Blatná pro vlastníky RD v ul. Nad Vdovečkem č.p. 1215, č.p. 1217 a č.p. 1218, Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 307/17

k žádosti o souhlas s umístěním stavby.

RM po projednání

souhlasí

s umístěním stavby na pozemcích p.č. 2058/2, p.č. 2083/39, p.č. 2083/3 a p.č. 2084/1  k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná, za účelem doplnění závor v souvislosti s realizací akce „Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Březnice – Strakonice“.

 

Usnesení č. 308/17

k nabídce majetku MŠ Šilhova Blatná.

RM po projednání

nepřijímá

nabízený majetek a schvaluje jeho prodej dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 309/17

k nabídce majetku Domova pro seniory Blatná.

RM po projednání

a) nepřijímá

nabízený majetek a schvaluje jeho vyřazení a ekologickou likvidaci;

b) nepřijímá

nabízený majetek a schvaluje jeho prodej dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 310/17

k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí darů.

RM po projednání

schvaluje

přijetí darů dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 311/17

k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení čerpání investičního fondu.

RM po projednání

schvaluje

čerpání investičního fondu dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 312/17

ke směrnici Roční rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu zřízených příspěvkových organizací města Blatná.

RM po projednání

schvaluje

vydání navržené směrnice Roční rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu zřízených příspěvkových organizací města Blatná.

 

Usnesení č. 313/17

k přehledu čerpání příspěvku na provoz a přehledu příjmů k 30.06.2017 příspěvkových organizací zřízených městem Blatná.

RM po projednání

bere na vědomí

přehled čerpání příspěvku na provoz a přehled příjmů k 30.06.2017 příspěvkových organizací zřízených městem Blatná.

 

Usnesení č. 314/17

k žádosti o zápis změny kapacity Mateřské školy Blatná, Vrchlického v rejstříku škol a školských zařízení.

RM po projednání

schvaluje

podání žádosti na Krajský úřad Jihočeského kraje o navýšení kapacity mateřské školy a školní jídelny v Mateřské škole Blatná, Vrchlického, IČO 75048523 na 168 dětí s účinností od 1. 9. 2018.

 

Usnesení č. 315/17

k předložené žádosti Centra kultury a vzdělávání Blatná o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2017.

RM po projednání

schvaluje

žádost Centra kultury a vzdělávání Blatná o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2017. 

 

Usnesení č. 316/17

k předložené žádosti o přijetí daru pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná.

RM po projednání

schvaluje

přijetí daru pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná dle předložené žádosti.

 

Usnesení č. 317/17

k žádosti o pokácení stromů z důvodu rozšíření mateřské školy Vrchlického – Husovy sady.

RM po projednání

souhlasí

s pokácením dvou lip srdčitých na pozemku p.č. 1000/1 v k.ú. Blatná a s následnou výsadbou dvou lip srdčitých na stejném pozemku.

 

Usnesení č. 318/17

k návrhu mimořádné odměny pro paní A. M.

RM po projednání

schvaluje

mimořádnou odměnu pro paní A. M. za odevzdání kroniky roku 2016 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení

z 68. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 4. října 2017

 

Usnesení č. 319/17

k zápisu ze zasedání dopravní komise.

RM po projednání

a) bere na vědomí

zápis ze zasedání dopravní komise, která se konala dne 25.09.2017;

b) souhlasí  

s vyznačením zóny zákazu stání nákladních automobilů, jejichž největší povolená hmotnost přesahuje 7,5 t, v zastavěném území Města Blatná (mimo osad);

c) souhlasí

s označením parkovacího pásu na tř. T.G. Masaryka, v úseku od prodejny autodílů po budovu MěÚ, jako parkoviště s parkovacím kotoučem a max. dobou stání 2 hod.; platnost opatření se stanovuje v pracovní dny od 8,00 do 17,00 hod.;  

d) souhlasí

s přípravou a následnou realizací dalších navržených opatření.

 

Usnesení č. 320/17

k žádosti o souhlas s realizací parkovacích míst.

RM po projednání

souhlasí

s realizací parkovacích míst na pozemcích města p.č. 1984/18, p.č. 2209 a p.č. 153/1 v k.ú. Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 321/17

k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.

RM po projednání

a) souhlasí

s uzavřením SOD na akci Výstavba chodníku a parkovacích stání ul. U Čertova kamene, Blatná mezi městem Blatná a firmou Technické služby města Blatné s.r.o., T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu;

b) souhlasí  

s uzavřením SOD na akci Rekonstrukce chodníku ul. Strakatého, Blatná mezi městem Blatná a firmou Technické služby města Blatné s.r.o., T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu.        

                                                                                         

Usnesení č. 322/17

k žádosti o souhlas s uzavřením smlouvy o dalším podnájmu a zrušení části usnesení RM.

RM po projednání

a) ruší

usnesení RM č. 303/17/b ze dne 20. září 2017;

b) souhlasí

s uzavřením Smlouvy o dalším podnájmu prostor sloužících k podnikání ve Starém paláci blatenského zámku dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 323/17

ke změně způsobu vytápění a přípravy teplé vody v čp. 1115 v Blatné.

RM po projednání

bere na vědomí

změnu způsobu vytápění a přípravy teplé vody v čp. 1115 ul. Nad Lomnicí v Blatné dle předložené projektové dokumentace a předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 324/17

k záměru výpůjčky nemovitých věcí v lokalitě Vinice, k.ú. Blatná.

RM po projednání

neschvaluje

záměr výpůjčky pozemku p.č. 969/2, pozemku st.p.č. 447, jehož součástí je objekt – stavba čp. 394 a část pozemku p.č. 971/5 v katastrálním území a obci Blatná na dobu neurčitou s 1 roční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 325/17

k žádosti o bezúplatný převod majetku.

RM po projednání

souhlasí

s bezúplatným převodem stavební akce „Zateplení fasády na budově MŠ Vrchlického“, Mateřské škole Blatná, Vrchlického 726, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 326/17

k žádosti o vstup do pozemků.

RM po projednání

a) souhlasí

se vstupem do pozemků p.č. 2266, p.č. 157/18, p.č. 1981, p.č. 157/12, p.č. 153/1, p.č. 1989/1, p.č. 157/1 a p.č. 157/5, k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná, za účelem rekonstrukce NTL plynovodu, přípojek a přepojení na STL, v souvislosti s realizací akce „Stavební úpravy – rekonstrukce NTL plynovodu, přípojek a přepojení na STL – Blatná – sídliště Nad Lomnicí“;

b) souhlasí

s rekonstrukcí přípojek pro bytové domy č.p. 1107 a č.p. 1108 v souvislosti s realizací akce „Stavební úpravy – rekonstrukce NTL plynovodu, přípojek a přepojení na STL – Blatná – sídliště Nad Lomnicí“;

c) souhlasí

s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1060001292/001 na akci „Stavební úpravy – rekonstrukce NTL plynovodu, přípojek a přepojení na STL – Blatná – sídliště Nad Lomnicí“ dle předloženého návrhu;

d) souhlasí

s uzavřením Smlouvy o zajištění záručních podmínek na úpravu povrchu komunikace – chodníku;

e) souhlasí

s vydáním povolení zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace, podle zvláštního právního předpisu, na dobu provádění prací, za podmínky uzavření smlouvy o zárukách specifikované v bodu d) tohoto usnesení a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.  

 

Usnesení č. 327/17

k žádosti o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny č. 9551311307 mezi Městem Blatná a společností E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 328/17

k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí darů.

RM po projednání

schvaluje

přijetí darů dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 329/17

k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení Organizačního řádu.

RM po projednání

schvaluje

změnu Organizačního řádu DS od 01.01.2018.

 

Usnesení č.  330/17

k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení Odpisového plánu na rok 2017 – změna č. 1.

RM po projednání

schvaluje

Odpisový plán na rok 2017 – změna č. 1.

 

Usnesení č. 331/17

k žádosti o sponzorský příspěvek či dar.

RM po projednání

neschvaluje

poskytnutí peněžitého daru J. G. a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 332/17

k žádosti spolku Duhové ještěrky o bezplatné pronajmutí prostor a o finanční dar.

RM po projednání

a) schvaluje

bezplatné pronajmutí prostor na náměstí J. A. Komenského v Blatné k uspořádání vánočního trhu dne 3. 12. 2017 pro spolek Duhové ještěrky, Zahradnická 1083, Blatná, dle předloženého návrhu;

b) neschvaluje   

poskytnutí finančního daru spolku Duhové ještěrky, Zahradnická 1083, Blatná, na uspořádání adventního trhu dne 3. 12. 2017.

 

Usnesení č. 333/17

k žádosti TJ Sokol Blatná, oddílu florbalu o použití znaku města Blatná.

RM po projednání

souhlasí

s použitím znaku města Blatná na dresy pro Tělocvičnou jednotu Sokol Blatná, oddíl florbalu, Kalinovo náměstí 580, 388 01  Blatná.

 

Usnesení č. 334/17

k žádosti o udělení výjimky z OZV č. 3/2015.

RM po projednání

uděluje

výjimku z obecně závazné vyhlášky města Blatná č. 3/2015, o zákazu konzumace alkoholu a užívání návykových látek na veřejných prostranstvích, paní V. Ž., Na Příkopech 213, 388 01 Blatná na den 12. 10. 2017 od 16:00 do 24:00 hodin v ulici Na Příkopech na veřejném prostranství před čp. 213 – společenská akce. 

 

Usnesení č. 335/17

k žádosti o udělení výjimky z OZV č. 3/2015.

RM po projednání

uděluje

výjimku z obecně závazné vyhlášky města Blatná č. 3/2015, o zákazu konzumace alkoholu a užívání návykových látek na veřejných prostranstvích, paní V. Ž., Na Příkopech 213, 388 01 Blatná na den 11. 11. 2017 a 12. 11. 2017 vždy od 10:00 do 19:00 hodin v ulici Na Příkopech na veřejném prostranství před čp. 213 – společenská akce. 

 

Usnesení č. 336/17

ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2017.

RM po projednání

schvaluje

změny rozpisu rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 337/17

ke schválení uzavření Smlouvy o nájmu movitých věcí podle § 2201 a násl. OZ.

RM po projednání

schvaluje

uzavření Smlouvy o nájmu movitých věcí podle § 2201 a násl. OZ s firmou PENTA CZ s.r.o.

 

Usnesení č. 338/17

k uzavření Dohody o ukončení účinnosti Dohody o používání výplatního stroje číslo 981210-0008/2008.

RM po projednání

schvaluje

uzavření Dohody o ukončení účinnosti Dohody o používání výplatního stroje číslo 981210-0008/2008 mezi Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 a městem Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 339/17

k přidělení bytu v majetku města.

RM po projednání

souhlasí

s přidělením bytu č. 2, o velikosti 2+1, Nerudova čp. 818 panu V. V., trvale bytem Nerudova 1016, 388 01 Blatná.

 

Usnesení č. 340/17

ke zrušení Pravidel pro přijetí žádosti o byt a hospodaření s byty v majetku Města Blatná a Zásad pro přidělení bytů zvláštního určení.

RM po projednání

a) ruší

usnesení č. 393/15 ze dne 25.11.2015, kterým byla schválena Pravidla pro přijetí žádosti o byt a hospodaření s byty v majetku města Blatná s účinností od 4.10.2017;

b) ruší

usnesení č. 394/15 ze dne 25.11.2015, kterým byly schváleny Zásady pro přidělení bytů zvláštního určení s účinností od 4.10.2017.

 

Usnesení č. 341/17

k žádosti o uzavření smlouvy o právu k provedení stavby – „Kompostárna a sběrný dvůr Blatná“.

RM po projednání      

schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Kompostárna a sběrný dvůr Blatná“ mezi společností Technické služby města Blatné s.r.o. a městem Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení

z 69. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 25. října 2017

 

Usnesení č. 342/17

k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením SOD na akci Výměna oken nám. Míru č.p. 212, Blatná mezi městem Blatná a firmou Jan PREXL – Truhlářství, Velký vrch 942, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu. 

 

Usnesení č. 343/17

k žádosti o souhlas s uzavřením smlouvy o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením smlouvy o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany mezi městem Blatná a firmou Pavel Mašek, Nad Lomnicí 1110, 38801 Blatná dle předloženého návrhu.  

 

Usnesení č. 344/17

k žádosti o poskytnutí parkovacího místa.

RM po projednání

souhlasí    

s uzavřením smlouvy o vybudování 5 parkovacích míst s panem R. Š., Chlum 66, 388 01 Blatná, a s úhradou 12 500,- Kč vč. DPH za jedno parkovací místo na účet města Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 345/17

k pronájmu části pozemku p.č. 1069/2 v k.ú. Blatná.

RM po projednání     

a) schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 1069/2 v k.ú. Blatná o výměře cca 100 m2 Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, místní spolek Blatná (IČO 75041715) na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou a za nájemné ve výši 3,- Kč/m2/rok dle předloženého návrhu;

b) souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Blatná a Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, místní spolek Blatná (IČO 75041715);

c) souhlasí

s umístěním 3ks unifikovaných stavebních buněk s přístřeškem na části pozemku p.č. 1069/2 v k.ú. Blatná.

 

Usnesení č. 346/17

k vyjádření k projektové dokumentaci a souhlas se záborem pozemku – stavba „I/20 za Blatnou, most ev. č. 20-060-DSP/PDPS“.

RM po projednání     

a) souhlasí

s realizací stavby „I/20 za Blatnou, most ev. č. 20-060-DSP/PDPS“ dle předloženého návrhu;

b) bere na vědomí

projekční řešení stavby „I/20 za Blatnou, most ev. č. 20-060-DSP/PDPS“ dle předloženého návrhu;

c) schvaluje

dočasný zábor pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr (PK) p.č. 264/1, díl 2 v katastrálním území Hněvkov u Mačkova, obec Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 347/17

k souhlasu se stavbou vrtané studny, lokalita Jezárky, Blatná.

RM po projednání     

a) souhlasí

s umístěním stavby vrtané studny paní M. K., Šilhova 754, Blatná na části pozemku p.č. 1438/16, poblíž stavby na pozemku st.p.č. 2217 v k.ú. a obci Blatná za podmínek stavebního povolení či vydání analogického dokumentu místně příslušným vodoprávním úřadem a s podmínkou řádného uvedení a schválení do provozu předmětné stavby dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby mezi městem Blatná a paní M. K., Šilhova 754, Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 348/17

k souhlasu se stavbou pergoly na pozemku města – zahrádkářská kolonie Jezárky, Blatná.

RM po projednání     

souhlasí

s umístěním přístavby zahradního domku (pergoly) manželů J. a K. K., Šilhova 1026, Blatná na části pozemku p.č. 1442/30 v k.ú. Blatná s půdorysem pergoly v rozměrech cca 2,5x4m s tím, že se jedná o stavbu dočasnou dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 349/17

ke zřízení věcného břemene v rámci majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemkům pod komunikacemi – Jihočeský kraj.

RM po projednání     

schvaluje

zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Blatná spočívající v právu služebnosti umístění vedení kanalizace v části pozemku p.č. 2047/30 v katastrálním území a obci Blatná v rozsahu dle geometrického plánu č. 2738-118/2016, včetně práva oprav a údržby dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 350/17

k žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti mezi Městem Blatná a společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 351/17

k žádosti o uzavření pojistné smlouvy.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením pojistné smlouvy mezi Colonnade Insurance S.A., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 a městem Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 352/17

k žádosti o vstup do pozemku.                                                        

RM po projednání

a) souhlasí

se vstupem do pozemku  p.č. 859, k.ú. Drahenický Málkov pro pana J. J. a paní R. J., Počelice 50, 411 08 Štětí – Počelice za účelem uložení inženýrských sítí – kanalizačního potrubí;

b) souhlasí

s uložením kanalizačního potrubí do pozemku p.č. 859, k.ú. Drahenický Málkov, pro pana J. J. a paní R. J., Počelice 50, 411 08 Štětí – Počelice;

c) souhlasí

s vypouštěním odpadních vod do obecní kanalizace z objektu RD na p.č. 807/61, k.ú. Drahenický Málkov;

d) souhlasí

s napojením kanalizační přípojky do obecní kanalizace uložené v pozemku p.č. 859, k.ú. Drahenický Málkov;

e) souhlasí

s povolením sjezdu na pozemek p.č. 807/61 z místní komunikace na pozemku p.č. 859, vše v k.ú. Drahenický Málkov, na náklady žadatelů, dle předloženého návrhu, z důvodu plánované stavby RD pro J. J. a paní R. J., Počelice 50, 411 08 Štětí – Počelice;

f) souhlasí

s uzavřením „Smlouvy o zajištění záručních podmínek na úpravu komunikace - chodníku“;

g) souhlasí

s vydáním povolení zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace, podle zvláštního právního předpisu, na dobu provádění prací, za podmínky uzavření smlouvy o zárukách specifikované v bodu f) tohoto usnesení a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.

 

Usnesení č. 353/17

k žádosti o vstup do pozemků.

RM po projednání

a) souhlasí  

se vstupem do pozemků p.č. 228/57, p.č. 228/82, p.č. 228/83, p.č. 228/84 a p.č. 228/94, k.ú. Hněvkov u Mačkova ve vlastnictví města Blatná, za účelem umístění kabelu NN, v souvislosti s realizací akce „Blatná – Písecká, 233/15“;

b) souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030041444/002 na akci „Blatná – Písecká, 233/15“ dle předloženého návrhu;

c) souhlasí

s uzavřením Smlouvy o zajištění záručních podmínek na úpravu komunikace;

d) souhlasí

s vydáním povolení zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace, podle zvláštního právního předpisu, na dobu provádění prací, za podmínky uzavření smlouvy o zárukách specifikované v bodu c) tohoto usnesení a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.

 

Usnesení č. 354/17

k žádosti o vstup do pozemku.                                            

RM po projednání

a) souhlasí  

se vstupem do pozemku p.č. 1984/2, k.ú. Blatná pro Římskokatolickou farnost Blatná, Na Příkopech 1, 388 01 Blatná za účelem uložení inženýrských sítí – plynové přípojky;

b) souhlasí

s uložením plynového potrubí do pozemku p.č. 1984/2, k.ú. Blatná, pro Římskokatolickou farnost Blatná, Na Příkopech 1, 388 01 Blatná.

 

Usnesení č. 355/17

k žádosti o vstup do pozemku.

RM po projednání

a) souhlasí

se vstupem do pozemku  p.č. 846/9, k.ú. Blatná pro pana M. Ch., Pivovarská 1257, 388 01 Blatná, za účelem uložení inženýrských sítí - kanalizačního a vodovodního potrubí;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

b) souhlasí

s uložením inženýrských sítí – kanalizačního a vodovodního potrubí do pozemku p.č. 846/9, k.ú. Blatná pro pana M.Ch., Pivovarská 1257, 388 01 Blatná;

c) souhlasí

s napojením na veřejný vodovod a s připojením na obecní kanalizaci;

d) souhlasí

se zvláštním užíváním, případně uzavírkou komunikace v době provádění prací.

 

Usnesení č. 356/17

k žádosti o vyřazení movitého majetku.

RM po projednání

souhlasí

s vyřazením movitého majetku z inventáře Městského úřadu Blatná, T. G. Masaryka č.p. 322 a č.p. 1520 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 357/17

k předloženým žádostem o přijetí finančních darů pro ZŠ J. A. Komenského Blatná a ZŠ T. G. Masaryka Blatná.

RM po projednání

schvaluje

přijetí finančních darů pro ZŠ J. A. Komenského Blatná a ZŠ T. G. Masaryka Blatná dle předložených žádostí.

 

Usnesení č. 358/17

k vydání provozního řádu Základní školy J. A. Komenského Blatná z 30. 8. 2017.

RM po projednání

schvaluje

provozní řád Základní školy J. A. Komenského Blatná z 30. 8. 2017 dle přílohy.

 

Usnesení č. 359/17

k předloženému „Platovému zařazení ředitelů škol od 1. 11. 2017“  na základě nařízení  vlády č. 340/2017 Sb. ze dne 25. září 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

RM po projednání

bere na vědomí

„Platové zařazení ředitelů škol od 1. 11. 2017“  na základě nařízení vlády č. 340/2017 Sb. ze dne 25. září 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Usnesení č. 360/17

k návrhům rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu zřízených příspěvkových organizací města Blatná.

RM po projednání

souhlasí  

a) s předloženým návrhem rozpočtu 2018 a střednědobým výhledem rozpočtu 2019-2020 příspěvkové organizace Centrum kultury a vzdělávání Blatná;

b) s předloženým návrhem rozpočtu 2018 a střednědobým výhledem rozpočtu 2019-2020 příspěvkové organizace Domov pro seniory;

c) s předloženým návrhem rozpočtu 2018 a střednědobým výhledem rozpočtu 2019-2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Blatná, Šilhova;

d) s předloženým návrhem rozpočtu 2018 a střednědobým výhledem rozpočtu 2019-2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Blatná, Vrchlického;

e) s předloženým návrhem rozpočtu 2018 a střednědobým výhledem rozpočtu 2019-2020 příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského Blatná;

f) s předloženým návrhem rozpočtu 2018 a střednědobým výhledem rozpočtu 2019-2020 příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Blatná.

 

Usnesení č. 361/17

ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2017.

RM po projednání

schvaluje

změny rozpisu rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 362/17

ke schválení dohody.

RM po projednání

schvaluje

dohodu o podmínkách bezúplatného užívání požární techniky a věcných prostředků požární ochrany mezi HZS JčK a Městem Blatná.

 

Usnesení č. 363/17

ke schválení Koncepce prevence kriminality na období 2018 - 2020.                     

RM po projednání

schvaluje

předloženou Koncepci prevence kriminality na období 2018 – 2020.

 

Usnesení č. 364/17

k přechodu nájmu bytu v majetku města po zesnulé paní N. D..

RM po projednání

souhlasí

s přechodem nájmu bytu č. 11, Nerudova 730 o velikosti 2+1 po zesnulé paní N. D. na syna pana R. D.

 

Usnesení č. 365/17

k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí darů.

RM po projednání

schvaluje

přijetí darů dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 366/17

k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení čerpání investičního fondu.

RM po projednání

schvaluje

čerpání investičního fondu dle předloženého návrhu.

 

Usnesení

ze 70. schůze Rady města Blatná v působnosti valné hromady společnosti Technické služby města Blatné s.r.o., která se konala dne 25.10.2017

 

 

Usnesení č. 367/2017

k úpravě předmětům podnikání obchodní společnosti Technické služby města Blatné, s.r.o., se sídlem T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná, IČ 63250748, na základě předložených listin (návrh úplného znění zakladatelské listiny – bod II).

RM po projednání

a) souhlasí

se změnou zakladatelské listiny společnosti Technické služby města Blatné, s.r.o., v bodě II upravující předměty podnikání  dle předloženého návrhu

b) pověřuje

starostku paní Bc. Kateřinu Malečkovou k udělení plné moci pro zastupování města Blatná jako jediného společníka společnosti Technické služby města Blatné, s.r.o., ve věci pořízení notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka o změně zakladatelské listiny týkající se rozsahu předmětů podnikání výše uvedeným způsobem JUDr. Janu Mrázkovi, advokátovi se sídlem v Blatné, Jana Wericha 576, ev. č. ČAK 03052.

 

Usnesení č. 368/2017

ke schválení auditora za účelem provedení povinného auditu za rok 2017

RM po projednání

schvaluje

auditora dle předloženého návrhu

 

Usnesení č. 369/2017

ke zprávě o činnosti podniku za rok 2017

RM po projednání

bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti podniku za rok 2017

 

Usnesení č. 370/2017

ke zprávě o průběhu inventury a návrh na vyřazení dlouhodobého a krátkodobého investičního majetku z evidence

RM po projednání

a)bere na vědomí

zápis inventarizační komise Technických služeb města Blatné s.r.o.

b)schvaluje

vyřazení dlouhodobého a krátkodobého investičního majetku dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 371/2017

ke zprávě o provozu rekreačního areálu za rok 2017

RM po projednání

bere na vědomí

zprávu o provozu rekreačního areálu

 

Usnesení č. 372/2017

k předpokládanému hospodářskému výsledku za rok 2017

RM po projednání

bere na vědomí

hospodaření Technických služeb k 30.9.2017

 

Usnesení č. 373/2017

k plánovanému nárůstu mzdových nákladů

RM po projednání

schvaluje

zvýšení mzdových nákladů dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 374/2017

ke schválení odměny jednateli ing. Pavlu Srbovi

RM po projednání

schvaluje

odměnu ing. Pavlu Srbovi dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 375/2017

ke schválení ceníku služeb platného od 1.1.2018

RM po projednání

schvaluje

ceník služeb platný od 1.1.2018 dle předloženého návrhu

 

 

Usnesení

ze 71. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 8. listopadu 2017

 

Usnesení č. 376/17

k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením SOD na akci Parkovací stání u hřiště TJ Blatná mezi městem Blatná a firmou Technické služby města Blatné s.r.o., T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu.  

 

Usnesení č. 377/17

ke znění smluv - převod a budoucí převod pozemků v lokalitě Na Růžových plantážích v Blatné.

RM po projednání

a) bere na vědomí

znění darovací smlouvy mezi paní V. P., panem Ing. L. J. a městem Blatná v souvislosti s převodem pozemků podle usnesení ZM č. 51/17 ze dne 21. 6. 2017 dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

budoucí zřízení bezúplatné služebnosti vedení kanalizace pro dešťovou vodu ve spoluvlastnictví pana Ing. L. J. a paní V. P. umístěné v pozemku p. č. 1264/1 prostřednictvím vedení dešťové kanalizační sítě umístěné v pozemku p. č. 1264/79 ve vlastnictví pana Ing. L. J. jako pozemku služebného, a to ve prospěch pozemků p. č. 1264/44 a p. č. 2066/7 ve vlastnictví města jako pozemků panujících tak, že vlastník těchto pozemků je oprávněn se napojit na kanalizační síť v pozemcích par. č. 1264/1 a 1264/79 a svádět do ní dešťovou vodu;

c) bere na vědomí

znění smlouvy o smlouvě budoucí darovací se zřízením služebnosti vedení kanalizace pro dešťovou vodu mezi paní V. P., panem Ing. L. J. a městem Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 378/17

k souhlasu s umístěním poštovní schránky.

RM po projednání     

souhlasí

s umístěním typizované poštovní schránky na části pozemku p.č. 421/1 (KN) poblíž objektu hasičské zbrojnice v k.ú. Hněvkov u Mačkova pro pana L. H., Hněvkov 61 na náklady žadatele dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 379/17

k souhlasu s rekonstrukcí střešní krytiny.

RM po projednání     

souhlasí

se stavebními úpravami spočívajícími ve výměně střešní krytiny na přístřešku stojícím na pozemku tábořiště p.č. 234 v katastrálním území Jindřichovice u Blatenky, obec Blatná, které provede nájemce uvedeného pozemku, Junák - český skaut, středisko Prosek Praha, z.s. dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 380/17

k souhlasu se stavbou výpustních objektů splaškové kanalizace a dešťové kanalizace do pozemku města.

RM po projednání     

a) souhlasí

s umístěním stavby výpustních objektů splaškové kanalizace a dešťové kanalizace paní V. Č. - L., Eliášova 922/21, 16000 Praha - Bubeneč na části pozemku p.č. 2084/3 za podmínek stavebního povolení či vydání analogického dokumentu místně příslušným vodoprávním a stavebním úřadem a s podmínkou řádného uvedení a schválení do provozu předmětné stavby dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby mezi městem Blatná a paní V. Č. - L., Eliášova 922/21, 16000 Praha - Bubeneč dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 381/17

k pronájmu části střechy v čp. 1016, k.ú. Blatná za účelem umístění telekomunikačního zařízení.

RM po projednání     

a) schvaluje

pronájem části střechy v objektu – budově čp. 1016, která je součástí pozemku st.p.č.808/1 v katastrálním území a obci Blatná společnosti SIMELON, s.r.o., IČO 26109824, Ant. Barcala 1446/26a, České Budějovice za účelem umístění anténního systému na provoz a pokrytí vysokorychlostním internetem a televizních služeb na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou a za nájemné ve výši 10.000,- Kč bez DPH/rok dle předloženého návrhu;

b) schvaluje

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Blatná a společností SIMELON, s.r.o., IČO 26109824 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 382/17

ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2017.

RM po projednání

schvaluje

změny rozpisu rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 383/17

k předloženému návrhu na jmenování členů školské rady zřizované při ZŠ J. A. Komenského Blatná a při ZŠ T. G. Masaryka Blatná podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 27. 11. 2017 dle předloženého návrhu.

RM po projednání

a) jmenuje

členy školské rady zřizované při ZŠ J. A. Komenského Blatná podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 27. 11. 2017 dle předloženého návrhu;

b) jmenuje

členy školské rady zřizované při ZŠ T. G. Masaryka Blatná podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 27. 11. 2017 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 384/17

k předloženému návrhu odměn ředitelkám základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Blatná, v souladu se schválenými „Zásadami pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku a k poskytování odměn ředitelům mateřských škol a základních škol“.

RM po projednání

schvaluje

předložený návrh odměn ředitelkám základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Blatná, v souladu se schválenými „Zásadami pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku a k poskytování odměn ředitelům mateřských a základních škol“.

 

Usnesení č. 385/17

k předložené žádosti Mateřské školy Blatná, Vrchlického o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2017.

RM po projednání

schvaluje

žádost Mateřské školy Blatná, Vrchlického o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2017. 

 

Usnesení č. 386/17

k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním místní komunikace z důvodu pořádání farmářských trhů.

RM po projednání

a) schvaluje  

pořádání sobotních farmářských trhů v ul. Na Příkopech, Blatná, v kalendářním roce 2018, paní Z. M., Fügnerova 571, 388 01 Blatná;

b) souhlasí

se zvláštním užíváním místní komunikace, ul. Na Příkopech, v úseku od úrovně rohu budovy č.p. 212 (muzeum) za křižovatkou s nám. Míru, po křižovatku s ul. V Podzámčí, z důvodu konání trhů paní Z. M., Fügnerova 571, 388 01 Blatná, každou sobotu v roce 2018, za podmínky, že pro daný termín bude povolena uzavírka komunikace a že po celou dobu zvláštního užívání bude umožněn výjezd vozidel z č.p. 1 (fara);

c) pověřuje

starostku a místostarostu Města Blatná vydáním souhlasu s úplnou uzavírkou komunikace v rozsahu dle bodu b), vždy nejvýše na 4-5 sobotních termínů v jednom kalendářním měsíci. Při konání souběžných akcí (svatby, kulturní akce, stavební práce apod.) může být rozsah uzavírky pro jednotlivé termíny trhů upraven, v odůvodněných případech může být souhlas neudělen.

 

Usnesení č. 387/17

k žádosti o udělení výjimky z OZV č. 3/2015.

RM po projednání

uděluje

výjimku z obecně závazné vyhlášky města Blatná č. 3/2015 o zákazu konzumace alkoholu a užívání návykových látek na veřejných prostranstvích spolku Duhové ještěrky, Zahradnická 1083, 388 01 Blatná, na den 3. 12. 2017 od 8:00 do 18:00 hodin – náměstí J. A. Komenského – kulturní a společenská akce. 

 

Usnesení č. 388/17

k žádosti Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie o finanční spoluúčast na úhradě nákladů sociálních služeb pro občana města Blatná.

RM po projednání

schvaluje

uzavření smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 389/17

k návrhu na přidělení bytu IV. kategorie na adrese Purkyňova 226, Blatná.

RM po projednání

schvaluje

přidělení bytu IV. kategorie na adrese Purkyňova 226, Blatná, paní V. K., a to na dobu 3 měsíců (od 01.12.2017 do 28.02.2018).

 

Usnesení č. 390/17

k přidělení bytu v majetku města.

RM po projednání

souhlasí

s přidělením bytu č. 3, o velikosti 1+1 U Čertova kamene 816 panu A. M., Na Růžových plantážích 1455, 388 01  Blatná.

 

Usnesení č. 391/17

ke kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná.

RM po projednání

souhlasí

s kácením celkem 4  ks dřevin (dle přílohy v k. ú. Blatná, obec Blatná).

 

 

 

Usnesení

ze 72. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 22. listopadu 2017

 

Usnesení č. 392/17

k předloženým odpisovým plánům příspěvkových organizací na rok 2018 a změnám odpisových plánů v roce 2017 v MŠ Blatná, Vrchlického a Centru kultury a vzdělávání Blatná.

RM po projednání

a) schvaluje

předložené odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2018 Základní školy J. A. Komenského Blatná, Základní školy T. G. Masaryka Blatná, Mateřské školy Blatná, Šilhova, Mateřské školy Blatná, Vrchlického, Centra kultury a vzdělávání Blatná a Domova pro seniory;

b) schvaluje

změny odpisových plánů v roce 2017 dle předložených návrhů v MŠ Blatná, Vrchlického a Centru kultury a vzdělávání Blatná.

 

Usnesení č. 393/17

k přehledu čerpání příspěvku na provoz a přehledu příjmů k 30.09.2017 příspěvkových organizací zřízených městem Blatná.

RM po projednání

bere na vědomí

přehled čerpání příspěvku na provoz a přehled příjmů k 30.09.2017 příspěvkových organizací zřízených městem Blatná.

 

Usnesení č. 394/17

k předloženému zápisu z konkursního řízení a výsledku konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Blatná, Šilhova.

RM po projednání

a) bere na vědomí

zápis z konkursního řízení a výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Blatná, Šilhova;

b) jmenuje

na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Blatná, Šilhova s účinností od 1. 2. 2018 paní Hanu Petlánovou.

 

Usnesení č. 395/17

k předloženým žádostem Mateřské školy Blatná, Vrchlického a Centra kultury a vzdělávání Blatná o převody mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2017.

RM po projednání

a) schvaluje  

žádost Mateřské školy Blatná, Vrchlického o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2017;

b) schvaluje

žádost Centra kultury a vzdělávání Blatná o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2017.

 

Usnesení č. 396/17

k nabídce majetku Domova pro seniory Blatná.

RM po projednání

bere na vědomí

vyřazení a likvidaci majetku dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 397/17

k oznámení Domova pro seniory Blatná.

RM po projednání

bere na vědomí

a) Sazebník základních služeb poskytovaných v Domově pro seniory v Blatné platný od 01.01.2018;

b) Sazebník základních úkonů Pečovatelské služby Blatná platný od 01.01.2018.

 

Usnesení č. 398/17

k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí darů.

RM po projednání

schvaluje

přijetí darů dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 399/17

k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení čerpání fondu odměn.

RM po projednání

schvaluje

čerpání fondu odměn dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 400/17

ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2017.

RM po projednání

schvaluje  

změny rozpisu rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 401/17

k žádosti o finanční podporu na zajištění provozu Záchranné stanice živočichů Makov.

RM po projednání

schvaluje

poskytnutí peněžitého daru ZO 18/02 ČSOP MAKOV ve výši 15.000 Kč a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 402/17

k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace.

RM po projednání

souhlasí

se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace, nám. J.A. Komenského a jednosměrného úseku ul. Purkyňova, dle předloženého návrhu, v termínu 01.01.2018 od 14,00 do 22,00 hod., z důvodu konání kulturní a společenské akce – Novoročního ohňostroje s doprovodným programem, pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná.

 

Usnesení č. 403/17

k předloženým výsledkům veřejnosprávních kontrol PO za rok 2017.

RM po projednání

bere na vědomí

předložené výsledky veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací města Blatná za rok 2017.

 

Usnesení č. 404/17

k mimořádným odměnám ředitelům PO „CKVB“ a PO „DS“.

RM po projednání

schvaluje

předložené mimořádné odměny za II. pololetí 2017 pro ředitele PO „CKVB“ a ředitelku PO „DS“.

 

Usnesení č. 405/17

k odměnám členům komisí.

RM po projednání

schvaluje  

odměny členům komisí dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 406/17

k přidělení bytu v majetku města.

RM po projednání

souhlasí

s přidělením bytu o velikosti 3+1 Na Obůrce čp. 343 manželům J. a M. V.

 

Usnesení č. 407/17

k přidělení bytu v majetku města.

RM po projednání

souhlasí

s přidělením bytu č. 12, o velikosti 1+1 U Čertova kamene 816 panu M. J., Brigádnická čp. 797, 388 01 Blatná.

 

Usnesení č. 408/17

ke schválení dohody.

RM po projednání

schvaluje

dohodu o podmínkách bezúplatného užívání elektrocentrály mezi SDH Drahenický Málkov a městem Blatná, podle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 409/17

k informaci o podání žádosti o dotaci s názvem Elektromobil Blatná ze Státního fondu životního prostředí ČR podle podmínek Národního programu Životní prostředí.

RM po projednání

bere na vědomí

informaci o podání žádosti o dotaci s názvem Elektromobil Blatná ze Státního fondu životního prostředí ČR podle podmínek Národního programu Životní prostředí.

 

Usnesení č. 410/17

k návrhu na přidělení bytu č. 6 IV. kategorie na adrese Purkyňova 226, Blatná.

RM po projednání

schvaluje

přidělení bytu IV. kategorie na adrese Purkyňova 226, Blatná, manželům L. a J. R., a to na dobu 6 měsíců (od 01.12.2017 do 31.05.2018).

 

Usnesení

ze 73. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 13. prosince 2017

 

Usnesení č. 411/17

k žádosti o bezúplatný převod.

RM po projednání

souhlasí  

s bezúplatným převodem investiční akce „LED osvětlení“, Základní škole J. A. Komenského, nám. J. A. Komenského č.p. 387, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 412/17

k žádosti o souhlas s umístěním sídla.

RM po projednání     

souhlasí

s umístěním sídla pro Spolek rodičů a přátel ZŠ T.G. Masaryka Blatná, na adrese tř. T. G. Masaryka 520, 388 01 Blatná.

 

Usnesení č. 413/17

k souhlasu s užíváním pozemku.

RM po projednání     

souhlasí

s užíváním pozemku p.č. 730/98 spolkem Aeromodel club Blatná za dodržování podmínek stanovených uživatelem pozemku – Zemědělským obchodním družstvem Škvořetice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 414/17

k žádosti o souhlas se smlouvou o vybudování parkovacích stání.

RM po projednání

souhlasí

se smlouvou o vybudování parkovacích stání mezi městem Blatná a p. J. B., IČO 63288095, se sídlem Chlum č. p. 68, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 415/17

k žádosti o souhlas s uzavřením Smlouvy o výstavbě.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením Smlouvy o výstavbě nového fasádního komínu pro objekt čp. 1115 v Blatné nad pozemkem p.č. 157/1, k.ú. Blatná mezi městem Blatná a Společenstvím vlastníků pro dům čp. 1115 v Blatné dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 416/17

k žádosti o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě z   nízkého napětí č. 9551376108 mezi městem Blatná a společností E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 417/17

k uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí.

RM po projednání

souhlasí

s uzavřením smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 9400531714 mezi městem Blatná a společností E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 418/17

k uzavření nájemní smlouvy – hřiště Vinice, Blatná.

RM po projednání     

schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 926/16 v k.ú. Blatná na dobu neurčitou s 1 roční výpovědní lhůtou a za nájemné ve výši 1.534,- Kč/rok, která nahradí původní smlouvu uzavřenou dne 1. 10. 1992 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 1. 2007 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 419/17

k uzavření smluv o výpůjčce sbírkových předmětů.

RM po projednání

schvaluje

uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 1/2018 a Smlouvy o výpůjčce č. 2/2018 mezi Městem Blatná a Centrem kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, Blatná dle předložených návrhů.

 

Usnesení č. 420/17

k uzavření Smlouvy o nájmu movitých věcí podle § 2201 a násl. OZ.

RM po projednání

schvaluje

uzavření Smlouvy o nájmu movitých věcí podle § 2201 a násl. OZ s firmou PENTA CZ s.r.o. týkající se volby prezidenta republiky v lednu 2018.

 

Usnesení č. 421/17

ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2017.

RM po projednání

schvaluje

změny rozpisu rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 422/17

ke změně organizačního a provozního řádu Centra kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná.

RM po projednání

schvaluje

změnu organizačního a provozního řádu Centra kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná dle přílohy.

 

Usnesení č. 423/17

k předloženému složení školské rady při ZŠ J. A. Komenského Blatná a při ZŠ T. G. Masaryka Blatná.

RM po projednání

bere na vědomí 

složení školské rady při ZŠ J. A. Komenského Blatná a při ZŠ T. G. Masaryka Blatná.

 

Usnesení č. 424/17

k rozpočtu a střednědobému výhledu rozpočtu zřízených příspěvkových organizací města Blatná.

RM po projednání

schvaluje

a) rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 příspěvkové organizace Centrum kultury a vzdělávání Blatná dle předloženého návrhu;

b) rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 příspěvkové organizace Domov pro seniory dle předloženého návrhu;

c) rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Blatná, Šilhova dle předloženého návrhu;

d) rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Blatná, Vrchlického dle upraveného návrhu;

e) rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského Blatná dle předloženého návrhu;

f) rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Blatná dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 425/17

k předloženým žádostem Základní školy J. A. Komenského Blatná, Základní školy T. G. Masaryka Blatná, Mateřské školy Blatná, Vrchlického, Mateřské školy Blatná, Šilhova a Centra kultury a vzdělávání Blatná o převody mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2017.

RM po projednání

a) schvaluje   

žádost Základní školy J. A. Komenského Blatná o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2017;

b) schvaluje

žádost Základní školy T. G. Masaryka Blatná o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2017;

c) schvaluje

žádost Mateřské školy Blatná, Vrchlického o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2017;

d) schvaluje

žádost Mateřské školy Blatná Šilhova o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2017;

e) schvaluje  

žádost Centra kultury a vzdělávání Blatná o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2017.

 

Usnesení č. 426/17

k předloženým žádostem o přijetí finančních darů pro ZŠ J. A. Komenského Blatná, MŠ Blatná, Vrchlického a MŠ Blatná, Šilhova.

RM po projednání

schvaluje

přijetí finančních darů pro ZŠ J. A. Komenského Blatná, MŠ Blatná, Vrchlického a MŠ Blatná, Šilhova dle předložených žádostí.

 

Usnesení č. 427/17 

k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí finančních darů.

RM po projednání

schvaluje

přijetí finančních darů dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 428/17

k žádosti Domova pro seniory Blatná o změnu dispozic majetku.

RM po projednání

a) ruší

usnesení RM č. 224/17 ze dne 21.06.2017;

b) schvaluje

vyřazení a likvidaci majetku dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 429/17

ke schválení neinvestiční dotace.

RM po projednání

schvaluje

přijetí účelové neinvestiční dotace za zásahovou činnost JSDHO Blatná v celkové výši 18.429,00 Kč, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 430/17

k návrhu na jmenování kronikáře města Blatná pro rok 2018.

RM po projednání

jmenuje

kronikářkou města pro rok 2018 paní Hanu Šilhánovou, DiS., Šilhova 659, Blatná.

 

Usnesení č. 431/17

k vydání Jednacího řádu Rady města Blatná č. 1/2017.

RM po projednání

schvaluje

Jednací řád Rady města Blatná č. 1/2017 v předloženém znění s účinností od 1. 1. 2018.

 

Usnesení č. 432/17

k návrhu Směrnice č. 5/2017.

RM po projednání

schvaluje

Směrnici č. 5/2017 -  Sazebník úhrad za poskytování informací s účinností od 01.01.2018.

 

Usnesení č. 433/17

k Zásadám pro přidělení bytů zvláštního určení (DPS).

RM po projednání

schvaluje

Zásady pro přidělení bytů zvláštního určení (DPS).

 

Usnesení č. 434/17

ke schválení Pravidel pro přijetí žádosti o byt a hospodaření s byty v majetku města Blatná.

RM po projednání

schvaluje

Pravidla pro přijetí žádosti o byt a hospodaření s byty v majetku města Blatná s účinností od 1.1.2018.

 

Usnesení č. 435/17

k přidělení bytu v majetku města.

RM po projednání

souhlasí

s přidělením bytu č. 1, o velikosti 2+1 Zahradnická čp. 407 paní M. S., trvale bytem Nerudova 1018, 388 01 Blatná. 

 

Usnesení č. 436/17

k přidělení bytu v majetku města.

RM po projednání

souhlasí

s přidělením bytu č. 9, o velikosti 2+1 Na Bílé husi čp. 731 panu O. K., trvale bytem Čekanice 62, 388 01 Blatná.

 

Usnesení č. 437/17

k oznámení odpisu pohledávek po promlčecí lhůtě.

RM po projednání

bere na vědomí

odpis pohledávek po promlčecí době v částce 65 892,-- Kč.

 

Usnesení č. 438/17

k návrhu na přidělení bytu IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná.

RM po projednání

schvaluje

a) přidělení bytu IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná, panu K. D., byt č. 5 na dobu 12 měsíců (01.01.2018-31.12.2018);     

b) přidělení bytu IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná, panu F. B., byt č. 1, na dobu 6 měsíců (01.01.2018 – 30.06.2018).

 

Usnesení č. 439/17

ke schválení dodatku č. 9 k mandátní smlouvě č. 1/2013/TSM.

RM po projednání

schvaluje

dodatek č. 9 k mandátní smlouvě č. 1/2013/TSM dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 440/17

ke schválení dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 1/2014/TS o obstarání správy nemovitostí.

RM po projednání

schvaluje

dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 1/2014/TS dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení

ze 74. schůze Rady města Blatná v působnosti valné hromady společnosti Technické služby města Blatné s.r.o., která se konala dne 13.12.2017

 

Usnesení č. 441/2017

k úpravě předmětům podnikání obchodní společnosti Technické služby města Blatné, s.r.o., se sídlem T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná, IČ 63250748, na základě předložených listin (návrh úplného znění zakladatelské listiny – bod II).

RM po projednání

a) souhlasí

se změnou zakladatelské listiny společnosti Technické služby města Blatné, s.r.o., v bodě II upravující předměty podnikání dle předloženého návrhu;

b) pověřuje

starostku paní Bc. Kateřinu Malečkovou k udělení plné moci pro zastupování města Blatná jako jediného společníka společnosti Technické služby města Blatné, s.r.o., ve věci pořízení notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka o změně zakladatelské listiny týkající se rozsahu předmětů podnikání výše uvedeným způsobem JUDr. Janu Mrázkovi, advokátovi se sídlem v Blatné, Jana Wericha 576, ev. č. ČAK 03052.