Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

 
znak
 
Projekt města Blatná podporovaný z OPLZZ
 
 
Identifikace žadatele:
Název žadatele:                   Město Blatná
IČ:                                          00250996
DIČ:                                        CZ00250996
Typ žadatele:                        Obec
Číslo datové schránky:       ih3bzwt
 
Název projektu:  Zkvalitnění a optimalizace veřejné správy v městě Blatná
Registrační číslo projektu:                                                            CZ.1.04/4.1.01/57.00011
 
Datum zahájení realizace projektu:                                 01.10.2010
Předpokládané datum ukončení realizace projektu:     30.04.2012
 
Stručný obsah projektu:
Hlavním cílem projektu je zajistit celkovou a dlouhodobě udržitelnou optimalizaci chodu MěÚ Blatná, prostřednictvím aplikace výsledků personálního auditu i prostřednictvím realizace interního systému vzdělávání. Tím dojde ke zvýšení efektivnosti užití prostředků města na správu, ke zvýšení výkonnosti a transparentnosti místní veřejné správy a zlepšení spolupráce jak mezi volenými a výkonnými orgány města, tak uvnitř MěÚ. Projekt se skládá z 5 aktivit: kromě organizační a technické přípravy realizace projektu v nich jde o věcně provázané a na sebe navazující činnosti, spočívající ve vytvoření interního systému vzdělávání vedoucích pracovníků a zastupitelů, ověření tohoto systému v praxi MěÚ, získání personálního auditu pro MěÚ a následně o zavedení dlouhodobě uplatňovaného systému optimalizace řízení lidských zdrojů na MěÚ. Cílovou skupinou projektu jsou jednak vedoucí pracovníci úřadu, jednak zastupitelé města
 
Charakteristika hlavních cílů projektu:
Hlavním cílem projektu je zajistit celkovou a dlouhodobě udržitelnou optimalizaci chodu MěÚ v Blatné, prostřednictvím aplikace výsledků personálního auditu i prostřednictvím realizace interního systému vzdělávání. Tím dojde ke zvýšení efektivnosti užití prostředků města na správu, ke zvýšení výkonnosti a transparentnosti místní veřejné správy a zlepšení spolupráce jak mezi volenými a výkonnými orgány města, tak uvnitř MěÚ.
 
Zdůvodnění potřebnosti projektu:
Město Blatná není jen ORP, ale disponuje též POÚ. Realizuje tedy značný počet agend v přenesené působnosti. Vedle toho - jako město střední velikosti - vykonává značný rozsah agend v samosprávné působnosti. Náklady na správu města dosahují cca 20% celkových rozpočtových výdajů, a efektivní užití těchto prostředků je v zájmu jak samotné městské samosprávy, tak celé komunity občanů města. Klíčovým faktorem úspor, resp. růstu kvality výkonů správy je lepší práce s lidskými zdroji, kterými město ve správních činnostech disponuje. Konkrétně jde jednak o růst kvalifikace a znalostí vedoucích pracovníků MěÚ, zlepšení organizace práce, optimalizaci správních procesů apod., jednak o zvýšení úrovně základních právních a správních znalostí u volených orgánů (zastupitelé). Potřeba optimalizovat chod MěÚ je v Blatné pociťována již dlouho. Tím spíše, že kontinuálním přenos nových správních agent na město vedl do současnosti ke vzniku poměrně složité organizační struktury (15 odborů, resp oddělení). V souvislostí s tímto stavem byl ze strany představitelů města několikrát deklarován zájem jak na komplexní "revizi" správních procesů realizovaných na MěÚ, tak na vytvoření efektivního (nákladově, i co do kvality získaných znalostí) vzdělávacího systému pro pracovníky MěÚ. Stejně tak již po minulých volbách vyvstala potřeba účinněji zapojit do řízení města jednotlivé zastupitele (neuvolněné), a v té souvislosti pro ně zajistit alespoň vstupní školení o základních právních a správních náležitostech chodu obce.Připravovaný projekt slibuje všechny tyto potřeby naplnit, a to nikoli jednorázově, ale v podobě kontinuálního procesu. Jde ovšem o úkol, na který bohužel dostupné finanční zdroje města nestačí, proto je potřebné tento proces v počátku podpořit externími zdroji.
 
Popis možných rizik ohrožujících realizaci projektu:
Základním rizikem realizace projektu je nepřiznání finanční podpory z OPLZZ. V tomto případě se projekt bude realizovat pouze v omezeném rozsahu, a to v podobě jednorázové kampaně školení vedoucích pracovníků MěÚ v roce 2011. Dalším rizikem je nepředvídatelné oslabení realizačního týmu. Tomuto riziku je v projektu čeleno plánovitě připravenou vzájemnou zastupitelností členů týmu. Konečně jisté riziko pro zdárný průběh projektu představuje fakt, že rok 2010 je rokem komunálních voleb, kdy může dojít k obměně politické representace města i ke snížení míry politické podpory projektu ze strany nového zastupitelstva. Tomuto riziku projekt čelí tím, že plánuje své zahájení ještě před konáním voleb (schválení účasti města v projektu a jeho spolufinancování stávajícím zastupitelstvem), tak aby jeho pokračování bylo ze strany jakkoli složeného zastupitelstva obtížně zpochybnitelné. Tak bude od počátku vytvořen potřebný tlak na efektivní a kontinuální pokračování projektu.
 
Inovativnost projektu:
Projekt je inovativní jednak v komplexním záběru,kdy jsou pro optimalizaci chodu úřadu kombinovány výsledky tvorby a realizace vzdělávacích modulů "šitých na míru" potřeb města, jejichž pilotní realizace bude využita jako inspirace pro následný personální audit, přičemž výsledky všech těchto aktivit vyústí v dlouhodobě udržitelný model optimalizace chodu úřadu v oblasti lidských zdrojů. Daný postup se může stát modelem i pro jiná města (m.j. tím, že se neomezuje jen na interní procesy na MěÚ, ale hledá i optimální "dělbu práce" úřadu s volenými orgány města).
 
Udržitelnost aktivit projektu po skončení podpory z OP LZZ:
Po ukončení projektu bude mít město Blatná dostatek zkušeností a dovedností, aby v započatém procesu optimalizace řízení lidských zdrojů, jimiž disponuje správa města, pokračovalo v dalších letech neomezeně dlouho. Cílem projektu je nastartovat příslušné procesy, které pak budou pokračovat nezávisle na vnějších finančních zdrojích. K zajištění tohoto cíle bude zřízeno nové pracovní místo (funkce) pro řízení a optimalizaci využití potenciálu lidských zdrojů na MěÚ (projektový manažer).
 
Klíčové aktivity:
 
1.      Vytvoření interního systému vzdělávání
2.      Vzdělávání vedoucích pracovníků a zastupitelů
3.      Personální audit
4.      Optimalizace řízení lidských zdrojů
5.      Organizační a technická příprava realizace projektu a jeho administrace
 
 
 
 
Cílová skupina:
 
Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřizené nebo
založené organizace a jejich zaměstnanci
Cílovou skupinou je jednak 15 vedoucích pracovníků MěÚ, jednak 15 (uvolněných i neuvolněných) zastupitelů města. Pracovníci MěÚ budou - prostřednictvím realizačního týmu - zapojeni již do přípravy projektu (konzultace, informovanost o obsahu projektu). Jejich hlavní zapojení se však bude týkat vlastní realizace projektu, kde se předpokládá jejich součinnost při poskytování podkladů a při konzultování závěrů personálního auditu, a zejména budou zapojeni do přípravy vzdělávacích modulů a budou účastníky jejich pilotní realizace. Pokud jde o zastupitele, budou sami účast města v projektu schvalovat. Novému zastupitelstvu (po volbách 2010) bude projekt představen bezprostředně po volbách a zastupitelé zde budou vyzváni k účasti na připravených školeních, ale také ke konzultacím, pokud jde o výsledky obou auditů.
 
 
Příloha číslo 3
k „Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 62/57“ výzvy 57 OPLZ
Harmonogram jednotlivých aktivit projektu
 
  
 
Zdroje financování a náklady projektu:
 
Celkové neinvestiční způsobilé výdaje:                     1 668 142,40
Celkové způsobilé výdaje:                                         1 668 142,40
Příspěvek ze strukturálních fondů:                            1 417 921,04 ……… 85,00 %
Příspěvek z městského rozpočtu:                              250 221,36 ……… 15,00 %
Veřejné finanční prostředky celkem:                         1 668 142,40 ……...100,00 %