#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

04 Odbor správní a živnostenský úřad


 Pracoviště tř. T. G. Masaryka čp. 1520
vykonává činnost v oblasti samostatné i přenesené působnosti

 
Předpisy hlavních právních předpisů:
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

Tiskopisy, žádosti, informace ke stažení
 


vedoucí odboru
Ing. Hana Valachová
kontakt:
tel. 383 416 205, 721 253 002
fax 383 416 200
e-mail valachova@mesto-blatna.cz

hlavní činnost:
 • výkon přenesené působnosti vůči matričním úřadům  správního obvodu MěÚ Blatná
 • výkon přenesené působnosti vůči obecním úřadům správního obvodu MěÚ Blatná provádějící ověřování podpisů a listin
 • ověřování matričních dokladů do ciziny - legalizace
 • zajišťování voleb a referend
 • přijímání oznámení o konání shromáždění
 • vyřizování stížnosti a peticí v rámci působnosti odboru
 • Czech POINT
 • rušení trvalého pobytu
 • zajišťování agendy přestupků a správních deliktů ve svěřeném rozsahu
 

 
matrika
Drahomíra Návratová
kontakt:
tel. 383 416 204
mobil 725 730 997
e-mail navratova@mesto-blatna.cz

hlavní činnost:
 • vystavování matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list
 • zajišťování svatebních obřadů - foto ZÁMEK - ZDE
 • změna jména a příjmení
 • zápis o určení otcovství k narozenému i nenarozenému dítěti
 • přijímání žádostí o osvědčení státního občanství ČR
 • ověřování podpisů a listin
 • Czech POINT
 • hlášení městským rozhlasem
 • vítání občánků
 


občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel
 
Jana Broulímová
kontakt:
tel. 383 416 202
e-mail broulimova@mesto-blatna.cz

Lenka Floriánová
kontakt:
tel. 383 416 203
e-mail florianova@mesto-blatna.cz

hlavní činnost:
 • vyřizování agendy na úseku OP a CD
 • vedení evidence obyvatel v rozsahu ohlašovny a správního obvodu MěÚ Blatná
 • ověřování podpisů a listin
 • přihlašování k trvalému pobytu
 • rušení trvalého pobytu
 • poskytování údajů z informačního systému
 • vítání občánků
 


přestupkové řízení
Nina Švehlová
kontakt:
tel. 383 416 201
e-mail svehlova@mesto-blatna.cz, prestupky@mesto-blatna.cz
 
Bc. Věra Firichová
kontakt:
tel. 383 416 206

hlavní činnost:
 • zajišťování agendy přestupků a správních deliktů ve svěřeném rozsahu
 • vymáhání pohledávek
 • Czech POINT
 

 

Záležitosti týkající se Živnostenského úřadu:

Živnostenský úřad

Jméno Telefon E-mail Pracovní zaměření

Jana Čadková

383 416 241 cadkova@mesto-blatna.cz agenda v celém rozsahu ž. zákona

Bc. Veronika Hudečková, DiS.

383 416 242 hudeckova@mesto-blatna.cz agenda v celém rozsahu ž. zákona
Jana Dolejšová, DiS. 383 416 243 dolejsova@mesto-blatna.cz

agenda v celém rozsahu ž. zákona


přijímá a vyřizuje dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů

 • ohlášení živnosti fyzických a právnických osob pro živnosti řemeslné, vázané a živnost volnou
 • žádost o koncesi pro fyzické a právnické osoby
 • oznámení změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi
 • oznámení o zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně
 • oznámení o přerušení provozování živnosti a o pokračování v provozování živnosti
 • oznámení o úmrtí podnikatele
 • podání v rámci Centrálního registračního místa – oznámení vůči správci daně, České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce a příslušným zdravotním pojišťovnám
 • žádosti o výpis nebo potvrzení o existenci  zápisu v živnostenského rejstříku

rozhoduje

 • o zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost podnikatele
 • o splnění podmínek pro získání živnostenského oprávnění
 • o rozsahu a změně živnostenského oprávnění
 • v odůvodněných případech o zrušení živnostenského oprávnění
 • o sankčním pozastavení nebo zrušení živnostenských oprávnění na základě návrhů orgánů státní správy a soudů
 • o správních deliktech a přestupcích v oblasti neoprávněného podnikání

provádí

 • kontrolní činnost živnostenského podnikání včetně ukládání sankcí
 • kontrolní činnost v oblasti obchodu a služeb v rozsahu svěřené působnosti včetně ukládání sankcí podle zákona o ochraně spotřebitele
 • kontrolní činnost v oblasti značení tabákových výrobků a omezení prodeje lihovin
  a tabákových výrobků                   
 • projednává správní delikty na úseku ochrany před alkoholismem a kouřením
 • spolupracuje s orgány státní správy

přijímá a vyřizuje podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

 • žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele právnických a fyzických osob           
 • oznámení změn a doplnění údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele

rozhoduje

 • o vyřazení zemědělského podnikatele z evidence na vlastní žádost nebo z moci úřední


Dokumenty a tiskopisy správní a živnostenské agendy